کد خبر 1181851
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
راند سرنوشت‌ساز مجلس درباره شفافیت

متن طرح اصلاح شده شفافیت آراء نمایندگان مجلس منتشر شد.

به گزارش مشرق، درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

‌پاسخ قالیباف درباره چرایی برگزاری غیر علنی رای‌گیری طرح شفافیت آرا نمایندگان

این طرح مجدد به کمیسیون تدوین آیین نامه ارجاع شده و مورد بررسی مجدد اعضای کمیسیون و در نهایت اصلاحاتی شد.

متن کامل این طرح که به زودی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح عادی شفافیت آرای نمایندگان که به کمیسیون آیین نامه داخلی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود؛ با حضور طراح، کارشناسان و صاحب نظران مراکز مختلف در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۲ با اصلاح در عنوان و متن  به تصویب رسید. اینک در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی، گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

محمدحسین حسین زاده بحرینی

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی

باسمه تعالی

طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)

ماده ۱

در جزء(۱) ماده(۲۱) قانون آئین نامه داخلی، پس از عبارت«توزیع آنها» عبارت«وانتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد» اضافه می شود.

ماده ۲

در جزء (۶) ماده(۲۲) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه برای عموم» اضافه می شود.

ماده ۳

ماده(۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:

مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون ها حضور حداقل دوسوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده(۱۱۷) این قانون است. جلسات کمیسیون ها به صورت علنی تشکیل می شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر یک هفته قبل از تشکیل برای عموم منتشر می‌شود. اسامی حاضرین و غائبین جلسه همراه با آرای نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود و در مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می شود.

تبصره۱

در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک چهارم از اعضای کمیسیون، درخواست نمایند تا برای موضوع مورد بحث، جلسه غیرعلنی تشکیل شود، باتصویب کمیسیون جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می شود.

تبصره۲

در مواردی که حداقل پنج عضو کمیسیون درخواست نمایند که آرای اعضای کمیسیون در مورد طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن منتشر نشود، در صورت تصویب این درخواست، نتایج آراء بدون درج اسامی انتشار می یابد.

تبصره۳

درخصوص طرح ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در اینگونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره۴

مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس برای عموم انتشار می یابد.

تبصره۵

مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آن ها به تصویب کمیسیون رسیده بود، با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضای کمیسیون، پس از گذشت حداقل یک سال با تصویب کمیسیون قابل انتشار است.

ماده۴

در ماده(۶۳) قانون، پس از عبارت«ضبط» عبارت«وانتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس» اضافه می شود.

ماده ۵

ماده(۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۶۴- گزارش عملکرد هر کمیسیون از قبیل رسیدگی به طرح ها و لوایح، سئوال، تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود تا به نحو مقتضی برای نمایندگان و عموم اطلاع رسانی شود.

تبصره

سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده(۵) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورت زنده پخش می شود.

ماده ۶

ماده(۸۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۸۱- ماموریت های رسمی فردی و جمعی نمایندگان، از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تایید هیئت رئیسه مجلس انجام می شود. ماموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، با تصویب هیئت رئیسه انجام می شود.

هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از انجام ماموریت، گزارش آن را به همراه اطلاعات مربوط از جمله: فهرست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج؛ به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت رئیسه است.

تبصره

­در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به ماموریت ها منتشر نمی شود.

ماده ۷

­در ماده(۸۹) قانون، پس از عبارت«ثبت خواهد شد» عبارت«هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، منتشر کند.

ماده ۸

­در انتهای ماده(۹۵) قانون، عبارت«اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.» حذف می شود.

ماده ۹

در ماده(۱۱۹) قانون، پس از عبارت«نتیجه آراء را» عبارت«همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند» اضافه می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

تبصره

در مورد هر یک از مواد یا اجزاء که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه ای دارد، آراء اعلام نمی‌شود.

ماده ۱۰

جزء(۳) ماده(۱۲۲) قانون، حذف و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق می شود:

تبصره۲- در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی گیری مخفی با ورقه را درخواست نمایند، بدون بحث در مورد درخواست رأی گیری می شود و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی گیری مخفی باورقه انجام می شود.

ماده ۱۱

ماده(۱۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۱۲۶- درتمامی مواردی که رأی گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود.

تبصره

­اسامی نمایندگان تقاضاکننده برای رأی گیری مخفی یا علنی با ورقه، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شود.

منبع: فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 5
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  2 0
  طرح شفافیت درآمد در دوران نمایندگی رو هم تصویب کنین؟؟
 • IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  1 0
  چقدر تبصره های استثناء شدن از شفافیت اضافه شده این استثناها میتونه هدف اصلی رو از بین ببره
 • IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  0 0
  یک سامانه ای ایجاد کنید که درآمدها همه ایرانیان مدیران و مسئولان بصورت ماهانه ثبت شود معلوم شود چقدر پول در حساب چه کسانی جابجا می شود اگر مردید اینکار بکنید
 • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  0 0
  چرا همه دوست دارند در سازمانهای دولتی رییس بشوند؟
 • IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
  0 0
  دوستان با نماینده هاتون حتما صحبت کنید و اصرار کنید تصویبش کنند این تنها را بستن دست رانت خواران است دوستان بجنبید که از دست نره این طرح

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس