کل اخبار: 1
  • انحطاط برادران لیلا و بطالت فرهنگی

    انحطاط برادران لیلا و بطالت فرهنگی

    موزیک «برادران لیلا» با استفاده از کلیشه‌های پرتکرار مجازی یک توده متحدالشکل تنها را به حرکت درمی‌آورد؛ توده‌ای که زندگی روزمره‌ای دارد و «فکر و احساس پیشرفت» ندارد، در زندگی خود مساله‌ای احساس نمی‌کند و در برابر خود مشکلی را نمی‌بیند؛