علی ثقفی

انقلاب اسلامی در دو جبهه اصلی در حال نبرد است. ما اکنون در جبهه مقاومت در برابر فشار زیاده خواهی سلطه گران در حال جهادیم.

به گزارش مشرق؛ حجت الاسلام علی ثقفی استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی نوشت:

بطور اشتباهی به همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و شهادت دعوت شده بودم. مشاهده سر و صورت هایی که برف گذر عمر بر آنها نشسته، بدن های تکیده و نحیف و قدهای خم شده و جسم هایی که آثار زخم جنگ بر آنها باقی است مرا به طمع انداخت و از خدا خواستم بنده ی اشتباهی را هم در جمع این بازماندگان دوران دفاع بپذیرد.

 این جامه ی پیشکسوتی جهاد مبارک آنها باشد. چهره ها و احوال این یاران قدیمی می گفت این پیشتازان واقعی جهاد ، دیری است طوق مبارزه را بر گردن انداخته و شعارشان این است که تا جان به بدن باشد این جامه کفن باشد.

چهره های این  عزیزان می گفت اگر مبارزه و جهاد هنوزادامه دارد ما هم هستیم. آنها که معلوم بود در شرایط کنونی هم آماده ی پذیرش نقش هستند. یک جانباز ویلچری در مصاحبه ی با سیما بسیار گله مندانه از عدم نکوداشت جانبازان سخن گفت اما در آخر این را هم گفت که ما با این همه در عهدی که با ولایت بستیم هستیم.این یادگاران دفاع مقدس می توانند امروز نقش آفرینی کنند

انقلاب اسلامی در دو جبهه ی  اصلی در حال نبرد است. ما اکنون در جبهه ی مقاومت در برابر فشار زیاده خواهی سلطه گران در حال جهادیم. این همان جهاد مقابله است.

اما یک جبهه ی دیگر هست که همگان و پیشاپیش آنان پیشکسوتان جهاد  باید در آن نیز حضور داشته باشند. جبهه ی پیشروی بسوی اهداف. این جهاد، جهاد پیشبرد است.

اما پیشروی به سوی اهداف انقلاب ، خط شکن و پیشتاز می خواهد. لازمه ی این پیشتازی هم پیش برندگی است. این جهاد پیشبرد است که فتح خرمشهرهای اشغالی این زمان را به دنبال خواهد داشت. خرمشهرهای اشغالی امروز چیست؟ خرمشهر ما امروز گرفتاری کشور در اسارت فکر غربی است.

با انقلاب آزادیبخش اسلامی قرار بود قدرت امام و مردم  دراختیار منش و روش اسلامی کارگزارن قرار گیرد. اما چنین نشد. امام این را پیش بینی کرد. ما از غرب رها شدیم اما گرفتار غرب زده ها باقی ماندیم. حدود 39 سال، تسلط فکر غربی در قوه مجریه از بازرگان و بنی صدر و میر حسین و هاشمی و خاتمی تا روحانی نشان می دهد با اینکه در کشور انقلاب شد اما مهمترین دستگاه اداره کشور یعنی قوه مجریه از اشغال فکر غربی خارج نشد. در این میان هم تنها  دولتی که اندکی مایه های انقلابی نشان داد و با وصف عدالت شروع کرد در یک نرمش منفعلانه به دولت بهار تبدیل شد و فرصت دهه ی هشتاد را برای رفع اشغال کشور از فکر غربی از میان برداشت. وضع مجالس این دوران هم که باید ریل گذاریهایی بر اساس الگوهای بومی و اسلامی انجام می داد بهتر نبود.

جهاد پیش برد همان فتح خرمشهرهای امروز و آزاد سازی کشور از تسلط فکر غربی در فرهنگ، سیاست و اقتصاد را در پی خواهد داشت. خرمشهر اشغالی همان شیوه های اداره کشور است که پس از انقلاب از اشغال فکر غربی خارج نشد. چرایش بماند.

بنابراین فتح خرمشهر یعنی رهایی از این اسارت و این همان معنای تحقق دولت اسلامی است. دولتی که منش و روش کارگزاران و الگوها و نظامات و نرم افزار اداره کشور و دستگاهها و نهادهای تحقق بخش اهداف جامعه ی اسلامی همگی از آبشخور فکر و عقیده اسلامی سیراب شده باشد.

عملیات آزاد سازی خرمشهرهای امروز عملیاتی پیچیده است و نقشه ی خود را می خواهد. برخی در این طراحی از اصول و مبانی حرکت انقلاب اسلامی غفلت می کنند. نقشه ی راه فتح خرمشهر یک نقشه ی راه انقلابی است نه به این معنا که صرفا متکی بر زور و احساس  و تلاش است. عقلانیت انقلابی و تأسی به همان سازو کارهای اصولی انقلاب در مراحل گذشته ی خود به ما را به این فتح بزرگ راهنمایی می کند. دو اصل مهم مردم و ایمان باز هم راهگشاست. کاش کسانی که سالها در باره ی این اهمیت ایمان و جایگاه مردم سخنرانی کرده و قلم زده اند باز هم نگاهی به این دو عامل اصلی موفقیت انقلاب بیاندازند. عقلانیت انقلابی همان یافتن راه به حرکت در آوردن مردم مومن به اسلام وامکان و ضرورت تحقق اهداف اسلام در کشور است.

 مردم اگر بفهمند کاری که می کنند با ایمانشان مرتبط است، به گونه ی دیگری رفتار می کنند. امروز باید وظیفه مردم در تحقق دولت اسلامی را که در انتخاب و نظارت برجستگی می یابد به عنوان یک وظیفه ی ایمانی به آنها متذکر شد. همچنین باید به مردم گفت اگر دنیا و رفاه و امنیت هم می خواهید با تبعیت ایمانی میسر خواهد شد . باید به مردم گفت دل بستن به وعده های کفار موجب پشیمانی و خسران است. 

و اینجاست که موضوع جهاد تبیینی یا جهاد کبیر اهمیت می یابد. البته بی شک امروز یک جنگ نرم برای غلبه بر اذهان و قلبها بر ما تحمیل شده است. هدف این جنگ هم گسترش منطقه ی اشغالِ خرمشهای امروز است. لذا برای مقابله با این جنگ از مهمترین کارها همین جهاد تبیینی و جهاد کبیر و آگاهی بخشی است. اما این آگاهی بخشی برای جهاد پیشبرد و جهاد فتح خرمشهرهای امروز هم ضروری است. جهادی برای برای بصیرت افزایی و روشنی بخشی مسیر پیشروی در اهداف انقلاب که در جای خود از مهمترین لوازم پیشروی است. مردم در انقلاب ما همیشه تمام کننده اند و ایمان در مردم معجزه می کند. اگر این است پس راه پیشرفت به سوی دولت و جامعه و تمدن اسلامی پوشیده نیست.

یادداشت های دیگری از حجت الاسلام ثقفی:

رسانه و مصادیق آتش به اختیار در مسیر انقلاب اسلامی

حرف ناگفته ۲۶ ساله

خرمشهرهای امروز چگونه آزاد خواهد شد؟

دولت اسلامی می تواند از رکود عبور کند

امروز در دهه ی نود نسبت به دو دهه ی کار اندکی سخت تر شده است. شکل گیری جریان ناسالم قدرت و ثروت در کشور، گسترش نفوذ دشمن در منافذ قدرت نظام و اجماع قوی تر دشمن برای فشار بر ایران موجب شده دشمن نیز به فکر پیشروی افتاده تا بخشهای دیگری از نظام اداره ی کشور را که در اختیار انقلاب است به اشغال در آورد. این جا وظیفه ی مقابله با این هجوم دشمن قابل چشم پوشی نیست. جهاد مقابله و جهاد تبیینی برای مقابله با این آرایش دشمن به هدف جلوگیری از پیشروی دشمن و اشغال بیشتر کشور توسط فکر غربی یک وظیفه است. این کار نه تعطیل بردار و نه تأخیر بردار است. اما این کار نامش فتح خرمشهرهای امروز نیست. جلوگیری از اشغال خرمشهرهای در اختیار انقلاب است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین شرایط و در خرداد سال 95 در دو سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه افسری سپاه و خبرگان از فتح خرمشهرهای امروز یعنی جهاد پیشبرد و جهاد تبیینی برای این فتح در کنار جهاد مقابله نام بردند.

نقشه ی عملیات فتح خرمشهرهای امروز مبتنی بر جهاد تبیینی متکی بر دو عامل اصلی مردم و ایمان دینی و سایر عوامل کمک کننده همچون کادر سازی و تولید نرم افزار های دینی برای اداره کشور از مهمترین کارهای لازم برای ایجاد تحول در جبهه های دوگانه ی انقلاب یعنی جبهه ی مقابله و جبهه ی پیشبرد است.

امروز در همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و شهادت شایسته بود به طور جدی تری از نقش این نسل امتحان داده و مدیران و فرماندهان جنگ برای تحول انقلابی بخصوص در فتح خرمشهرهای امروز پرداخته شود. کسانی که در کارنامه درخشانشان فتح خرمشهر های دیروز را ثبت کرده اند. سخنران این مراسم که خود یادگار همان دوران است امروز گفت یک حقیقت در جنگ این بود که فرماندهان و طراحان عملیات ما همیشه در اندیشه ی نظامی بر دشمن غلبه می کردند. استفاده از این اندیشه ی برتر عملیاتی امروز برای میدانهای پیشروی امروز انقلاب یکی از ضرورتهاست.

ما با رجوع به این پیشکسوتان نمی خواهیم فقط به آنها احترام بگذاریم و آنها را از احساس تنهایی و فراموش شدگی در بیاوریم. حقیقت این است که ما امروز به آنها احتیاج داریم. این یک تکلیف است که آن را از کلمات امام در یافته ایم: "شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است‚ انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاری های شماست مسئولین تنها با پشتوانه شماست که می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروی می شود به زندگی مسالمت آمیز توام با صلح و آزادی رسید. حضور شما در صحنه ها موجب می شود که ریشه ضدانقلاب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گردد.من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند‚ به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت".

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس