راکت

با راه اندازی خط تولید سوخت جامد مرکب برای محصولات حوزه رزم زمینی، شاهد معرفی موشک‌های ضد زره، دوش پرتاب و راکت‌های زمین به زمین با بردهای بیشتر خواهیم بود.

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، روز شنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح، یکی از کارخانجات جدید تولید سوخت جامد مرکب جهت استفاده صنایع دفاع و نیروهای مسلح کشورمان افتتاح شد؛ امری که به گفته سردار باقری، توان صنعت دفاعی برای حمایت از بخش رزم زمینی و تولید سوخت برای موشک های زمین به زمین تاکتیکی، موشک های پدافندی کوتاه برد و ضد زره را افزایش خواهد داد. قبل از رسیدن به بحث سوخت های جامد مرکب بهتر است نگاهی به بحث سوخت در حوزه موشک ها و سوخت جامد داشته باشیم.

بیشتر بخوانید:

بازگشت «راکت‌های ایرانی» به خط مقدم نقطه‌زنی با کمک عماد و قیام/ «زلزال و نازعات» آماده رقابت با غولهای بزرگ خارجی در عرصه صادرات +عکس

۷ نکته مهم از جدیدترین رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) / تمرین MRSI سپاه با نمایش ذوالفقار و دزفول هایپرسونیک +عکس

در یک تقسیم بندی کلی زمانی که بحث سوخت موشک مطرح می شود، با دو خانواده کلی سوخت های مایع و سوخت های جامد طرف هستیم. در نگاه اول شاید برای بسیاری از مردم بحث سوخت مایع در موشک ها به عنوان یک وسیله که حرکت دارد چیزی مثل بنزین یا گازوییل باشد ولی باید گفت که تعریف سوخت مایع در موشک ها بحث متفاوتی است. البته نباید فراموش کرد که در زیرمجموعه خانواده بزرگ سوخت مایع بنزین و گازوییل و امثال آنها نیز وجود دارند ولی در حوزه موشکی بحث کاملا متفاوت است.

در حوزه موشک های سوخت مایع ترکیبات بسیار مختلفی وجود دارد. برای نمونه موشک بالستیک V-۲ ساخت آلمان نازی به عنوان اولین موشک بالستیک عملیاتی در جهان از ترکیب الکل به عنوان سوخت اصلی و اکسیژن مایع در نقش اکسید کننده بهره می برد.

آغاز شارژ راکت‌ها و موشک‌های ایرانی با کارت سوخت جدید/ اکسیر مرکب به کمک سلاح‌های ضدزره سپاه و ارتش می‌آید +عکس

موشک V-۲ - اولین موشک بالستیک عملیاتی جهان

امروزه ترکیب هایی بر پایه اکسیژن و هیدروژن مایع، نفت سفید، هیدرازین و یا گاز متان به شکل مایع از جمله سوخت های پر استفاده در این بخش هستند که عمدتا برای راکت های ماهواره بر یا موشک های بالستیک دوربرد مورد استفاده قرار می گیرند. از مشکلات این سوخت ها زمان بر بودن پروسه سوخت گیری، سمی بودن ترکیب و این مسئله است که پس از پر کردن پرتابه امکان برگشت نبوده و بایستی شلیک انجام شود را می توان نام برد.

در عین حال به نسبت این سوخت ها زمان سوزش بیشتری را در اختیار کاربر داده و خصوصا در بحث های فضایی در بحث محموله هایی که نیاز به انجام مانور در خارج زمین دارند امکان قطع و وصل کردن چند بار سیستم های پیشران بر اساس این سوخت ها وجود دارد.

آغاز شارژ راکت‌ها و موشک‌های ایرانی با کارت سوخت جدید/ اکسیر مرکب به کمک سلاح‌های ضدزره سپاه و ارتش می‌آید +عکس

موشک ایرانی شهاب ۳ - پیشران این موشک از سوخت مایع بهره می برد

آغاز شارژ راکت‌ها و موشک‌های ایرانی با کارت سوخت جدید/ اکسیر مرکب به کمک سلاح‌های ضدزره سپاه و ارتش می‌آید +عکس

سجیل - موشک ایرانی با برد دو هزار کیلومتر و پیشران سوخت جامد

در بحث سوخت جامد، ذکر یک مثال در ابتدا شاید خالی از لطف نباشد. پیشران جامد در حقیقت یک پدیده جدید نبوده و به نوعی باروت را می توان اولین سوخت جامد به حساب آورد که انفجار آن و ایجاد نیرو می تواند انواع گلوله ها را به حرکت در آورد. در سالهای اخیر انواع مختلفی از سوخت های جامد توسعه پیدا کرده اند که بیشتر برای راکت ها و موشک در حوزه نظامی و فضایی به کار می رود. در حال حاضر ترکیباتی بر اساس آمونیوم نیترات، پتاسیوم یا بر اساس ترکیبات مواد منجره سری RDX یا HMX ساخته می شود.

سوخت جامد مرکب چیست؟

همانطور که از اسم این سوخت مشخص است با یک سوخت جامد اما به صورت ترکیبی از چند ماده رو به رو هستیم. سوخت های جامد مرکب معمولا از دو جزء اصلی تشکیل می شود، جزء پایه پلمیری با نام بایندر (ایجاد چسبندگی و همبندی) و جزء جامد که ترکیبی از سوخت و اکسید کننده است. در حال حاضر در جهان یکی از معروفترین ترکیبات که برای بحث سوخت جامد مرکب استفاده می شود ماده ای به نام HTPB است که ترکیبی بر پایه پولی بوتادین و هیدروکسیل است. دو ماده معروف که به عنوان عنصر کمکی به این ترکیب اضافه می شوند یکی آمونیوم پرکلرات AP و دیگری آلومینیوم AL  است. در بیـن فلـزات، فلـز آلومینیوم بـه دالیـل متعـدد ازجملـه افزایـش انـرژی آزادشـده، بهبـود چگالـی کامپوزیـت پرانـرژی، درجـه حـرارت احتـراق بیشتر و درنتیجـه تکانـه ویـژه بیشتر، کاهــش نمای فشـار، فراوانــی، حرارت احتراق بیشتر، غیرسمی بودن و توانایی آن در کاهــش مونواکسید کربن کاربرد گسترده‌ای در پیشـرانه های جامــد مرکـب دارد.

یکــی از مشــکلات آلومینیــوم، کلوخــه شــدن ذرات ریــز آن اســت. بــا بهره گیــری میکــروذرات آلومینیــوم یــا افزایــش درصــد آنهــا در ابعــاد کوچکتــر میتــوان کلوخــه شــدن ذرات آلومینیــوم، درصــد اکســید آن و هزینه هــای تولیــد پیشــرانه های جامــد مرکــب را در مقایســه بــا اســتفاده از نانــوذرات  آلومینیوم کاهــش  داد. میکــروذرات آلومینیــوم، میــزان پایــداری احتــراق را بــدون کاهــش تکانــه ویـژه بهبـود میبخشـند و پیشـرانه حاصـل از نظـر مکانیکـی، میــزان ســختی و نــرخ کرنــش مناســبتری خواهــد داشــت. از دیگــر اجــزای جامــد در پیشــرانه های جامــد مرکــب، اکســیدکننده ها هســتند.

 آمونیــوم پرکلــرات یکــی از رایج تریــن اکســید کننده ها اســت. از این ماده بــا انــدازه ذرات متنـوع در پیشـرانههای جامـد مرکـب بـرای چگالـی بارگذاری بالاتر و احتــراق ثابــت و پایــدار اســتفاده میشــود. معمــوال آمونیــوم پرکلــرات بــا انــدازه ذرات کوچکتــر، میتوانــد اثــر بیشــتری بــر روی ســرعت ســوزش داشــته باشــد.

 ذرات جامـد نیترامینـی نیـز به عنـوان جایگزین بخشـی از آمونیــوم پرکلــرات بـه کار میرونـد. پیشـرانه های نیترامینـی دارای سـرعت سـوزش کـم و محتـوای انـرژی باال هسـتند. همچنیـن به منظورکاهش دود ســوخت، بــه کار بــرده میشــوند. اهمیــت پیشــرانه های جامــد مرکـب حـاوی ذرات نیترامیـن بـه خاطـر قابلیـت پذیـرش بالا بـار جامـد (بیـش از ۸۷ درصـد) و داشـتن تکانـه ویـژه بالاتر نسـبت بـه پیشـرانه های حـاوی ذرات آمونیــوم پرکلــرات اسـت.

سوخت های جامد مرکب چه مزیتی دارند؟

آنچه اخیرا در داخل کشور افتتاح شده است، همان طور که مقامات نیز به آن اشاره کرده اند برای تامین نیاز بخش رزم زمینی بوده و در اصل باید گفت سالهاست که این فناوری در کشور ما وجود دارد و در موشک های ایرانی استفاده شده است. برای نمونه اگر به خانواده موشک های سری فاتح ۱۱۰ دقت کنید مشخص است که از سری اول فاتح ۱۱۰ تا موشک های مثل سری ذوالفقار تغییر قابل توجهی در قطر یا طول موشک صورت نگرفته ولی برد موشک برای نمونه از عدد هایی مثل ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلومتر به ۵۰۰ و بالای آن رسیده است. سوخت جامد مرکب در کنار استفاده از بدنه های پیشرفته و سبک که عمدتا بر پایه مواد کامپوزیتی ساخته می شوند دو ترکیب اصلی برای افزایش برد این موشک های ایرانی بدون تغییر بسیار خاص در ابعاد آنها بوده است.

آغاز شارژ راکت‌ها و موشک‌های ایرانی با کارت سوخت جدید/ اکسیر مرکب به کمک سلاح‌های ضدزره سپاه و ارتش می‌آید +عکس

موشک فاتح ۱۱۰

آغاز شارژ راکت‌ها و موشک‌های ایرانی با کارت سوخت جدید/ اکسیر مرکب به کمک سلاح‌های ضدزره سپاه و ارتش می‌آید +عکس

موشک ذوالفقار - به قطر این موشک و موشک فاتح در تصویر بالایی دقت کنید

حال و با ورود این فناوری به بخش رزم زمینی می توان پیش بینی کرد به زودی شاهد معرفی نسل های جدید موشک های ضد زره، موشک های ضد هوایی دوش پرتاب یا راکت های زمین به زمین با برد بیشتر و در عین حال با همان اندازه سابق باشیم که این افزایش برد در کنار بحث هایی مثل افزایش دقت سامانه های زمین به زمین مثل راکت های سری فجر، زلزال و نازعات که پیش از این نیز به آن مورد در گزارشی اشاره شده بود می تواند نقش مهمی در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 36
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 9
 • IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  149 7
  درد و بلای سپاه تو سر آقایون نفوذی دولتی
  • شاکی IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   65 5
   به کوری چشم دشمنان مردم و کشور . هورا
 • IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  87 4
  درود بر دانشمندان عرصه نظامی و دفاعی میهن ... قوی شو ایرانم .. قوی شو ... پاینده ایران ، شیر غرب آسیا ( خاورمیانه )
 • محمد IR ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  52 4
  دمتون گرم لذت میبرم از تحلیل نظامی سایتهای دیگه بررسی قدرت دفاعی رو نمیزارن شما سریع گزارش نظامی میزارید دمتون گرم خدا وکیلی تنها سایتی که تحلیل نظامی میزاره
 • علی FR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  18 41
  اینقدر به جزئیات نپردازید که ترکیه و عربستان کپی نکنند
  • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   26 2
   اگر میتوانستند با کپی صاحب موشک شوند، تا حالا شده بودند!!
  • سرباز IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   23 5
   آقا شما نگران نباش بچه ها بلدن چیکار کنن
  • IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   24 4
   مگه موشک متن که کپی کنند.عجب ادمایی هستین دیگه شماها.فکر میکنید باید دربا ه همچی نظر بدید
  • IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   3 22
   ترکیه خودش موشک های بومی خودش رو داره نیازی به کپی کاری از کپی کار نیس
 • IR ۰۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  44 4
  لعنت خدا بر نفوذی های غرب گدا
  • عاطفه IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
   1 0
   خداقوت به برادران نیروهای مسلح. انشاالله روزی شماروخدا ند پی درپی برسونه وسایتون برسرماباشه .
 • IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  28 2
  الهی امین
 • IR ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  37 1
  احسنت
 • IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  29 0
  درود بر شرفتان شما سربازان واقعی ولایت هستید درود خدا بر شما
 • بهزاد IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  11 5
  به امید پیشرفت های بیشتر. بهتر است موضوعات فنی مثل ترکیب مواد شیمیایی و امثالهم در خبر نوشته نشود چون دشمن از این نوشته ها برای خود استفاده می کند و مجانا ترکیب مواد را بدست می آورد
 • احمدخواجوند IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  5 34
  سایت مشرق سایت جنگ هست حالا در این جنگ چه منافعی وجوددارد خدامیدونه
  • IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   18 4
   وقتی تو کشوری باشی که دور تا دورش جنگ و جنایات ارتش تروریستی آمریکا باشه،بایدم به موضوع جنگ بپردازی.البته که این موضوع دفاع هست.
  • قریشی IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   20 1
   ظاهرا منافع شما و سایر اصلاح طلبان در این سایت مورد هدف قرار گرفته!
 • علی IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  10 3
  گرین کارتهای وطن فروش
 • IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  10 2
  زودتر موشک تاد ایرانی را معرفی کنید. الله اکبر
  • IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   2 0
   موشک تاد؟تاد که پدافنده.
  • IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   12 0
   بعد از باور 373 باور 474 میاد که موشک بالستیک دشمن رو در خارج از جو میزنه. وعده سال 1400 یا 1401.
 • نهضت جهانی صلوات IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  12 1
  اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم@ صلوات خدا بر امام وشهدا وشهدای اقتدار بخصوص شهدای موشکی بویژه شهید حسن طهرانی مقدم ویارانش که زمینه اقتدار موشکی را فراهم کرده وبرای سلامتی فرمانده کل قوا امام خامنه ای وتمامی عزیزان خدمتگزار در صنعت موشکی 14 صلوات تقدیم میشود
  • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
   0 0
   اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
 • IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  9 1
  درود بر رهبرم .......مرگ بر نفوذی و سازشکار
 • ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  6 0
  شمارو بخدا .ایملت ایران درانتخابات اتی بنیت قربتا الی الله بسپاهیهای دلسوزو زحمت کش که غربگدائی نکرده ونخاهند کرد رای بدید تا بعداز مدت کوتاهی به امید خدا شاهد توسعه واستقلال کشور واشتغال بیکاران باشیم .سیو چند سال غربگرایان به امید لطفو مرحمت غربیها وبخصوص کدخدایشون منتظرنشستندوکاری برای کشور بجزغارت منابع واموال ملت وریختن سرمایه بحساب اقازادهاشون درکشورهای اروپائی وامریکا نکردند
 • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  5 0
  درود برارتش جمهوری اسلامی وسپاه مقدس ایران
 • سروش IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  5 0
  ماشاءالله، شکل سجیل رو که می بینی غرور بهت دست میده
 • علی IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  2 0
  خدا برکتتون بده
 • مهدی IR ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  1 0
  #ما_می_توانیم نباید سر مسئله موشکی با کسی مذاکره کرد.
 • IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  1 0
  خداوند حافظ وپشتیبان نیروهای مسلح باشد گه باعث افتخار هستند.
 • محمد رضا IR ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  1 0
  اسرائیل کشوری نیست بخواهد با ایران بجنگند اسرائیل یک کشور بیابانی هست اسرائیل تبدیل شده به جنگ که می خواهند آرامش و صلح کل کشور های آسیا و اروپا به هم بزنند و همیشه و همیشه با ایران بجنگند باید این رو به کشورهای اروپایی بشن اگه ایران نابود بشه شما هم از دست اسرائیل ها امان نخواهید داشت اگه اسرائیل بخواهد بجنگند هرچی نیرو هایشان قوی تر بشه نیروی مسلمانان ایران قوی تر و قدرت میشه بغضی از کشورهای مسلمان آسیای و اروپا ایران را تنها نخواهند گذاشت.اسرائیل هم که قوی تر بشه کشور آمریکا و عربستان همایت کنند ایران با واحدهای آسیایی می تواند آنها را شکست دهند
 • ابراهیم اعظمی مهرآباد IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  1 0
  ایران مقتدر با پیشرفت های در حوزه هوا فضا وموشکی ودریای. خار چشم استکبار جهانی به رهبری آمریکا ی ترور بست شده
 • ََReza Aslani IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  1 0
  ان شالله شاهد ساخت تولید سامانه های توپخاتن ای قوی باشیم که برا نیرو های زمین خیلی اساس است
 • نیما IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  0 0
  v2 از سوخت هیدرازین استفاده میکرد
 • IR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  0 0
  عجب تیتری زدین خخخخ کارت سوخت جدید خخخ

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس