در مقدمه تفسير راهنما آمده که "تهيه تفسير راهنما با استفاده از دست‌نوشته‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني" صورت گرفته است و در موارد متعددي شعار (مرگ بر) ذکر شده که با ادعاي اخير ايشان که اصل قرآني انسان را از (مرگ گفتن) نهي مي‌کند، سازگار نيست.

گروه سياسي مشرق - چنان که در اين گزارش خوانديد، سخنان اخير آقاي هاشمي رفسنجاني و ادعاي ايشان که قرآن به ما مي‌آموزد که به کسي مرگ نگوييم، سخناني ضعيف و از منطق قرآن کريم به دور است.

(متن کامل اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در سايت خودشان را نيز در لينك‌هاي زير مشاهده كنيد)

لينك اول

لينك دومنکته جالبي که از مراجعه به تفسير راهنما که ظاهرا حاصل تلاش خود آقاي هاشمي نيز هست، نشان از آن دارد که ايشان در تفسير قرآن مطالبي کاملا عليه ادعاي کنوني خود مطرح ساخته‌اند و نه تنها مرگ گفتن و شعار مرگ دادن را خلاف اصول قرآني ندانسته‌اند بلکه در جهت مخالف آن استدلال نيز کرده‌اند و به تصريح بيان داشته‌اند که شايسته ترين چيزها در برابر برخي از گروه‌ها، همين نفرين و همين شعار است.

اين امر نشان مي‌دهد که آقاي هاشمي خود نيز از آياتي که در گزارش قبلي به آنها استناد شده بود همان برداشت مطرح شده را داشته و دارند. اين که آقاي هاشمي در تفسير قرآن خود اين آيات را به معني (مرگ گفتن) مي‌دانند و به آن تصريح مي‌کنند اما در مباحث سياسي و به علت جهت‌گيري‌هاي خاص خود ناگهان چنين موضعي مي‌گيرند کاملا جاي تعجب دارد و بايد به افكار عمومي پاسخ دهند كه چرا با دين مردم بازي مي‌كنند!

در ادامه بدون هيچ دخل تصرفي موارد متعددي از آياتي که در تفسير راهنماي آقاي هاشمي رفسنجاني به همين معني تصريح شده است ذکر مي‌گردد:


مورد اول

مورد اول، ذيل تفسير آيه 4 سوره بروج است که در اين آدرس که متعلق به سايت تفسير رهنما است آورده‌اند:1 - گروهى از جباران، براى تعذيب مؤمنان، در زمين حفره عميقى ايجاد كردند.

أصحـب الأُخدود

«اخدود»; يعنى، شكاف طولانى و عميقى كه در زمين ايجاد شود. اصل و ريشه آن «خدّ» است; يعنى، مقدارى از صورت كه طرف راست و چپ بينى قرار گرفته است (مفردات راغب). «أصحاب الاُخدود»; يعنى، كسانى كه حفره را ايجاد كردند. اين احتمال كه مراد، مؤمنان معذّب در «اخدود» باشد، با ضميرهايى كه در آيات بعد آمده، ناسازگار است.

2 - ايجادكنندگان كوره آدم سوزى (اصحاباخدود)، مورد نفرين خداوند و مشمول شديدترين توبيخهاى او

قتل أصحـب الأُخدود

فعل «قتل»، براى نفرين به كار رفته است. مفاد نفرينهاى خداوند توبيخ و تهديد است; زيرا معناى حقيقى نفرين درباره خداوند تصور ندارد.

3 - كشته شدن و نابودى، سزاوارترين فرجام براى اصحاب اخدود

قتل أصحـب الأُخدود

نکته جالب توجه اين است که آقاي هاشمي در ترجمه اين عبارت دقيقا از همان معناي (مرگ بر) استفاده کرده‌اند و در سومين نکته در ذيل اين آيه نيز تصريح کرده‌اند که اين مرگ گفتن و مرگ خواستن سزاوارترين فرجام است.


مورد دوم

دومين مورد در آيه 10 سوره ذاريات است که در ذيل اين آيه نيز در تفسير آقاي هاشمي رفسنجاني به صراحت از معناي (مرگ بر) استفاده شده است. متن و تصوير اين صفحه عينا نقل مي‌شود:


1- كافران حق ستيز و ياوه سرا، مورد نفرين خداوند

قتل الخرّصون

2 - انكار معاد، متكى بر گمان و فاقد دليل يقينى

قتل الخرّصون

»خرص» به معناى سخنى است كه مبتنى بر ظن و گمان و فاقد پايه علمى است. از آن جايى كه قبل و بعد اين آيه، در مورد روز جزا است، استفاده مى شود كه موضوع ياوه سرايى اينان، مسأله انكار معاد بوده است.


سومين مورد

سومين مورد از مواردي است که ادعاهاي امروزين آقاي هاشمي را کاملا زير سوال مي‌برد. ايشان در تفسير آيه 19 سوره مدثر نه تنها از معناي (مرگ بر) استفاده کرده‌اند بلکه آن را کاملا به جا دانسته و توجيه نيز کرده‌اند. تصوير اين بخش از تفسير ايشان در ذيل آمده است:1- وليدبن مغيره، مورد نفرين خداوند

فقتل كيف قدّر

عبارت «قتل»، براى نفرين و دعا عليه كسى به كار مى رود.

2 - كافران حق ناپذير و انديشه گر عليه دين، مستحق هلاكت و نابودى اند.

إنّه فكّر و قدّر . فقتل كيف قدّر

3 - حق ناپذيرى و انديشه دين ستيزانه، عملى شگفت انگيز و به دور از شأن انسان

فقتل كيف قدّر

«كيف»، در اين آيه براى تعجب است.

4 - جواز نفرين و دعا، عليه كافران حق ناپذير و دين ستيز

فقتل كيف قدّر

نکته‌اي که در اين مورد بيشتر جلب توجه مي‌کند اين است که آقاي هاشمي تصريح کرده‌اند که اين آيه عليه وليد بن مغيره نازل شده است و بعد در نکته چهارم تصريح کرده‌اند که مرگ گفتن عليه کافران حق ناپذير و دين ستيز جايز است.


مورد چهارم

چهارمين مورد تفسير آقاي هاشمي در ذيل آيه بعدي همين سوره است که تصوير تفسير ايشان چنين است:


مشخص است که ايشان تکرار مرگ گفتن را هم صراحتا از قرآن برداشت کرده‌اند و تعجب آور است که امروز ادعاهاي عجيب ديگري مي‌کنند و مرگ گفتن را خلاف اصول قرآني مي‌دانند.


مورد پنجم

آقاي هاشمي رفسنجاني در ذيل تفسير آيه 23 همين سوره مدثر تصريح مي‌کند که از علل اصلي اين که وليد بن مغيره به چنين نفريني از سوي خداي متعال گرفتار شده و (مرگ بر) او گفته شده است استکبار و خوي استکباري اوست. تصوير تفسير ايشان در ذيل آمده است:1 - روى گردانى كامل وليدبن مغيره، از آيات الهى و دعوت پيامبراسلام(ص)

ثمّ أدبر و استكبر

«إدبار» (مصدر «أدبر») به معناى پشت كردن است و مقصود از آن اعراض و روى گردانى كامل است.

2 - وليدبن مغيره، فردى لجوج و حق ناپذير بود.

ثمّ أدبر

برداشت ياد شده، از «إدبار و روى گردانى» از آيات الهى و سخن بحق پيامبر(ص) استفاده مى شود.

3 - وليدبن مغيره، داراى خوى استكبار و برترى طلبى

و استكبر

4 - خوى استكبار و برترى طلبى، عامل اصلى دين ستيزى و مخالفت وليدبن مغيره، با آيات الهى و پيامبراسلام(ص)

و استكبر

خداوند در آيه 16، وليدبن مغيره را به عنوان مخالف و دشمن آيات قرآن معرفى كرده (إنّه كان لآياتنا عنيداً) و در آيه مورد بحث، از او به عنوان مستكبر و برترى طلب ياد نموده است. از اين نكته مى توان استفاده كرد كه مخالفت و دشمنى او با قرآن و پيامبراسلام(ص)، ناشى از خوى استكبار و برترى طلبى او بود.

5 - خوى استكبار و برترى طلبى، عاملى مهم در كفر و دين گريزى

ثمّ أدبر و استكبر


مورد ششم

به عنوان آخرين مورد از مواردي که در تفسير خود آقاي هاشمي عبارت مرگ بر و دلايل آن آمده است مي‌توان به تفسير سوره عبس و آيات 17 به بعد اين سوره اشاره کرد که تصوير متن تفسير ايشان چنين است:1 - كافران، مورد غضب و نفرين خداوند و مشمول شديدترين توبيخ هاى او هستند.

قتل الإنسـن ما أكفره

فعل ماضى (قتل الإنسان) براى نفرين بكار رفته است. مفاد نفرين هاى خداوند توبيخ و تهديد است; زيرا معناى حقيقى نفرين، درباره او قابل تصور نيست. «ال» در «الإنسان» ـ به قرينه «فلينظر الإنسان...» در آيات بعد ـ براى ماهيت است و جمله «ما أكفره» نشان مى دهد كه در نفرين «قتل الإنسان»، تنها كافران مد نظر مى باشند.

2 - كشته شدن و مرگ، سزاوارترين فرجام براى كفرپيشگان

قتل الإنسـن ما أكفره

كفر در «ما أكفره» مطلق است و هر كفرى، حتى ترك عبادت را نيز شامل است. البته به قرينه آيات بعد ـ كه به بيان تدبير خداوند پرداخته و در مقابل منكران اين حقيقت موضع گيرى كرده است ـ بارزترين مصداق مورد نظر از آن، انكار ربوبيت خداوند است.

3 - منكران معاد، فرو رفته در كفر و در اوج پافشارى بر پندار باطل خويش

ما أكفره

از آيات بعد ـ كه توجّه به مبدأ خلقت انسان را مقدمه توجّه به معاد در «ثمّ إذا شاء أنشره» قرار داده است ـ استفاده مى شود كه آيه شريفه بر منكران معاد نيز قابل تطبيق است. مفاد جمله «ماأكفره»، تعجّب از رسوخ كفر در كافران است تا آن حد كه به هيچ نحو زايل نمى شود. اين تعبير ممكن است، صيغه تعجب و يا استفهام باشد.

4 - پافشارى كافران بر كفر خويش، شگفت آور و توجيه ناپذير است.

قتل الإنسـن ما أكفره

5 - بخش عظيمى از انسان ها ـ با وجود دلايل فراوان بر ربوبيت خداوند ـ همچنان بر انكار آن اصرار مىورزند.

قتل الإنسـن ما أكفره

نفرين «قتل الإنسان» عموم انسان ها و افراد را مى گيرد زيرا حرف «ال» در آن يا براى استغراق است و يا بر ماهيت دلالت دارد و جنس انسان مورد نفرين قرار گرفته است. از آنجا كه در اين موارد عموم حقيقى مراد نيست، چنين تعبيرى بيانگر كثرت چشمگير افراد مورد نظر خواهد بود.

6 - كفران نعمت، مايه استحقاق شديدترين عقوبت ها است.

قتل الإنسـن ما أكفره

مراد از «كفر» در «ماأكفره» ممكن است كفران نعمت هاى خداوند باشد كه آيات بعد به بعضى از آنها اشاره دارد. نفرين «قتل الإنسان» در معناى عرفى آن ـ كه بيان استحقاق شديدترين عقوبت ها مى باشد ـ استعمال شده است.

