• اگر مردم ارزش زیارت امام حسین (ع) را بدانند

    اگر مردم ارزش زیارت امام حسین (ع) را بدانند

    بیش ازصد سند معتبر از ائمه اطهار(ع) در دست است که زیارت حضرت حسین بن علی(ع) را موجب آمرزش گناهان دانسته ومعادل با 20حج و 20عمره و دربرخی روایات برابر با 80حج مقبول یا صد حج همراه رسول خدا ثبت شده است.