کد خبر 1217998
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻬﺎ وﻗﺖ ﻣﻰ ﮔﺬارﻳﻢ ، اﮔﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻰ اﻫﻤﻴﺘـﻰ ﻧﺪاﺷـﺖ ، اﻳﻨﻬﻤـﻪ دﻗﺖ ﻻزم ﻧﺒﻮد.

شرکت درﺳﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻰ

درﺳﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت را در ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺳﻄﺢ ﻣﻬﻢ ﻣﻰ داﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻮد ، ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻰ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤـﺎﻳﻰ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ.

شرکت درﺳﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻓﻀﺎ را ﺑﺴﺎزد و ﻓﻀﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل ﺧﻮب را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻰ ﺳﺎزد.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻧﻴﺴﺖ ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ، ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﺸﻖ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد

در ﺷﻜﻠﮕﻴﺮی ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ

ﺷﻤﺎ ارزش آن را دارﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺻﻔﺖ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺮای ﺧﻴﻠﻰ از ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻟﻮﻛﺲ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﭘﺲ ﺧﻮد اﻟﺰاﻣـﺎً ›› ﻋﻤﻠﻜـﺮد << را ﺑـﺪوش ﻧﻤـﻰ ﻛﺸﺪ ، اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻀﺎﻫﺎ ›› ﺷﻜﻮه << ﻻزﻣﻪ ﻓﻀﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺷﻜﻮه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﮔﻮﻳﻰ ﻛـﻪ ﺑﺨﺸـﻰ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﺘﺮاژ ﻓﻀﺎ ، ﻟﻮﻛﻴﺸﻦ ﭘﺮوژه ، ﺳﻠﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻃﺮاف ﺧﻮدﺗﺎن رو ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﻟﺤﻈﺎﺗﺘان ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ از دﻗﺖ ، ﻇﺮاﻓﺖ و ﻛﻤﺎل دوﺳﺖ دارﻳﺪ

ﺧﻠﻖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻰ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد ﻛﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ، ﻛﻢ ﻛﺮدن از ﺗﻨﻮع و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺷﺎﻫﻜﺎر وﻗﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮی از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻫﻰ از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ارﻛﺴﺘﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﺧﻠﻖ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدی.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮری ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﺸﻮد ، ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻧﻴﺴﺖ !

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر <<زﻣﺎن >> اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻦ و داﻧﺶ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻴﺎد.

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎران ﺣﺮف ﻣﻰ زﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻰ ﻫﻤﻮاره در ﻓﻜﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻰ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان زﻧﺪﮔﻰ راﺣﺖ ﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ را ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ، اﻣـﺎ اﻣﻴـﺪ دارﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

داﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ ... ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﺪه ﻫﺎﻳﻤﺎن را ﻣﺠﺴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﻧﮕـﺬارﻳﻢ اﻳـﺪه ﻫﺎﻳﻤـﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻤﺎن ﻫﻢ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗـﺎ آﻧﭽـﻪ دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ را ﻣﺠﺴـﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.

ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﻮب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻨﺲ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺧﻮب ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺗﻜﺮار اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ روح ﻃﺮاﺣﻰ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻜﺮار و ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻃﺮاﺣﻰ و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.

ﻫﺮ رﻧﮕﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ در ﺟﺎی درﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ... ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﻮاس و در ﻣﺸـﻮرت ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎران ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در ﻛﺎﻟﻴﺘﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی درﺳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻳﻚ ﻛﺎر ﺧﻮب دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺧﻮب و ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺧﻮب اﺳﺖ

اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻌﻀﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﻰ وﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ...

ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺳﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻼﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﻧﻘﺎﺷﻰ از زﻧﺪﮔﻰ

ﻣﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن را در ﻗﺎب آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰ ﻛﺸﻴﻢ و در ﺗﻼﺷﻰ ﻣﺪرن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻓﻀﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺗﻜﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺪ دﻳﻮاری ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻔﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺳﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ، از ﻫﻴﭻ اﻳﺮادی ﻧﮕﺬرد و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

درﺳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻛﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﻋﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ دوﺳﺖ دارد ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﻮد ﺑﺒﻴﻨـﺪ، ﺑـﺮای ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد از ﺳﺎدﮔﻰ ﻛﻢ ﻛﺮد.

شرکت درﺳﺎ اﻳﺪه ای اﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻰ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ درﺳﺎ ، ﺧﺎص و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎ در درﺳﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی زﻳﺒﺎﻳﻰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.

ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮای ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺰﻳﻴﺎت شرکت درب درﺳﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻣﺎ در درﺳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ و ﻛﻤﺪ دﻳﻮاری و درب چوبی تولید می کنیم و ﺗﻤﺎم ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺎر رو دوﺳﺖ دارﻳﻢ. در درﺳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﻛﺎراﻳﻰ در ﻳﻚ ﻗﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮای اﻧﻮاع کمد دیواری و ﺷﻠﻒ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺎرآﻣﺪ اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﺎری از درﺳﺎ

درﺳﺎ در ﻃﺮاﺣﻰ ﻛﻤﺪ ﻫﺎی دﻳﻮاری ، ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ از زﻳﺒﺎﻳﻰ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﻳﻰ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ را ﺟﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﻳﻜﻰ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد << درﺳﺎ >> در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ، اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﺮاﺣﻰ ﻫـﺎی ﻣـﺪرﻧﺶ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺮدازی درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮازم و ﻓﻀﺎﻫﺎ ، ﺟﻠﻮه ی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎ در ﻃﺮاﺣـﻰ ﻫـﺎی ﻣـﺪرن ﺑـﺮای آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ، ﺑـﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ( از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ و ... ) ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻰ آورﻳﻢ.

ﭼﻴﺪﻣﺎن اﺻﻮﻟﻰ ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﭘﺮاﻧﺮژی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای شما ، آراﻣـﺶ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻰ آورد. ›› درﺳﺎ << ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺪرن ، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و زﻳﺒﺎ ﻃﺮاﺣـﻰ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﻰ ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺳﻔﻴﺪ ، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻳﻚ دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﻤﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﺲ آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدش ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری در ﺧﺎص ﺑﻮدن دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻳﻚ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﮔﺬارد.

شرکت درب درسا، پذیرای سفارشات شما در طراحی داخلی

تا به اینجا خدمات شرکت ما درب درسا را دیدید. شما می‌توانید در هر زمینه ای که سوال یا نظری داشتید با مشاورین ما از طریق وبسایت و اینستاگرام تماس بگیرید. شرکت درب درسا آماده است تا خصوصا در این شرایط که ویروس کرونا مانع از پیشبرد رویاهای شما در زمینه طراحی داخل منزل‌تان است تمام ایده‌هایتان را با رعایت تمام پروتکل‌ های بهداشتی، با حقیقت پیوند بزند

برچسب‌ها