7 - كسانى كه خود را از رهنمودهاى خداوند و تذكرات قرآن بى نياز مى پندارند، كافر و سزاوار سخت ترين كيفرهايند.

قتل الإنسـن ما أكفره

اين آيه و آيات بعد را مى توان با آيات پيشين، مرتبط دانست; در اين صورت حرف «ال» در «الإنسان» عهد ذكرى بوده و اشاره به «من استغنى» در آيات قبل خواهد بود.

اين مورد که به تفصيل طرح شده است نشان مي‌دهد که بر اساس تفسير خود آقاي هاشمي از قرآن جواز کاربرد (مرگ بر) و (مرگ گفتن) خيلي وسيع‌تر از آن چيزي است که در ذيل آيات قبلي ذکر شده بود.

در نهايت فقط اين اظهار تعجب باقي مي‌ماند که آيا بازي‌هاي سياسي و جهت‌گيري‌هاي حزبي و گروهي اين قدر مهم است که انسان آنچه را خود به تصريح و مستدل و در ذيل آيات متعدد قرآن بيان کرده به فراموشي بسپارد و نسبت‌هاي عجيب به قرآن کريم بدهد و با دين و اعتقادات مردم بازي؟

به نظر مي‌رسد آقاي هاشمي رفسنجاني بايد پاسخگوي مردم و علماي اسلام باشد.نظرات

 • انتشار یافته: 111
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 49
 • ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خیلی از این روشنگریت خوشحال شدم مشرق
 • ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آقای هاشمی! با توجه به این آیات و ادله های ارائه شده چه اشکالی داره اگر انسان اشتباهی مرتکب شده (ما که معصوم نیستیم) خب اصلاح و توبه کنیم و دیگران را نیز از اشتباه بیرون بیاوریم. این بهتر است. خدای متعال آمرزنده و مهربان است. خدایا ! قبل از آنکه مرگ ما را فرا بگیرد توفیق توبه واقعی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.
 • ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چرا کسی که این مطلب را نوشته اسمش را ننوشته است ؟
 • ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  اسمش: اکبر هاشمی بهرمانی
 • پشت بام ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  امریکا مهره ای که روی پیچ ایران هرز شده.
 • ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  از آقای هاشمی باید تشکر کرد که مرگ بر آمریکا را بروز کردند! همه آزادگان جهان با هم: مرگ بر آمریکا
 • علی قلم ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آخرمااخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه.آخرچیزی که ازقلب عارف خارج می شودحب جاه ومقام است.چه رسدبه آمهایی مثل ماهاکه ازتکبروغرورمست شده ایم.
 • محسن فاضلی ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  تفسير راهنما مجموعه يادداشت های آقای هاشمی رفسنجانی در زندان است که توسط گروهی از فضلا تنظيم و دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم آن را به زيور طبع در آورده است. آقای هاشمی می گفت: اين يادداشت ها را آقای حاج محمود کريمی(از اعضای مؤتلفه) نگهداری کرده است و...
 • میترا ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  اقای هاشمی مصادره دارن ! شاید این تفاسیر راهم خود ایشون ننوشتن !دیگران نوشته بودند و بعد ایشون به اسم خودش چاپ کرد !!
 • ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  بنده یاد هست حضرت الله هاشمی (قریب به یقین ایشان بودند)در خطبه های محققانه خود در احوال حضرت امیر (ع) فرمودند:ایشان بعد از نماز دشمنانشان را با صدای بلند نفرین می کردند!!!اگر در هر دهه نتایج بررسی سیره حضرات معصومین (ع)و آیات قرآن به اندازه 180 درجه تغییر می کند!! خدا وکیلی بنده بی تقصیرم!!
 • سیدمرتضی ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد...
 • وحید ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  به عنوان یک مطلع عرض میکنم که خیر این تفسیر را جمعی از پژوهشگران دفتر تبلیغات نوشته اند و به خاطر اینکه (؟؟؟؟)ابتکارش از اقای هاشمی بوده با اسم ایشان چاپ کرده اند!حالا این سوال داره که تیتترش کردین؟
 • ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  من با نظر آقای هاشمی موافقم این با ترویج دین در تناقضه،ببینید این شعارها و دشمنی ها باعث شده آنها هم از هیچ اقدامی علیه ایران و اسلام مخصوصا شیعیان کوتاهی نکنند، ببینید چه تصویری از مسلمان و ایرانی در دنیا درست کردند، اصل مبارزه با استکبار درسته اما نه فقط شعار، ما فقط شعار میدیم در حالی که آنها عملاً از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند، حالا خودتان قضاوت کنید بازنده کیست
 • ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خیلی خرید فقط همین!!
 • ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  فقط یه نکته توش بود که به نظر می رسید که نویسنده یا متوجه نشده( بعید می دونم) و یا علاقه چندانی به دیدنش نداشته. همه ی این آیه ها "خداوند" مرگ و نفرین می فرستد نه بنده ی خدا. مثل این می مونه که بگیم چون نفرین مادر بر فرزند گریبان گیر فرزنده پس نفرین برادریا خواهر بر بردار یا خواهر دیکه هم شامل کارگره
 • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  تورو خدا اینارو ول کن. تا آخر دنیا که نمی خواهیم مرگ بگیم..
 • احسان ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  عالی بود متشکرم...
 • ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چطور تا حالا میگفتن ایشان این تفسیر رو در زندان نوشته اند؟؟؟ یعنی یک دروغ بزرگ دیگر ثبت شد؟؟؟
 • ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آفرین ولی نه متوجه شدن اینها میخواهند یکی از مهره های سازنده نظام را حذف کنند بس است مشرق بس است
 • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  برادر ناشناس عزیز ایا زیارت عاشورا که تمامی فضلا و عرفای ما ان را وسیله تقرب می دانند هم از طرف خداست که در آن بیش از20 بار لعن بر دشمنان خاندان رسول فرستاده می شود؟
 • اصغر ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آقای رفسنجانی بر فرض محال حرف وتفسیر شما مبنی بر مخالفت جنابعالی وامام با شعار مرگ بر آمریکا ممکن است به این سئوال پاسخ بدهید آیا امام با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه که فتنه گران سر دادند موافق بودند شما که صد در صد.... چون فتنه گران حاضر در نماز جمعه که این شعار را دادند جنابعالی گفتید ....
 • ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مرگ بر ضد ولايت فقيه
 • ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مرگ بر ضد ولايت فقيه
 • ایرانی ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ایشان تفسیر به نرخ روز می کند خدا هایت کند چندین جا خدا مرگ می گوید ضمنا زمانی که مرگ بر امریکا می گوییم به فرد مشخص نمی گوییم به افکار شیطانی سیاستمداران امریکایی می گوییم .
 • عبد الهی ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  قران کتاب راهنمای زندگی ماست و مایه عبرت . اگر نافی ما نبود دلیلی بر ذکر آن نیز نباید باشد ضمن اینکه در دربضی از موارد خداوند به پیامبر می فرماید "بمیرید از عصبانیت"قل موتوا بغیظکم{ال عمران 119} لذا این یک اصل است گاهی از زبان خدا وگاهی از زبان بنده خدا.
 • ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  اشتباه فاحش هاشمی اینه که قرآن ما رو از "سب" یعنی فحش و ناسزا منع کرده و مرگ کسی را خواستن فحش نیست والا زیارت عاشورا هم پر از لعن و نفرینه. قرآن هم می فرماید:" قاتلهم الله انی یوفکون".واقعا اگه هاشمی این حرفو زده باید گفت به خدا پناه میبریم از این تفسیرها و از این مفسرها! بالاخره لیبرال مسلکی آخرش به اینجا میرسه که از قرآن مایه بذارن.
 • ایرونی ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چه ما شعار بدیم و چه ندیم اونها کارشون رو میکنند. مهم اینه که ما از مواضع انقلابیمون کوتاه نیایم.
 • علی ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  دم مشرق گرم
 • ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  یادمان باشد پیامبر رحمه العالمین هستند و این اخلاق نیکوی ایشان سبب ترویج اسلام با دست های خالی گشت. اگر این شعار ادامه یابد و دشمنی بین دو ملت پابرجا بماند و اینکه اگر ما بر آنیم که اندیشه هایمان حق است با شعار مرگ نمی توان این اندیشه های را ترویج داد. بایستی بستری فراهم گردد تا قلوب ایشان نرم گردیده و شنونده آیات الهی گردد. این بدان معنی است که با گفتن مرگ سدی در برابر گوش و درک ایشان ایجاد می کنیم که دیگر شنونده عقاید ما نخواهند بود. خدا نگهدار دین خود است.
 • مجتبی ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آقای هاشمی تو اون متن معروف گفتند: خدابه مسلمانان گفته است که به خدای بت پرستان سب نکنید. بله ما هم نعوذبالله به خدای آنها مرگ نگفته ایم که بترسیم آنها به خدای ما جسارت کنند. شاید آنکه خواب است بیدار شود اما آنکه خود را به خواب می زند هرگز بیدار نمی شود اما وای به حال آنان که با چشمانی باز می خوابند.
 • ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ناشناس 13:21 رحمت را نفهمیده اید چیست. پس قرآن را خوب بخوانید قرآن همه اش رحمت است اما معنای رحمت این است که به بچه آمپول بزنید و مریض را حراحی کنید حتی اگر بدشان بیاید. این رحمت است. جهاد اسلام هم رحمت است. کشتن کافر و اجرای حد هم رحمت است. دقت کنید که فرق است میان رافت و رحمت. آن چیزی که مورد نظر شما است رافت است حال آنکه خدا تاکید می کند رافتی که مخالف رحمت باشد جایی در اسلام ندارد. مثلا خدا تاکید می کند زناکاران را عذاب کنید و نسبت به آنها رافت نداشته باشید. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين همین اجرای حد خودش رحمت است.
 • سلمانیان ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خوب است انسان کمی تاریخ بخواند حداقل تاریخ معاصر را برادر در این دوران 200 ساله ما که به غربی ها کاری نداشتیم آنا از آن سوی آبها آمدند و کشورهای اسلامی را تکه تکه کردند. آیا ما در دوران پهلوی هم شعار علیه غرب داده بودیم که استبداد رضاخانی بی سواد را بر ما تحمیل کردند؟ آیا ما شعار مرگ بر آمریکا داده بودیم که کاپیتولاسیون را تحقیرانه تحمیل کردند؟ و...
 • عباس ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آره تا اخر نه تا وقتی که امریکا از دشمنی ها دست بردارد. آمریکا شیطان است و شیطان را باید مرگ فرستاد
 • حاج احمد ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ان عده که مدعی تدبیر شدند در میز مذاکرات نمک گیر شدند .محصول مقاومت چه ارزان دادند.یک هفته نشد که تحقیر شدند
 • sss ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  بزودی مرگ بر اسراییل رو هم بروز رسانی میکنه و میگه فراموش کنید ترور دانشمندان هسته ای رو!!!
 • majid ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  با ترویج دین مخالف نیست چون این تبری از ظلم هست .دین باید هم تولی داشته باشد و هم تبری در غیر اینصورت به درد نمیخورد.
 • ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  احسنت به مشرق
 • محمدرضا ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  جناب هاشمی ، بعد از رحلت حضرت امام ما به شما خیلی امید داشتیم . در انتخاب رهبری هم ما را خوشحال کردید اما شما را بخدا قسم نا امیدمان نکنید . نگذارید تاریخ باز تکرار شود وسیف الاسلام، ترک کننده سقیفه ، حامی علی در زمانی که نامردان به خانه اش هجوم بردند ، اولین دعوت کننده علی به خلافت بعد از کشته شدن خلیفه سوم و......ناگهان خود را در جمل و مقابل علی ببیند!! هاشمی عزیز ! شما تا آنجا همچنان عزیز هستی که در کنار علی باشی نه مقابل او. پس هشیار باش که بین صلاح و ذلال تنها تار مویی فاصله است . انشاالله عاقبت بخیری شما را ببینیم .
 • حیدر ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خدا آخر و عاقبت این تدبیر و امید را ختم به خیر بکنه انشاءالله علم رابطه با آمریکا را هیئت دیپلماسی ما در آمریکا کلید زد این هم نتیجه اش! دو روز بعدش اوباما تضمین قطعی به نتانیاهو داد که بابت ایران نگران نباش همه گزینه ها روی میز است! حالا دوستان از موضع مفسر قرآن دنبال حذف شعار مرگ بر آمریکا هستند!!! فَأَینَ تَذهَبون؟
 • محسن ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مرگ بر دشمنان اسلام«اللهم اهلک اعداءَالدین واعداءَ المسلمین» مرگ بر دشمنان امت اسلام، مرگ بر کسانی که با حرف، قلم ، قدم، درهم، دینار و موضع گیری های نابجا و ناحق موجب گستاخی دشمنان خدا نسبت به بندگان مؤمن خدای متعال می شوند. «الموت لامریکا» - «الموت ِلاسرائیل» انشاءالله
 • محسن ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ایشان با توجه به شرایط فعلی باعث شدند تا آحاد امت اسلام ، خصوصاً ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بار دیگر با شعار های رسای خود در مساجد، حسینیه ها و جلسات عمومی ، بویژه نمازهای جمعه در سراسر کشور، شعار «مرگ بر آمریکا» پر صلابت تر از گذشته جهان اسلام و مستضعفان عالم را فرا بگیرد. از این نظر تشکر می کنم و البته خدا ایشان را شفا بدهد.
 • ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مشكل شما و اقاي هاشمي و كلاً حكومت ديني اين است كه هر جا كم مي آوريد از قرآن و سخن بزرگان دين استفاده ابزاري و در حقيقت سوء استفاده مي كنيد وگرنه خداوند رحمت للعالمين است و محمد(ص) پيامبر رحمت
 • سجادی ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  با با زبان مرگ بر امریکاه می گوئیم ولی آنها عمل مکنند .تا شما تند رو ها هسیید نیاز به امریکا نیست
 • علی ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم معناى(سب ) (دشنام ) معروف و واضح است،راغب در مفردات خود در باره كلمه (عدو)مى گويد:(عدو) بمعناى تجاوز وضد التيام است كه اگر نسبت به قلب ملاحظه شود عداوت و دشمنى را معنا مى دهد، و اگر نسبت به راه رفتن ملاحظه شود معناى دويدن را و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معناى عدوان و ظلم را مى دهد، و به اين معنا در آيه)فيسبوا الله عدوا بغير علم ( آمده، و اگر نسبت به اجزاى زمين و محل نشستن ملاحظه شود معناى ناهموارى را مى دهد. نهى از هر كلام زشتى نسبت به مقدسات دينى : اين آيه يكى از ادبهاى دينى را خاطرنشان مى سازد كه با رعايت آن، احترام مقدسات جامعه دينى محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمى شود، چون اين معنا غريزه انسانى است كه از حريم مقدسات خود دفاع نموده با كسانى كه به حريم مقدساتش ‍ تجاوز كنند به مقابله برخيزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مقدسات آنان وادار سازد، و چون ممكن بود مسلمين به منظور دفاع از حريم پروردگار بتهاى مشركين را هدف دشنام خود قرار داده در نتيجه عصبيت جاهليت، مشركين را نيز وادار سازد كه حريم مقدس خداى متعال را مورد هتك قرار دهند لذا به آنان دستور مى دهد كه به خدايان مشركين ناسزا نگويند، چون اگر ناسزا بگويند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبى توهين كنند در حقيقت خود مؤ منين باعث هتك حرمت و جسارت به مقام كبريايى خداوند شده اند. از عموم تعليلى كه جمله (كذلك زينا لكل امة عملهم ) آنرا افاده مى كند نهى از هر كلام زشتى نسبت به مقدسات دينى استفاده مى شود.
 • ناشناس ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  شرق خیلی برات متاسفم ازینکه نظرات مخالف رو تایید نمیکنی و حتی اجازه دسترسی به سایتت رو میگیری خوشحال نباش.
 • ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  یعنی خدا باید از قول بندش تو کتاب خودش مرگ بفرستد؟ مغالطه خنده دار تر از این بلد نبودید؟
 • ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  جوانان ما باید بدانند که مرگ بر آمریکا فقط یک شعار نیست. شعاری مبتنی بر شعوری بالاست.
 • ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چرا به خودت ناسزا میگی؟!
 • ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خیلی عجیب است مطلبی که به ذهن آقای هاشمی رسیده است به فکر امام نرسیده است! به هر حال ما ترجیح می دهیم که از امام تبعیت کنیم و هر کس که راه او را برود. می گویند به تمام حقوق شما تجاوز شود و شما حتی صدایتان بلند نشود! مرگ بر آمریکا از بین رفتنی نیست!
 • ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
 • ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  یکی بگه تو که مخالف مرگ گفتنی چرا جلوی مرگ بر دیکتاتور گفتن موج سبزتون رو نمی گرفتی؟
 • مهدی خ ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مرگ بر آمریکا مرگ بر ضد ولایت فقیه از آقای رفسنجانی خواهشمندم تفسیری هم بر این جمله داشته باشند : ما آمریکا را زیر پا له میکنیم یقینا" به نظر ایشان این جمله هم مشکل شرعی دارد!!!!!!!!!!!!!!!
 • علی ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  نام امام هم توسط ایشان از اسم مقام معظم رهبری حذف گردید . راستی ایشان عنوان داشته امام به رهبری مقام معظم رهبری نظر داشته ، چرا در خبرگان اصرار داشتند برای شورای رهبری رای گیری بشه ؟؟؟
 • ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  احسنت
 • ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  خب ایشون وارث وصاحب این انقلاب و مملکتند وتنها ایشون با امام بودند وایشون وآقازاده ها سند ششدنگ مملکت رو مال خود کردند!!!!
 • محمد ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ببینید عزیزان همه اینها گفته ها و نظریاتی است که امروز در تب مذاکره با امریکا میخواهد به عرق بنشیند .دوستان ساده لوح اگر فکر میکنند که در صورتی که مرگ بر امریکا از شعارهای ما حذف شود اتفاقات معجزه گونه ای رخ خواهد داد در اشتباه به سر میبرند خداوند میفرماید : لن ترضی عنک الیود و النصاری حتی تتبع ملتهم انها به هیچ چیز راضی نمی شوند مگر اینکه شما تابع انها شوید . حالا یا با مرگ یا بی مرگ .انها همه چیز را میخواهند . صد در صدش را .پس: یا ما سر خصم کوبیم به سنگ / یا او تن ما به دار سازد اونگ . القصه در این زمانه پر نیرنگ / یک کشته به نام به زصد کشته به ننگ.
 • عبدالله افخمی ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  ثم کان عاقبت الذین اسا، السوا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزون ( سر انجام کار آنانکه به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که کافر شده و آیات الهی را تکذیب و تمسخر کردند). آری باند بازی ها و تفوق یابی ها، و حمایت از باطل سرانجامی بهتر از این نمیتوانست رقم بزند!!
 • ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  جز بی ادبی تو کامنت ها چیزی ندیدم چندتا . چرا شما انقد بی تقوایید؟ فقط فحاشی میکنین نقد نمیکنید
 • احمد مقدم ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  من مجموعه ای نرم افزاری تفسیر از 5 مفسر قرآن شامل راهنما ، نور ؛ کبیر ؛ المیزان ، نمونه را دارم مرگ به معنای آرزوی نابودی و معادل مردن فیزیکی نیست شاید عدله ایشان منطبق با این موضوع است . درخواست مرگ سپردن داوری به خدا و نفرین می باشد و الزاما" با چیزی که در ظاهر نشان می دهد ممکن است متفاوت می باشد . به علاوه مرگ یک اندیشه می تواند به معنای کشاندن به سوی اندیشه نیک نیز باشد . شهید هرچند از نظر فیزیکی مرده محسوب می گردد ولی از نظر قرآن زنده و دارای اثر شهود است در مورد قتل و مرگ نیز می توان همین استنباط را به صورت قرینه داشت.
 • بنده خدا ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  اعوذبالله من الشيطان الرجيم(1) امام خميني(ره)**امريكا شيطان بزرگ..(2)...ايا به شيطاني كه بايد ازاو به خدا پناه برد نبايد مرگ فرستاد و ايا اقاي هاشمي در خطبه ها نمازجمعه به شيطان بزرگ بودن امريكا كم اشاره كرده اندبياييم دعا كنيم در اخرعمر حداقل چگونه مردن را ياد بگيريم شايد عاقبت بخيرشويم
 • شناس ناشناس ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  حضرت علی (ع) در جریان جنگ جمل که عده ای گفتند داریم با اصحاب رسول خدا می جنگیم می فرمایند: لایعرف الحق باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله حق را با ارزش مرد نمی توان شناخت حق را بشناس و برای اهلش تعریف کن
 • ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  هر انسانی این قابلیت را دارد که سال های طولانی، چهره اصلی اش را مخفی کند. کسی چه می داند شاید این آقا از ابتدا به فکر تاج و تخت بوده!!
 • ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  اتقوا الله حق تقاته
 • ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  این ایات برای کفاره! و کسانی که باخدا و معاد مخالف هستند و اصول اعتقادی مسلمین را زیر سوال میبرند نه امریکایی ها که مومن به یک دین ابراهیمی( ایین مسیحیت) هستند و موحد هستند. اف بر شما که دین را سیاست زده تفسیر میکنید و لاتا علات میبافید مشرق والله قسم مسئولی در قیامت. پیامبر صراحتا و امیرالمومنین صراحتا از سب و فحش منع کرده اند به هر کسی از ابناء بشر.در کجای تاریخ ذکر شده که پیامبر در مخالفت با کفار حتی گروهی را مامور کرد تا به کفار با شعار، مرگ بفرستند؟ اسلام ناب نه اسلام یک مشت سیاست زده کج فهم، با فحش به هر کسی مخالف است به صراحت ایات و روایات معصومین. شما حتی حق ندارید به نتانیاهو فحش بدهید. زبانی که به نام علی میچرخد حق ندارد کلمات ناپاک بر زبان جاری کند. خجالت بکشید از خدا از پیامبر از ائمه هداه- علیهم السلام-
 • ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  آفرین
 • ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  و البته رحمت نه رافت. اتفاقا شدت عمل اسلام و لعن و حذف دشمنان خدا هم رحمت است.
 • حسن ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  لطفاً عینک خود بینی را از چشمانتان بردارید!!!
 • مهدی ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چی خرید، کی خرید؟ ما که چیزی ندیدیم! شاید واسه بچه هایش خرید.!!!!!!!!!!!
 • مهدی ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  پروردگارا تو را به حرمت خون شهیدان مان، خودت نگهبان این ملت و این کشورباش! به آنانکه اعتماد کرده بودیم و خیلی زمان سکان دارمان بودند کشتی انقلاب را رها کردند و ..............!
 • امیر ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  قل رب اعوذبک من همزات الشیاطین واعوذبک رب ان یحضرون.براستی باید از وسوسه های شیطان به خداوند پناه برد.شیطان به عزت وبزرگی خداوند قسم خورده که تمامی فرزندان ادم رابه بیراهه وگمراهی خواهد کشاند مگربندگان خالص وپاکدل را که نمیتواند بر انان چیره گردد.حال سوال از اقای هاشمی این است: شما در کدام گروه قرار گرفته اید گمراه شدگان ویا مخلصین؟البته با توجه به گفتار وکردار ایشان که در این چند سال عیان شده پاسخ اظهر من الشمس است
 • ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  من اسمم سعید هست و هرکس قدرت و توان پاسخ دادن به من رو داره بهم جواب بده.از تمام موافقین با مرگ و کشتن و شعار مرگ بر گفتن یک سوال دارم. شما که مرجع خودتون و دلیل مرگ بر گفتن رو از قران در اوردید سوال میپرسم شما که امریکا رو شیطان مینامید و همه ما معتقدیم پست تر شرورتر و بدتر از شیطان چیز دیگه ای وجود نداره جواب بدید کجای قران و فرمایشات ائمه و پیامبران به شیطان مرگ اطلاق نشده؟چرا قبل از قرائت قران میگیم شیطان رجیم و نمیگیم الموت الشیطان؟یا اینکه شماها از خدا بیشتر میفهمید؟ لطفأ جواب بدید یا شهامت داشته باشید بگید جواب ندارید
 • ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  مشکل شما همینه که هر کس که مثل شما فکر نمی کنه رو می برین تو جناح دشمن. حرف ما اینه تندروی ممنوع. حذف بزرگان نظام ممنوع. تهمت زدن به همدیگه ممنوع. این طرز تفکرتون رو هم لطفا اصلاح کنین که هرکس مثل شما فکر نمی کنه پس حتما وطن فروشه و با دشمن دستش تو یه کاسه س
 • رضایی ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  پس با این حساب همه ی سخنان امام خمینی در باره ی امریکا کفر بوده است و برائت از مشرکین و شعار مرگ بر آمریکا که منظور امام مشرکین است کفر بوده است. ما را گرفتی. ما به امام معتقدیم نه به هاشمی و تو ای ناشناس
 • هادی جهان زاده طرقبه ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  چون پیرشدی حافظ ازمیکده بیرون شو... ....
 • علی اصغر کوثری ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
  0 0
  فتنه در دامان گسترش شبهات پرورش یافته و حادث می شود. شبهه افکنی های مفصلی که جبهه اصلاحات نسبت به شعار مرگ بر آمریکا شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه نسبت دروغ پرتاب کفش به طرف آقای روحانی از جانب مخالفین رابطه با آمریکا بدون هیچ سند و مدرک عملکرد شخصیتهای اصولگرایان عملکرد 8 سال دولت قبل مواضع انقلابی سیاست خارجی دولت قبل و...... اینها برای غبار آلود کردن فضاست تا بذر تردید در دل مردم افتاده و قدرت موضع گیری به موقع را از آنها بگیرند، تا مردم حیران شوند که زیر کدام پرچم حرکت کنند و بصیرت را از آنها سلب کنند. رسانه ها با خبرسازی نقش اصلی را دارند، لذا ضروری است با افشای کارخانه شبه سازی جبهه اصلاحات مردم را نسبت به آنها بی اعتماد کرد، تا فرصت فتنه گری نیابند.
 • میترا ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  اعوذ بالله من امریکا و طرفدارانش
 • پیمان ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  خوب آقای هاشمی درست میگن این معنی نداره که بگیم مرگ بر آمریکا اینم مثل مرگ بر شوروی باید فراموش بشه ما باید با دنیا صلح کنیم. سیاست واقعا پیچیده اس هیچ کس نمی تونه بفهمه حرفای ام که ما میزنیم حرف مفته که یه چیزی میگیم واسه خودمون ...
 • حامد ۰۴:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  ظاهرا آقای هاشمی فایر وال آنتی.... را خاموش کرده و مستقیما نقل قول می کند!
 • علی ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  بـسـم اللّه الرحـمـن الرحـيـم اذا جـاءك المـنـافـقـون قـالوا نـشـهـد انـك لرسـول اللّه و اللّه يـعـلم انـك لرسـوله و اللّه يـشـهـد ان المنافقين لكاذبون (1)
 • مهدی 90085 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  در مورد مبارزه با همجنس گرایی تفسیری ندارید ...
 • حامد ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  هرچند نظرات من مدت ها است در مشرق بایکوت می شود اما همین که مقصودم تامین شد و نمونه از تفسیر راهنما آوردید کافی است. سپاس
 • ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  باز هم فتنه ای دیگر خدا برمردم رحم کند
 • ایمان ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  چه مرگ بر امریکا بگی چه درود بر امریکا . مگه قضافی دوستی نکرد با امریکا ولی بعد قمه نوشجان کرد.
 • نادر ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  دشمنی که از اول بوجود امدنش با کشتار سرخپستان و گرفتن زمینهایشان حیاط یافته حال هم که می بینیم که در این زمان چه خونها که نمی ریزد . برای جمع مال و مقام . پس مرگ بر امریکا.
 • اصغر ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  کجاشو دیدی می خواهم نام ایران را هاشمی بگذارم. کشور هاشمی . مثل کشور ریاض که شد کشور سعودی.
 • با ادب ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  از بی وطنییت ممنونم .
 • ازنوجاني ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  ******************* دمت گرم مشرق سواد حزوي زير سوال رفت الان تفسير آيات را رها مي كند و دوبار خاطره مي گويد. مي گين نه حالا ببينيد. ********************************
 • مجيد ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  آقاي ه لطفا تفسير را رها كن كمي خاطره تعريف كن با هم بخنديم
 • احد ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  خاطرات جدید ... از ... "ایشان موافق رفع فیلتر فیسبوک بودند"
 • آوینی ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  خدا مشرق را حفظ کند.
 • حسین ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  تانفس آخر درشعاروعمل:مرگ برآمریکا مرگ براسرائیل مرگ برانگلیس
 • علیرضا ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  عزیزم مرگ بر آمریکا بمعنای مرگ بر گردانندگان خونریز و توطئه گر آمریکاست نه مرگ بر مردم آن.
 • میلاد ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  تا حالا به شباهت بین این آقا و شاه عربستان دقت کردید؟!
 • ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  اينجا كسي چيزي خريد وفروش نمي كند كه زياد بخرد يا كم بخرد !!
 • ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  تفسيرش خود شما هستي كه دنبال چنين تفسيري ميگردي !!!حتماًاز قرآن خبر نداري ماجراي قوم لوط رالطفاًمطالعه بفرماييد
 • ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  احسنت..
 • عمار فاطمی ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  به نام خدا برادران و خوارانی که نوشتید . در بحث دشمن شناسی قرآنی مطالبی هست که باید به آنها توجه شود . امام از نگاه دشمن شناسی قرآنی ابتدا آمریکا را شیطان بزرگ می نامند بعد مرگ بر آن می فرستند . ممکن است از این شیطنت در میان خود اهل ایران یا هر کشور دیگر وجود داشته باشد . پس مرگ بر آمریکا معنی فراتر از کشور آمریکا دارد . اما بزرگترین شیطنت ها را در تاریخ از انگلیس و آمریکا بوده است . اگر در گفته های من و شما مقداری فرار از خط راستین قرآن و اقتدار و مقاوت علوی دیده شود . حتما خواهیم زمین خورد لطفا دقت فرمایید
 • محسن ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  خداوند متعال مرگ فرستاده برای کسانی که میداند عوض بشو نیستند. آمریکا عوض بشو نیست؟ یعنی ما از آینده خبر داریم که آمریکا دیگه درست بشو نیست؟ ما مرگ بر سیاست آمریکا میفرستیم. این رو چند جای دیگه هم نوشتم. جذب حداکثری و دفع حداقلی برای چه کسانی است؟ وقتی داریم با یه کشور مثل آمریکا با سیاست غلط مذاکره میکنیم که سیاستشو درست کنه نباید مرگ بر و مرگ بر بگیم که. اولین حکومت پیامبر اکرم (ص) یک سومش یهودی بودند. الهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
 • احمد ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  انقلاب اسلامی ایران در سال 57 با شعار مرگ بر شاه کلید خورد و به ثمر نشست. بهتر است ایشان برای ارتباط با آمریکا دلایل قاطع تری پیدا کنند.
 • احمد ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  انقلاب اسلامی ایران در سال 57 با شعار مرگ بر شاه کلید خورد و به ثمر نشست. بهتر است ایشان برای ارتباط با آمریکا دلایل قاطع تری پیدا کنند.
 • احمد ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  درود برهاشمی عزیز پاینده باشی ابرمرد
 • سید ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  0 0
  دوستانی که مؤافق رابطه با امریکا هستند بدانند که اگر خدای ناکرده آمریکا دستش به این کشور برسد ، اول به خدمت همان مؤافقین رابطه و سینه چاکان می رسد که به خاطر شما بی عرضه ها ما سی سال پشت در ماندیم و بعد ایران را پنج قسمت می کند که به زعمش دیگر از این غلطها نکند (پروژه گالیور)
 • مهدی 90085 ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  ناشناس برات متاًسفم که منظور منو نفففففففففففهمیدی
 • حسن ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  مهمترش اینه که: خواب در وقت سحرگاه گران می گردد!
 • ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  البته امام تکلیف را روشن کرده امام فرموده اند ممکن است بعد از مرگ من مطالبی را به من نسبت بدهند که واقعیت نداشته باشد لذا مطالبی که مورد تایید من است 1- دست خط من 2- فیلم و صحبت های من - پس حضرت آقای هاشمی فرمایش شما با موضوع مندرج در وصیت حضرت امام مغایر است و ارزش ندارد.
 • ErFaN ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  اسمت با مسلکت خیلی تناقض داره ها آقای بی ادب هر کی حرف حساب بزنه وطن فروشه ؟
 • امین ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
  0 0
  اینقدر مرگ بر این و اون بفرستید تا مرگ دونتون پاره شه!!!آقا من یه سوال از شما دارم,33 سال مرگ فرستادید بر این و اون نتیجش چه شد؟روز به روز منزوی تر شدیم تو دنیا و هرروز حلقه تحریم ها تنگ تر! حالا بعد از اینهمه سال یکی اومده میخواد راه دیپلماسی رو امتحان کنه شما افراطی های تندرو نمیزارید...نتیجه ی کار شما رو هم تو 8 سال گذشته دیدیم!
 • ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
  0 0
  حکایت بعضیها حکایت بلعم باعوراست و اعمالشان هباء منثورا!
 • ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
  0 0
  سخت نگیرید حاج آقا شاید فراموش کرده که چی نوشته!!!!!
 • ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
  0 0
  ننگ بر آنهایی یاد که کشور را در سراشیبی سقوط بردن و چشم را بر واقعیات بسبه اند.بمن بگید چه کسی از دوستی ضرر میکنه آقای محترم که مفسر قرآن شدی؟چقدر گرفتی تا این مقاله را بنویسی؟
 • مهدی ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
  0 0
  پیشنهاد میدم ایشان یک بار زیارت عاشورا را اگر توفیق بود بخوانند بعد برای آمریکا دل بسوزانند

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس