کد خبر 1077874
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
خطر سونامی قیمت مسکن ۹۹

تهران ۲۹ درصد بیشتر از ظرفیت جمعیتش معاملات مسکن دارد، اگر مالیات عایدی بر سرمایه اجرا نشود خانه تا ۵۰ درصد گران‌تر می‌شود.

به گزارش مشرق، ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻔﺎ می‌کند و در ﻗﻠﻤﺮوی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ای ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮرم، اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ دارد. همچنین ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ادوار ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در ﻇﺮف ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻗﺮار دارد، از ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺘاﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد. بررسی‌های آماری بر این امر صحه می‌گذارد که سیاستگذار بازار مسکن چندسالی است که این بازار را تقریبا به حال خود رها کرده و به هیچ‌کدام از تکالیف قانون اساسی، تکالیف طرح جامع مسکن و تکالیف برنامه ششم توسعه عمل نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:

برای مثال در مردادماه سال 1392 زمانی که دولت تدبیر و امید برسر کار آمد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 3.8 میلیون تومان بود که حالا در کمتر از هفت‌سال این میزان با افزایش نزدیک به 4.5 برابری، به 17 میلیون تومان در اردیبهشت سال جاری رسیده است. درخصوص ساخت‌وساز نیز طی این مدت تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی کاهش 40 درصدی داشته است. 

برهمین اساس این روزها عمده بحث‌ها در بازار مسکن، قیمت‌های نجومی است که همه خانوارهای کم‌درآمد و بخش قابل‌توجهی از خانوارهای دهک‌های درآمدی متوسط را از داشتن مسکن محروم کرده است. در این خصوص اگرچه تحلیل‌های متفاوتی ازسوی کارشناسان بازار مسکن ارائه می‌شود، اما همه این کارشناسان درکنار کاهش عرضه مسکن، بر این امر متفق‌القولند که فعالیت‌های سوداگرانه، تعادل در قیمت‌های بازار مسکن را به‌هم ریخته است. در گزارش پیش‌رو با استفاده از آمارهای سامانه املاک و مستغلات کشور یک مقایسه آماری بین تعداد معاملات مسکن استان تهران و 30 استان دیگر انجام شده است که نکات قابل‌تاملی دارد، ازجمله اینکه درحالی استان تهران حدود 17 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از کل معاملات مسکن کشور طی دوسال اخیر، حدود 46 درصد آن در استان تهران انجام شده است.

این موضوع از دو جنبه مهم است؛ اول اینکه استان تهران به‌واسطه نقش پایتختی و مرکز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عملی کشور نقش هدایتگری در کل کشور را دارد و می‌تواند قیمت‌ها را در کل کشور رهبری کند. نکته دوم اینکه حدود 60 درصد از منابع بانکی (سپرده‌ها و تسهیلات) در این استان متمرکز شده که این پول‌های پرقدرت می‌تواند در شرایط خاص بازار مسکن را به‌هم بریزد و همچنین دفاتر اغلب شرکت‌های بزرگ و کوچک کشور، بانک‌های کشور و... در این استان متمرکز شده‌اند که اینها هم در شرایط خاص می‌تواند به قصد سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها را در بازار مسکن متلاطم کند.

  ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوه، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ادوار ﺗﺠﺎری و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪی ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ارزش ﻣﺴﮑﻦ و درﺟﻪ ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺪارد.

از اﯾﻦرو، ﺷﻮک ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺴﮑﻦ می‌کند و ﻣﺴﺘاﺟﺮان از آن ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه‌ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺛﺮ ﺷﻮک ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه‌ای ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﺛﺎر ﮔﺴﺘﺮده و زﯾﺎﻧ‌ﺒﺎر ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎﻟﯿﺎت بر عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده و از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻮک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺪت آن ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ.

 46 درصد معاملات مسکن کشور در استان تهران

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﺧﺼﻮص رواج ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد، ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ‌ﺗاﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ادواری ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ، زﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗاﺧﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺛﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ارزش‌اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

در همین زمینه آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سرشماری سال 1355 حدود 80 درصد از تقاضای مسکن مربوط به تقاضای مصرفی و تنها 20 درصد آن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای بوده که این میزان کاملا برعکس شده و سهم تقاضاهای مصرفی به حدود 30 درصد و سهم تقاضای سرمایه‌ای به 70 درصد رسیده است. همچنین طی این مدت جمعیت مستاجری کشور از 20 درصد در دهه 1360 به 40 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه بخش عمده این تحولات در یک دهه اخیر رخ داده است.  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی داراﯾﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪوﯾﮋه درﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ کرده اﺳﺖ.

در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗاﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ داراﯾﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوه، از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از آن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ می‌کند.

در این گزارش با استناد به داده‌های معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که سهم استان تهران به‌عنوان هدایتگر اقتصادی کشور در بازار معاملات مسکن چگونه است. طبق داده‌های آماری که به‌صورت ماهانه از فروردین سال 1397 تا اردیبهشت سال جاری مورد پایش قرار گرفته‌اند، سهم استان تهران از کل معاملات مسکن کشور (طبق داده‌های جدول) از حدود 46 درصد در فروردین سال 1397 به 48 درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است. همچنین از کل معاملات مسکن کشور در سال 1397 که حدود 340 هزار و 679 فقره بوده، نزدیک به 46 درصد آن در استان تهران انجام شده است.

در سال 1398 نیز از کل معاملات 221 هزار و 405 فقره‌ای کشور، بازهم به‌طور میانگین 46 درصد آن مربوط به معاملات مسکن استان تهران است و در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز از 32 هزار و 560 فقره معاملات مسکن کشور، 47 درصد کل معاملات مربوط به استان تهران است.  بر این اساس با توجه به سهم 17 درصدی استان تهران از کل جمعیت کشور، به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن در این استان، صرفا معاملات سفته‌بازانه هستند که با نقش هدایتگری استان تهران در کل اقتصاد کشور، خود به‌عنوان بمب ساعتی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کشور عمل می‌کند.  این ادعا وقتی قابل باور می‌شود که 60 درصد از منابع بانکی کشور، دفاتر مرکزی اغلب شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بخش عمده اشخاص حقیقی پردرآمد کشور در استان تهران متمرکز شده‌اند و طبیعی است که در شرایط خاص، این اشخاص حقیقی و حقوقی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری و رسیدن به سودهای کلان، بازار مسکن را مورد هدف سوداگری قرار دهند.

 187 کشور مالیات بر عایدی سرمایه دارند

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) به‌عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیرکننده این مالیات در 50 سال اخیر، آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، در جایگاه دوم قرار داده است. تا سال 2001 تعداد کشورهای مجری این مالیات 114 کشور بود، اما این تعداد در پایان سال 2018 به 187 کشور افزایش یافته و تنها چند کشور CGT ندارند.

این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف ازجمله مسکن اعمال می‌شود. در تبیین دلایل وضع این مالیات گفته می‌شود اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت‌وساز، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد. همچنین نباید از اثرات درآمدی این مالیات برای دولت به‌ویژه در کشورهایی که همانند ایران تورم بالایی را تجربه می‌کنند، غافل شد.

در این پایه مالیاتی، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل‌وانتقال برخوردار باشد. همچنین سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان‌های نوساز) می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به‌تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می‌شوند. در ایران، علاوه‌بر ملاحظات مربوط به عدالت، ‌انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌هایی که عرضه آنها بی‌کشش است (نظیر املاک و مستغلات) ضرورت معرفی این مالیات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 

در کشورهای مختلف املاک و مستغلات، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات (غیرمصرفی و تقاضای سرمایه‌ای)، حقوق قراردادی، زمین، مجموعه اشیای قیمتی، معادن و حقوق استفاده از آن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، با این حال رویکرد فعلی کشور در مالیات‌ستانی از انواع درآمدها یکسان نیست، به‌طوری که در این ساختار، در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل‌وانتقال املاک (موضوع مواد 52، 59 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات نقل‌وانتقال سهام و مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به‌عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می‌کنند. این موضوع سبب شده مرز بین درآمدهای مشمول و سایر درآمدهای غیرمشمول در نظام مالیاتی ایران چندان شفاف و روشن نباشد.

 8 تجربه جهانی اخذ مالیات  بر عایدی املاک

گفته شد که تا پایان سال 2018 تعداد کشورهای اجراکننده مالیات عایدی بر سرمایه که مسکن نیز یکی از آنها است، به 187 کشور افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ نهایی مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است که از آن جمله می‌توان به نرخ 42 درصدی این نوع مالیات در دانمارک، نرخ 34.4درصدی آن در فرانسه، نرخ 33 درصدی آن در فنلاند و ایرلند، نرخ 30 درصدی آن در سوئد، نرخ 28.6 درصدی آن در آمریکا، نرخ 28 درصدی آن در کشورهای پرتغال و انگلستان و نرخ 27 درصدی آن در کشورهای اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد. در ادامه به‌طور ویژه به تجربیات 8 کشور درخصوص اجرای مالیات بر عایدی مسکن پرداخته شده است.

انگلیس یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ‌جهانی دوم بود که به علت احتکار املاک از سوی سوداگران املاک رخ داده بود. پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال 1965 معرفی شد. در این کشور درخصوص اموال و دارایی‌های غیر از املاک، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود 28درصد درنظر گرفته شده و برای خانه‌های دوم به بالا نرخ این مالیات بین 18 تا 28 درصد است.

آمریکا در آمریکا این مالیات از سال 1913 اخذ می‌شود. در این کشور افراد و شرکت‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد با درآمد کمتر تا 28.6 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.

کانادا  در کانادا مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات اعمال می‌شود. در این کشور اگرچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه درمورد افراد حقیقی و حقوقی (مردم و شرکت‌ها) به‌صورت متفاوت تعیین شده، اما میزان مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت عمومی معادل 22.6 درصد است.

فرانسه در فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده اخذ می‌شود. میزان این مالیات در فرانسه 34.4 درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 19 درصد به‌اضافه 15.4 درصد هزینه‌های اجتماعی است. در این کشور خانه اول و مصرفی افراد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در این کشور خانه‌های دوم به بعد درصورت خرید و فروش طی کمتر از 6سال مشمول تمام مالیات می‌شوند، اما با گذشت 6 سال برحسب زمان مالکیت، مشمول تخفیفاتی خواهند شد.

ترکیه در ترکیه اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت پنج‌سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد. این مالیات به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود.

ژاپن در ژاپن عایدی سرمایه‌ای به‌عنوان درآمد عادی محسوب می‌شود؛ ضررهای سرمایه با شرایط خاصی به‌طور کامل محاسبه می‌شوند و هیچ تعدیلی برای تورم عایدی درنظر گرفته نمی‌شود. طبق تعریف مرکز اموال و املاک ژاپن، عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش ملک است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن بسته به شرایط مختلف متفاوت است.  این نرخ به شرح ذیل است: 1- اگر دارایی کمتر از 5 سال نگهداری شود: 30 درصد مالیات بر عایدی + 9 درصد مالیات شهری + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو؛ 2- اگر بیش از 5 سال نگهداری شود: 15درصد مالیات بر عایدی + 5 درصد مالیات + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو؛ 3- اگر بیش از 10سال نگهداری شود: 14 درصد برای ارزش کمتر از 60 میلیون ین و 20 درصد برای ارزش بیشتر از 60 میلیون ین؛ همچنین تخفیف مالیاتی برای خانه اصلی افراد با کاهش 30 میلیون ین از قیمت خانه وجود دارد. برای مثال اگر شخصی خانه اصلی‌اش را 50 میلیون ین خریداری کرده و به قیمت 80میلیون ین بفروشد، پس از کسر 30 میلیون تخفیف مالیاتی مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؛ اما این فرصت تنها یکبار در هر سه سال قابل استفاده است.

 آلمان  مالیات بر عایدی سرمایه در آلمان از تمامی افراد حقیقی و حقوقی از سود فروش انواع دارایی‌های حقیقی منقول و غیرمنقول مانند زمین و ساختمان و دارایی‌های باارزش و گرانبها و کالاهای اساسی اخذ می‌شود. عایدی سرمایه در آلمان، عموما به‌عنوان یکی از بخش‌های درآمد عمومی به‌شمار می‌رود و در همان نرخ مالیات‌های درآمدی، مشمول مالیات می‌شود. شیوه محاسبه به این صورت است که مجموع عواید سرمایه‌ای حاصل از انتقال و فروش دارایی‌های حقیقی در یک‌سال، با یکدیگر جمع می‌شوند و به‌عنوان عایدی سرمایه کل سال مشمول مالیات می‌شود. در این محاسبات تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد. از آنجا که عایدی سرمایه مانند درآمد عمومی افراد دیده می‌شود، الزم است به نرخ مالیات بر درآمد افراد در آلمان توجه شود: 1- اگر پایه درآمد سالیانه کمتر از 9هزار یورو باشد، مالیات تعلق نمی‌گیرد، 2-اگر پایه درآمد سالیانه بین 9هزار تا 55هزار یورو باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 14درصد خواهد بود، 3- اگر پایه درآمد سالیانه بین 55هزار تا 260هزار یورور باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود 42درصد خواهد بود و 4- اگر پایه درآمد سالیانه بیش از 260هزار یورو باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود 45 درصد خواهد بود.

 پرتغال  پرتغال مانند بسیاری از کشورهای دیگر به‌منظور تنظیم بازار املاک و مستغلات و کسب درآمد دولت، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کند. در این کشور این نوع مالیات تنها درمورد سود حاصل از اموال و سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌شود و اقلام شخصی، اموال و دارایی‌های به ارث رسیده و همچنین هدایا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

برای محاسبه سودی که در پرتغال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، قیمت فروش خانه از قیمت خرید آن کم می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه که در گذشته 20درصد بود در سال 2013 به 28درصد برای افراد حقیقی و 25درصد برای شرکت‌ها افزایش یافت. اگر فردی ساکن پرتغال باشد و پولی که از فروش ملک به دست می‌آورد مجددا در همین بخش سرمایه‌گذاری کند، تنها 50درصد از درآمد خالص آن، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. درواقع با اعمال این قانون تلاش شده است ضمن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک، برای افراد این‌انگیزه ایجاد شود که سرمایه حاصل را از بازار املاک خارج نکنند و بار دیگر آن را در همین بخش سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 45
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 15
 • ایرانی IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  32 3
  چقد سلطان مسکنا بهت پول دادن که این مطلب رو بنویسی؟
  • IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
   11 0
   فقط سونامی "داروی حمام" را کم داریم. تقریبا قیمت همه چی رفته هوا
 • IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  16 0
  مملکت، سونامی در سونامی شده
 • بنگاهی IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  23 3
  قیمت هر متر مربع در تهران حداقل 25 میلیون تومانه... اون 17 میلیون. مال حلبی آباده.... عزیز...
  • IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
   0 0
   پس نصف بیشتر مردم تهران تو حلبی آبادند یکی از دلایل گرانی همین شما هستین که این پول کثیف ر. میبرین میخورین
 • امیر IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  18 1
  سلام اگر قیمت مسکن کنترل شود و به اندازه توان خرید قشر ضعیف پایین بیاید معاملات زیاد خواهد شد و تولید مسکن زیاد میشود و کار و درامد ان بیشتر خواهد شد نه اینکه با قیمتهای نجومی جلوی مسکن بین یک عده دلال و سرمایه دار دست به دست شده و قفل بشود در نتیجه خرید ان کاهش یافته و تولید ان کم خواهد شد
  • IR ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
   4 4
   من موافق بالا رفتن قیمتا نیستم ولی ارزون بشه جمعیت تهران میشه میشه بیست میلیون به بالا
 • امیر IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  25 6
  در ایران ، این قانون نتیجه معکوس خواهد داشت . چرا که دلالان و سوداگران مبلغ مالیات پرداختی را به متراژ واحدهای خود اضافه خواهند نمود و این وسط هزینه مالیات نیز از جیب خریدار فلک زده پرداخت میگردد
  • IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
   6 3
   اگر بعضی از قوانین کشور های دیگر را بررسی کنند می توانند راه کارهای لازم را جهت جلوگیری از این امر پیدا کنند تا مسکن واقعا به دست مصرف کننده رسیده و از دلال بازی جلوگیری شود و یکی از آن موارد مالیات بر خرید و فروش های مکرر یک ملک در بازه زمانی مشخص و صدها راه دیگر می باشد
 • هیچکس IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  17 3
  هیچ اراده ای را در این دولت برای کنترل قیمت مسکن و البته گرانی نمیبینم. فقط خنده درمانی!!! مجلس و قوه قضاییه باید با ورود به این جریان مافیایی جلوی سواستفاده را بگیرند.... من واقعا به نیت دولتی ها مشکوک هستم. رئیسی و قالیباف امروز شما در تنگه احد هستید
 • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  10 10
  اقای قالیباف مسکن معضل بزرگ کشور شده فی الفور اقدام کنید. اولین اقدام شما مبارزه با مسکن خواران باشد.
 • نا شناس IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  15 8
  در هیچ جای دنیا این قدر بلبشو در بازار مسکن نیست یک عده بساز بفروش و بنگاهدار سودجو بجان این ملت افتادند و در این چهل سال خون مردم را در شیشه کردند و دولتها و مجالس هم تما شا کرده اند و خودشان را عمدا به بی خیالی زدهاند چون بعضی هاشان با این گروه هم منفعت هستند چطور دولتها در این سالها بر هر کاری که منافعشان در خطر بوده بهر قیمتی مقابله کردهاند مثل جنگ با صدام جنگ با منافقین جنگ با داعش جنگ با امریکا و غیره اما در این مقوله که خیلی کار سختی هم نیست اما منافع مردم و قشر ضعیف در ان وجود دارد هیچ اقدامی نکرده اند و اقداماتشان فقط مسکن بوده مثل مسکن مهر یا این ثبت نام جدید مسکن یا مالیات بر خانه خالی وغیره اقاجان جلو گرانی خانه ها. را بگیرید چرا ظرف سه ماه از اسفند تا حالا باید قیمت مسکن هرمتری چندین میلیون بالا برود ایا بخاطر کرونا که سه ماه بنگاهها تعطیل شده حالا باید مردم این قدر بدبخت شوند اقایان بداد این ملت برسید چرا قیمت یکمتر اپارتمان تا مرز 75 میلیون بتلا رفته این پولها به جیب کیا میره جلویش را بگیرید شما می توانید اما نمی دانم کی می خواهید از خواب بیدار شوید؟
 • علی IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  6 5
  خیلی راحت میتون با اعمال محدودیت همانند خودرو از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرد. لذا دولت و قوه قضائیه بایستی سریعا وارد عمل بشن.وکنترل کنند.زیرا مسکن نیاز اولیه هر انسان است. و اگر کنترل نشود اجاره بها نیز افزایش میابد و ممکنه باعث نارضایتی شدید در بین اقشار مختلف مردم شود. و بتسد حتم سریعا کنترل شود.
 • IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  17 1
  شما ایران را با سوئد مقایسه می کنید؟ سوئد اگر ملیات های سنگین می گیرد در عوض خدمات عالی به شهروندان ارائه می دهد. اینجا من مطمئن هستم فقط مالیات اضافه میشود و خدماتی در کار نخواهد بود. ضمناً خود شما می گویید مالیات بر عایدی سرمایه . در ایران اگر مسکن کسی قیمتش حتی چهل درصد هم بالا برود صرفاً ارزش پولش حفظ شده و عایدی اضافه نداشته است
 • ناشناس IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  20 1
  پایتخت را از تهران به جای دیگری منتقل کنید . موج عظیم مهاجران نظام عرضه و تقاضا را به هم ریخته اند .
 • سید IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  8 0
  لعنت به این دولت و مجلس قبل یعنی ما که خونه نداریم چطور زندگی را ادمه بدیم. چرا خانه مسئولینی که از اول انقلاب به هر نحوی دخیل در این وضعیت بودن گرفته نمیشه، فروخته نمیشه و به افراد بی خانمان داده نمیشه.
 • IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  9 1
  سونامی چیه بگیرید همه رو اعدام کنید عوضیارو ادم باید انقدر حروم زاده باشه حکم اعدام به تمام دلالها بدید تا درست بشه همه چی خون تا اخر عمرمون نمیتونیم بخریم
 • A IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  11 0
  گرانی مسکن هم به نفع دلالها وسوداگراست .هم به نفع حسن ودارودسته بی عرضه اش .تواین سالها هیچکدومشون جلو گرونی مسکن رونگرفتن دلیلشم اینه که یاعرضه ندارن وبلد نیستن یا به ضررشونه .مردم روبیچاره کردن خداکنه خودشون هم آواره وبی خانمان بشن .خونه هاشون روسرشون خراب بشه الهی آمین
 • IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  10 1
  اصلاح طلب ها دارن کشور را نابود میکنند. اقتصاد ایران دست همین لیبرال های خاین هست
  • حسین IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
   0 0
   اصول گراها که حالا اومدن ببینیم چه گلی به سر ملت میزنند ، بابا اینها همشون مثل همند
 • IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  4 1
  تنها راه ارزان شدن مسکن مالیات بستن هم برای زمین های داخل شهر و هم کسانی که بیشتر از بک واحد مسکونی دارند تنها مالیات برای خانه های خالی دردی را دوا نمی‌کندچون هرکسی دوتا مبل قراضه و چندتا فرش میندازه میگه اینجا خالی نیست بعدش هم کسی که میاد هزار متر زمین داخل شهر از پنجاه سال قبل خریده و همینطور میندازه و روز به روز قیمتش چند برابر میشه در اولویت مالیات باید باشه
 • محمد IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  3 0
  پس چرا اجرا نمیکنید ؟ چون قدرت مافیا نمکذارد اجرا شود
 • IR ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  8 0
  خدا لعنت کنه هر کسی رو که باعث گرونیه مسکن میشه وباعث اینکه تن ما مستاجرا همش بلرزه . اینو بدونین که یه روزی تقاس بدی پس میدین .اه این همه مستاجر میگیره شما رو
 • IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  6 1
  مطمئناً مجلس محترم ورود خواهد کرد و دست سودجویان و دلالان را از بازار مسکن کوتاه خواهد کردو اجازه افزایش قیمت مسکن را نخواهد داد .
 • IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  6 0
  کلا دیگه کسی نمیتونه تو شهر کوچیک ملک بخره چه برسه به تهران
 • IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  3 0
  الان کهریزک شده متری ۷ ملیون بخدا خنده داره
 • IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  5 0
  آب که از سر گذشت چه بک وجب چه سونامی بیاد !!
 • IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  4 1
  لطفا شمل اتیششو داغتر نفرماید تو این اوضاع و احوالات م
 • IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
  9 2
  عرضه ندارید جلو سوداگری که 50 تا خونه داره رو بگیری با مالیات سنگین
 • یحیی IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  4 1
  واقعا من متاسفم برای حکومتی که نتونسته قیمت مسکن رو منطقی کند و تنها دست چند بنگاه دار بی سواد رو باز گذاشته تا مهمترین نباز ضروری هر زندگی رو به محلی برای کسب درآمدهای نامشروع تبدیل کنند...باید به شدت با دلال بازی در بازار مسکن برخورد بشه...
 • aria IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  5 0
  واقعا با این وضعیت دیگه قشر ضعیف باید برن بمیرن اونا که دارا بودن داراتر شدن اونا که نداشتن بد بخت تر دیکه هم هیچی درست نمیشه تموم شدرفت
 • سهیل بشردوست DE ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  6 0
  قیمت مسکن اهمیتی نداره، مهم اینه آمریکا تظاهرات شده!
 • IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  5 1
  اقای قالیباف شما را قسم به حصرت زهرا قسمت می دهیم قیمت مسکن را ارزان کنید
 • عای IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 0
  این دولت بی عرضه تر از این حرفهاست کاری بکنه
 • IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  1 1
  دراواسط تیرماه ریزش قیمت مسکن حتمی وصددرصداست هم اکنون بعضی از دلالها ومحتکران مسکن برای ذرامان ماندن ازقوانین مجلس یازدهم فروشنده فوری مسکن شدن ولی با این قیمت افسانه ای هیچ خریداری دربازارنیست
 • شهروند US ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 1
  بسیار عالی بود واقعا استفاده کردیم.لطفا ادامه دار باشد.مشروط بر اینکه‌ آیتم های دیگر در آن اجرا گردد.
 • IR ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  1 0
  سلام دولت خودش وارد عمل شود به منی که مسکن ندارم وام و جزع مسکن اولی ها هستم یک وام ۴ درصد بدهد تا بتوانم خونه بخرم واز کسانی که چند خونه دارن یا چند واحد یا خونه ۳ طبقه دارن مالیات بگیرد تا مجبور شوند خونه ها رو بفروشند وحتما به منی که خونه ندارم یک وام بدهند تا صاحب خونه شوم
 • سید مهدی موسویان IR ۰۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  2 0
  بر مسببین گرانی مسکن لعنت بشمار....
 • مهدی IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 0
  یه مشت نامرد خدانشناس عوضی از مسئول دولتی گرفته تا دلال و املاکی حتی خود از خود این مردم دارن حرص پول میزنن جمع میکنن بزارن سر قبرشون برن بمیرن. خدا لعنتتون کنه که با دو تا بچه یه حقوق کارمندی از پس اجاره خونم دیگه بر نمیام خونم شده ماتم زده چه برسه به فکر خرید چند متر خونه بیافتم انشالله زلزله بیاد همتون بمیرید بیشرفها
 • کورش IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  1 0
  دولت جمهوری اسلامی ایران نمیخواد هچی ارزون بشه مسکن دست خود عمران هر شهری عمران داره زمین میفروشه برا دولت هیچ موقع نمياره زمین ارزون بشه آهن و سیمان تو ایران تولید میشه دارن ازمردم بدبخت سواستفاده میکنن تا کی باید ظلم تا کی گرونی تا کی بیکاری جوانان دیگه دارن زور میگن من تو فولادشهر زندگی میکنم نصف خونها خالی ودست عمران است مردم فقط نخرند تا دست مافیا قطع شود ظلم پایدار نیست
 • IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 0
  من نظرم این است که چراقیمت سیمان ومیلگردوپروفیلوغیره راکنترل نمیکنندبه طورطبیعی قیمت مصالح وکارگربره بالابرای سازندگان نیزسخت میشه که به قیمت مناسب مسکن تحویل خریداران بدهند
 • IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 0
  خدا لعنت کنهمسعولین و کارشناسان بدرد نخور مسکن رو... بی لیاقتهای دزد
 • IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  0 0
  به نظر من تمام دزدی ها قتل ها غارتها وهمه موردهای بدی که وجود داره برای گرانی مسکنه برای اینکه مردم واقعا نمیتونن زندگی کنن زندگی اذیتشون میکنه به جون زندگی همدیگه میافتن
 • مردم IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  2 0
  لعنت خدا و رسولش بر مسئولی که می‌تواند جلوی فقیرتر شدن مردم رو بگیره و سکوت میکنه...مسئولین مربوطه خودتون رو به خواب بزنید تا خواب مرگ نصیبتون بشه انشاالله
 • IN ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  0 0
  لعنت بر مسببین

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس