رکوردزنی آمریکا در کسری تراز تجاری ۲۰۱۸ / ۳ برابرشدن واردات ایران از آمریکا

در ۲۰۱۸ علی‌رغم رکوردزنی صادرات آمریکا حجم واردات و کسری تراز تجاری این کشور نیز رکورد زد ولی نکته جالب در این میان تغییر در تراز تجارت دوجانبه میان آمریکا و برخی کشورهای جهان از جمله ایران است؛ تغییری که در اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران رخ داد.

به گزارش مشرق، اقتصاد آمریکا با ۱۹.۳۹ تریلیون دلار، ۲۴.۴ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و به‌نوعی بزرگترین اقتصاد دنیا است، اما با این همه، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۸، تراز منفی ۸۷۹ میلیارد دلاری را ثبت کرد، این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ آمریکا توانست هم در بخش صادرات، هم در واردات و هم در کسر تراز تجاری خود، رکوردزنی کند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که آمریکا حتی با وجود بالابردن تعرفه واردات، به‌خصوص در مواجهه با چین، نتوانست تراز تجاری خود را از تراز منفی به تراز مثبت تغییر وضعیت دهد.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، تجارت کالایی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴.۲ تریلیون دلار بوده که ۶۰.۴ درصد از آن مربوط به واردات و ۳۹.۶ درصد از آن مربوط به صادرات این کشور است (نمودار ۱). تجارت آمریکا در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۸.۲ درصدی همراه بوده که معادل تقریبی ۳۱۹ میلیارد دلار است. ۲۰۱ میلیارد دلار از افزایش تجارت ناشی از افزایش واردات آمریکا و ۱۱۸ میلیارد دلار از آن ناشی از افزایش صادرات است.

ارزش صادرات کالایی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱.۶۶ تریلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ معادل ۷.۶ درصد رشد داشته است. در مقابل واردات کالایی امریکا هم در این سال با رشد ۸.۶ درصدی به ۲.۵۴ تریلیون دلار رسید. در بخش خدمات، در سال ۲۰۱۸ واردات امریکا، ۵۵۹ میلیارد دلار و صادرات آن ۸۲۸ میلیارد دلار بوده که در مجموع باعث ایجاد ۲۶۹ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت برای این کشور در سال ۲۰۱۸ شده است. تراز تجاری امریکا در بخش خدمات با رشد ۵.۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ همراه بوده است.

تجارت و بازرگانی آمریکا ارزش صادرات کالایی آمریکا ارزش واردات کالایی آمریکا تراز تجاری آمریکا ارزش صادرات در بخش خدمات آمریکا ارزش واردات در بخش خدمات آمریکا تراز بازرگانی در بخش خدمات آمریکا
سال ۲۰۱۸ ۱.۶۶۴ تریلیون دلار ۲.۵۴۳ تریلیون دلار ۸۷۹- میلیارد دلار ۸۲۸ میلیارد دلار ۵۵۹ میلیارد دلار ۲۶۹+ میلیارد دلار
درصد تغییر نسبت به ۲۰۱۷ ۷.۶ + ۸.۶+ ۱۰.۴- ۵.۵+

در بخش صادرات کالایی، پنج مقصد مهم امریکا که نزدیک به ۵۰ درصد از کل صادرات امریکا را تشکیل می دهند به ترتیب ارزش عبارتند از؛ کانادا با ارزش ۲۹۹ میلیارد دلار و سهم ۱۸ درصد، مکزیک با ارزش ۲۶۵ میلیارد دلار و سهم ۱۵.۹ درصد، چین با ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار و سهم ۷.۲ درصد، ژاپن با ارزش ۷۵ میلیارد دلار و سهم ۴.۵ درصد و انگلیس با ارزش ۶۶ میلیارد دلار و سهم ۴ درصد.

رتبه نام کشور ارزش واردات از آمریکا سهم از کل صادرات آمریکا
۱ کانادا ۲۹۹ میلیارد دلار ۱۸ درصد
۲ مکزیک ۲۶۵ میلیارد دلار ۱۵.۹ درصد
۳ چین ۱۲۰ میلیارد دلار ۷.۲ درصد
۴ ژاپن ۷۵ میلیارد دلار ۴.۵ درصد
۵ انگلیس ۶۶ میلیارد دلار ۴ درصد

در بخش واردات پنج مبدا مهم واردات کالایی امریکا که نزدیک به ۵۸ درصد از کل واردات این کشور از آنها صورت می گیرد به ترتیب ارزش عبارتند از؛ چین با ارزش ۵۴۰ میلیارد دلار و سهم ۲۱.۶ درصد، مکزیک با ارزش ۳۴۷ میلیارد دلار و سهم ۱۳.۴ درصد، کانادا با ارزش ۳۱۹ میلیارد دلار و سهم ۱۲.۸ درصد، ژاپن با ارزش ۱۴۳ میلیارد دلار و سهم ۵.۸ درصد و آلمان با ارزش ۱۲۶ میلیارد دلار و سهم ۵ درصد. نمودار ۴، بیست مبدا مهم وارداتی امریکا در سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد.

رتبه نام کشور ارزش صادرات به آمریکا سهم از کل واردات آمریکا
۱ چین ۵۴۰ میلیارد دلار ۲۱.۶ درصد
۲ مکزیک ۳۴۷ میلیارد دلار ۱۳.۴ درصد
۳ کانادا ۳۱۹ میلیارد دلار ۱۲.۸ درصد
۴ ژاپن ۱۴۳ میلیارد دلار ۵.۸ درصد
۵ آلمان ۱۲۶ میلیارد دلار ۴ درصد

قابل توجه است که بیش از ۴۷ درصد از واردات امریکا از مجموع سه کشور چین، مکزیک و کانادا صورت می گیرد.

تراز تجاری امریکا در سال ۲۰۱۸ با کل کشورهای جهان تضعیف شده و کسری تجاری آن از ۷۹۵.۶ میلیارد دلار به ۸۷۸.۷ میلیارد دلار رسیده که از افت ۱۰.۴ درصدی برخوردار است. مهم ترین عوامل موثر در تضعیف تراز تجاری امریکا، افزایش ۴۳.۶ میلیارد دلاری تراز منفی تجاری امریکا با چین است که مشارکت این کشور در تضعیف کسری تجاری امریکا، ۵.۵ واحد درصد است. بعد از کشور چین، کسری تجاری امریکا با مکزیک هم در سال ۲۰۱۸ به میزان ۸.۶ میلیارد بیشتر شده که سهم مکزیک در تضعیف ۱۰.۴ درصدی تراز تجاری امریکا در این سال، ۱.۳ واحد درصد است.

سومین کشور با بالاترین تاثیرگذاری بر افزایش کسری تجاری امریکا، کشور ایرلند است که تراز تجاری آن با امریکا در این سال به منفی ۴۶.۸ میلیارد دلار رسیده و سهم آن در تضعیف تراز تجاری امریکا حدود ۱.۱ واحد درصد است. کسری تراز تجاری امریکا با آلمان هم در سال ۲۰۱۸، افزایش یافته و به ۶۸.۲ میلیارد دلار رسیده که مشارکت آن در رشد کسری تجاری امریکا ۰.۶ واحد درصد است.

در مجموع ۸.۵ واحد درصد از افزایش ۱۰.۴ درصدی ترازمنفی تجاری امریکا در سال ۲۰۱۸ ناشی از تضعیف تراز تجاری آن با ۴ کشور چین، مکزیک، ایرلند و آلمان است. با وجود تلاش های امریکا برای اعمال محدودیت های تجاری و افزایش تعرفه ها با هدف کاهش کسری تجاری خود با برخی شرکای عمده به ویژه چین و مکزیک، بنظر می رسد اقدامات مزبور، نتیجه قابل توجهی در برنداشته و همچنان کسری تجاری امریکا با این کشورها در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۸، امریکا با ۲۳۴ کشور جهان مبادلات تجاری داشته که با ۱۳۳ کشور، منجر به کسب تراز تجاری مثبت برای این کشور با ارزش ۱۸۶ میلیارد دلار شده و با ۱۰۱ کشور هم منجر به کسب تراز تجاری منفی به ارزش ۱۰۶۵ میلیارد دلار شده است.

نام کشور واردات از آمریکا (میلیارد دلار) صادرات به آمریکا (میلیارد دلار)

تراز آمریکا در تجارت دو جانبه

(میلیارد دلار)

سهم در تضعیف تجارت آمریکا
چین ۱۲۰.۳ ۵۳۹.۵ ۴۱۹.۲- ۵.۵ درصد
مکزیک ۲۶۵ ۳۴۶.۵ ۸۱.۵- ۱.۳ درصد
ایرلند ۱۰.۷ ۵۷.۵ ۴۶.۸- ۱.۱ درصد
آلمان ۵۷.۷ ۱۲۵.۹ ۶۸.۲- ۰.۶ درصد

مقایسه این ترکیب با سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که فقط ۳ کشور به تعداد شرکای با تراز مثبت در سال ۲۰۱۸ اضافه شده و در مقابل سه کشور از شرکایی که امریکا با آنها دچار کسری تجاری است، کاسته شده است. با وجود کاهش تعدادی کشورهای با تراز تجاری منفی از ۱۰۴ به ۱۰۱ کشور، نزدیک به ۸۸ میلیارد دلار بر میزان تراز تجاری منفی امریکا با این گروه از کشورها، افزوده شده است. بالاترین تراز تجاری مثبت امریکا در سال ۲۰۱۸، مربوط به تبادلات تجاری این کشور با هنگ کنگ و به میزان ۳۱ میلیارد دلار است. بعد از آن کشور هلند قرار دارد که تجارت امریکا با این کشور باعث ایجاد نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت شده است. بیست کشوری که امریکا بیشترین تراز تجاری مثبت را داراست در نمودار زیر نشان داده شده است.

علاوه بر این موارد، تغییر تراز تجاری آمریکا با برخی کشورهای دیگر هم قابل توجه است از جمله عراق، روسیه و ایران. به عبارت دیگر تراز تجاری منفی امریکا با عراق از ۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. یعنی میزان مجموع واردات امریکا از عراق نسبت به صادرات این کشور به عراق در سال ۲۰۱۸، حدود ۱.۱ میلیارد دلار بیشتر شده است.

روسیه هم در سال ۲۰۱۷ از تبادلات تجاری با امریکا توانست ۱۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت، کسب کند که این رقم در سال ۲۰۱۸ با وجود تحریم ها به ۱۴.۱ میلیارد دلار رسید.

کشور ایران جزو اقتصادهایی است که تراز تجاری منفی ۳۷۲ میلیون دلاری با امریکا در سال ۲۰۱۸، داشته است. علی رغم تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران، واردات کالایی ایران از این کشور از ۱۳۶ میلیون دلار امریکا در سال ۲۰۱۷ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته که معادل ۳.۲ برابر شدن است. در مقابل صادرات کالایی ایران هم به امریکا با رشد ۷.۶ درصدی از ۶۳ میلیون دلار به ۶۷.۹ میلیون دلار رسیده است. برآیند تجارت کالایی ایران موجب ۵.۱ برابر شدن تراز تجاری مثبت برای امریکا از محل تجارت کالایی با ایران در سال ۲۰۱۸ شده است.

ایران رتبه ۱۰۵ ام در فهرست مقاصد صادراتی امریکا و رتبه ۱۳۶ ام در فهرست مبادی وارداتی امریکا در سال ۲۰۱۸ را داراست.

عراق

(میلیارد دلار)

روسیه

(میلیارد دلار)

ایران

(میلیارد دلار)

تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۱۷ در تجارت دو جانبه با ۹.۵ - ۱۰- ۰.۱۳۶+
تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۱۸ در تجارت دو جانبه با ۱۰.۶ - ۱۴.۱- ۰.۴۴+
میزان تغییر ۱۱ درصد به نفع عراق ۴۱ درصد به نفع روسیه ۵.۱ برابر به نفع آمریکا
منبع: تسنیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 4
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 1
 • US ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  3 2
  خاک بر سرتون
 • IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  6 1
  بی غیرتها
 • رحمن IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  5 0
  نگفتید سه برابر شدن واردات ایران از آمریکا شامل چه اقلامی بوده است
 • IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
  5 1
  دولت باج ده

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس