کد خبر 303286
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۳

پس از عهدنامه گلستان، ترکمانچای دومین عهدنامه‌ ننگینی بود که در سال 1828 بر شاهان بی‌کفایت قاجار تحمیل شد تا بخش‌های دیگری از حاصلخیزترین مناطق ایران به تصرف روسیه درآید.

به گزارش مشرق، متن کامل عهدنامه ترکمانچای بدین شرح است:

هو الله

دیباچه عهدنامه ایران و روس

الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.

متن کامل عهدنامه ترکمنچای ایران و روسیه

بسم الله الرحمن الرحیم

چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که بالکلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بنای مستحکم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان های دیگر و جناب «الکسندر اوبرو سکوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:

فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.فتحعلی شاه در کاخ ریاست ج دهلی

فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را – خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.

فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می کنند که برای سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:

از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین که از سراشیب جنوبی آغری کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می کند تا به مسیر یدی بلوک و از آن جا از خاک ایران به طول مجرای ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی.

بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و یک ورس روسی پایین تر از ملتقای دو رودخانه کوچک موسوم به آدینه بازار و ساری قمیش و از آن جا این خط به کنار چپ بالهارود تا به ملتقای رودخانه های مذکور آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده به طول کنار راست رودخانه آدینه بازار شرقی تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندی های جگیر امتداد می یابد، به نوعی که جمله آبهایی که جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.

و چون سر حد دو مملکت این جا بواسطه قلل جبال تعیین می یابد، لهذا قرار داده شد که پشته هایی که از این کوهها به سمت بحر خزر است به روسیه و طرف دیگر آنها به ایران متعلق باشد. از قله های بلندی های جگیر خط سر حد تا به قله کمر قویی به متابعت کوههایی می رود که طالش را از محال ارشق منفصل می کند. چون قلل جبال از جانبین مجرای میاه را می دهند، لهذا در این جا نیز خط سر حد را همان قسم تعیین می کند که در فوق در باب مسافت واقعه بین منبع و آدینه بازار و قلل جگیر گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله کمر قویی به بلندی های کوههایی که محال زوند را از محال ارشق فرق می دهد متابعت می کند تا به سر حد محال ولکیج همواره بر طبق همان ضابطه که در باب مجرای میاه معین شد، محال زوند بغیر از آن حصه که در سمت مخالف قلل جبال مذکوره واقع است از این قرار حصه روسیه خواهد بود. از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.

فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض اخلاف و ولیعهدان سریر سلطنت ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزر است و کذا جمیع قبایل را چه خیمه نشین چه خانه دار، که از اهالی و ولایات مذکوره هستند واضحاً و علناً الی الابد مخصوص و متعلق به دولت روسیه می داند.

فصل ششم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به تلافی مصارف کثیره که دولت روسیه را برای جنگ واقعه بین الدولتین اتفاق افتاده و همچنین به تلافی ضررها و خسارت هایی که به همان جهت به رعایای دولت روسیه رسیده تعهد می کند که بواسطه دادن مبلغی وجه نقد آنها را اصلاح نماید و مبلغ این وجه بین الدولتین به ده کرور تومان رایج قرارگرفت که عبارت است از بیست میلیون مناط سفید روسی، و چگونگی در موعد و رهاین فصول این وجه در قرارداد علاحده که همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت که گویا لفظاً به لفظ در این عهدنامه مصالحه حالیه مندرج است، معین خواهد شد.

فصل هفتم- چون اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران شایسته و لایق دانسته همان فرزند خود عباس میرزا را ولیعهد و وارث تخت فیروزی بخت خود تعیین نموده است، اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه برای این که از میل های دوستانه و تمنای صادقانه خود که در مزید استحکام این ولیعهدی دارد به اعلیحضرت پادشاهی شاهنشاه ممالک ایران برهانی واضح و شاهدی لایح بدهد، تعهد می کند که از این روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و تخت ایران شناخته، از تاریخ جلوس به تخت شاهی، پادشاه بالاستحقاق این مملکت می داند.

فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.

فصل نهم- چون مکنون خاطر اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران است که من کل الوجوه عهودی را که به این سعادت و میمنت ما بین ایشان مقرر گشته مستحکم نمایند، لهذا قرارداد نمودند که سفراء و وکلا و کارگزارانی که از جانبین به دولتین علیتین تعیین می شود- خواه برای انجام خدمت های اتفاقی یا برای اقامت دایمی – به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتین علیتین و بملاحظه مودتی که باعث اتحاد ایشان گشته به عادت ولایت مورد اعزاز و احترام شوند و در این باب دستور العملی مخصوص و تشریفاتی قرار خواهند کرد که از طرفین مرعی و ملحوظ گردد.

فصل دهم- چون اعلیحضرت امپراطور کل روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران استقرار و افزایش روابط تجارت را ما بین دو دولت مانند یکی از نخستین فواید ملاحظه کردند که می بایست از تجدید مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند که تمامی اوضاع و احوال متعلقه به حمایت تجارت و امنیت تبعه دو دولت را به نوعی که متضمن مرابطه کامله باشد معین و منتظم و در معاهده جداگانه ای که به این عهدنامه ملحق و ما بین وکلای مختار جانبین مقرر و مانند جزو متمم او مرعی و ملحوظ میشود مضبوط و محفوظ دارند.

اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که در هر جا که مصلحت دولت اقتضا کند کونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می کند که این کونسولها و حامیان تجارت را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد و اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود وعده می کند که درباره کونسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد.

در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کونسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل و یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران متوقف خواهد بود و این حامیان و کونسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهد شد، او را از شغل خود بیدخل داشته به هر که لایق داند اداره امور مزبور را بر سبیل عادیه رجوع خواهد کرد.

فصل یازدهم- همه امور و ادعا های تبعه طرفین که به سبب جنگ به تأخیر افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسید و مطالباتی که رعایای دولتین جانبین از یکدیگر یا از خزانه داشته باشند به تعجیل و تکمیل وصول پذیر خواهد شد.

فصل دوازدهم- دولتین علیتین معاهدتین بالاشتراک در منفعت تبعه جانبین قرارداد می کنند که برای آنهایی که مابین خود به سیاق واحد در دو جانب رود ارس املاک دارند موعدی سه ساله مقرر نمایند تا به آزادی در بیع یا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لکن اعلیحضرت امپراطور کل روسیه از منفعت این قرارداد در همه آن مقداری که به او تعلق و واگذار می شود، سردار سابق ایروان حسین خان و برادر او حسن خان و حاکم سابق نخجوان کریم خان را مستثنی می دارد.

فصل سیزدهم- همه اسیرهای جنگی دولتین خواه در مدت جنگ آخر باشد یا قبل از آن و همچنین تبعه طرفین که به اسیری افتاده باشند از هر ملت که باشد همگی بغایت چهار ماه به آزادی مسترد و بعد از آنکه جیره و سایر تدارکات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده می شوند تا اینکه به دست مباشرین جانبین که در آن جا مأمور گرفتن و تدارکات فرستادن ایشان به ولایت خواهد بود تسلیم شوند.

دولتین علیتین در باب همه اسیرهای جنگ و تبعه روس و ایران که به اسیری افتاده و به علت دوری مکان هایی که در آن جا بوده اند یا به علت اوضاع و اسباب دیگر بعینه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را می کنند و هر دو دولت ایٌ وقت کان اختیار بی حد و نهایت خواهند داشت که آنها را مطالبه کنند و تعهد می کنند که هر وقت اسیر خود به دولت عرض نماید یا ایشان را مطالبه کنند از جانبین مسترد سازند.

فصل چهاردهم- دولتین علیتین معاهدتین جلای وطن کنندگان و فراریان را که قبل از جنگ یا در مدت آن به تحت اختیار جانبین گذاشته باشند مطالبه نمی کنند ولیکن برای منع نتایج مضره جانبین که از مکاتبات و علاقه خفیه بعضی از این فراریان با هم ولایتیان یا اتباع قدیم ایشان حاصل می تواند شد، دولت ایران تعهد می کند که حضور و توقف اشخاصی را که الحال یا بعد از این باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود که مابین ارس و خط رودخانه مرسوم به جهریق و دریا و حد ارومی و رودخانه مشهور به جیقتو و قزل اوزن تا التقای آن به دریا واقع است رخصت می دهد.

اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود همچنین وعده می کند که فراریان ایران را در ولایت قراباغ و نخجوان و کذالک در آن حصه ولایت ایروان که در کنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سکنی ندهد، لیکن معلوم است که این شرط مجری و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصی که صاحب مناصب ملکیه یا مرتبه و شأن دیگر باشد، مانند خوانین و بیک ها و ملا های بزرگ که صورت رفتار ها و اغواها و مخابرات و مکاتبات خفیه ایشان درباره همولایتیان و اتباع و زیر دستان قدیم خود موجب یک نوع رسوخ و تأثیر به افساد و اخلال تواند شد.

در خصوص رعایای عامه مملکتین مابین دولتین قرارداده شده که رعایای جانبین که از مملکتی به مملکت دیگر گذشته باشند، یا بعد از این بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود که در هر جایی که آن دولت که این رعایا به تحت حکومت و اختیار او گذاشته باشند مناسب داند سکنی و اقامت کنند.

فصل پانزدهم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به این حسن اراده که آرام و آسایش را به ممالک خود باز آورد و موجبات مکاره را که اکنون به سبب این جنگ و خصومت بر اهالی مملکت روی آورده و به جهت انعقاد این عهدنامه که به فیروزی تمام سمت انجام می پذیرد از ایشان دور کرده، همه رعایا و ارباب مناصب آذربایجان عفو کامل و شامل مرحمت می فرمایند و هیچ یک از ایشان بدون استثنای مراتب و طبقات به جرم عرضه ها و عملها و رفتارهای ایشان که در مدت جنگ یا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسیه از ایشان ناشی شده نباید معاقب شوند و آزار ببینند و نیز از امروز یکساله مهلت به ایشان مرحمت می شود که به آزادی با عیال خود از مملکت ایران به مملکت روس انتقال نمایند و اموال و اشیاء خود را نقل یا بیع کنند، بدون اینکه از جانب دولت یا حکام ولایت اندک ممانعت کنند یا از اموال و اشیاء منقوله یا مبیعه ایشان حقی و مزدی اخذ نمایند.

و در باب املاک ایشان پنج سال موعد مقرر می شود که در آن مدت بیع به حسب خواهش خود بنا گذاری در باب آنها نمایند، و از این عفو و بخشش مستثنی می شوند کسانی که در این مدت یکساله به سبب بعضی تقصیرها و گناههایی که مستلزم سیاست دیوانخانه باشد مستوجب عقوبت می گردد.

فصل شانزدهم- بعد از امضای این عهدنامه مصالحه، فی الفور وکلای مختار جانبین اهتمام خواهند داشت که به همه جا دستورالعمل و حکم های لازمه بفرستند تا بلا تأخیر خصومت را ترک نمایند.

این عهدنامه مصالحه که در دو نسخه به یک مضمون ترتیب یافته است و به دستخط وکلای مختار جانبین رسیده به مهر ایشان ممهور و مابین ایشان مبادله شده است. از جانب اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران مصدق و ممضی و تصدیق نامه های متداوله که به دستخط مخصوص ایشان مزین خواهد بود و در مدت چهارماه یا زودتر اگر ممکن باشد مابین وکلای مختار ایشان مبادله خواهد شد.

تحریراً در قریه ترکمان چای، به تاریخ دهم شهر(؟) فیورال روسی سنه یک هزار و هشتصد و بیست و هشت (۱۸۲۸م.) مسیحیه که عبارت است از پنجم شهر شعبان المعظم سنه یک هزار و دویست و چهل و سه (۱۲۴۳ق.) هجری به ملاحظه و تصدیق نواب نایب السلطنه رسید و به امضای وزیر دول خارجه عالیجاه میرزا ابوالحسن خان رسید.


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 57
 • در انتظار بررسی: 30
 • غیر قابل انتشار: 55
 • ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  27 9
  بابا اینکه متن توافقنامه ژنو چای خودمونه
 • ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  12 7
  متن کامل عهدنامه ژنوچای رو هم بذارید
 • ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  6 10
  آقا اینطور نبوده برای مصرف داخلی اینطور وانمود میشه
 • ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  9 8
  بعد جمهوری اسلامی را متهم به نابودی پارسی و تزریق واژگان عربی می کنند! اینا غیر وطن رسما فاتحه زبان مادری را هم را خوانده اند!
 • حسن ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  2 0
  جای متن عهد نامه ازمیر امیرکبیر برای مقایسه خالی است کارهای بزرگ از مردان بزرگ انتظار می رود و بس
 • مصطفی ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  12 16
  جمهوری اسلامی چه کاری برای زبان پارسی کرده الکی حرف مفت می زنی
 • آریو برزن ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
  7 5
  دم مصطفی گرم راست میگه چه کار کرده
 • رادمان ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
  13 5
  تا بوده همین بوده پدر بزرگ من در جنگ با روسیه و راندن انها تا رود ارس بوده و در گذر از رود ارس زخمی شده و... اما ایا هیچکس میداند که چهامحال و بختیاریها روسها را تا رود ارس راندند؟ ایا میدانید که قشون فرادنبه و سفیددشت(شهرهایی در چهارمحال) درارس تا اخرین نفر جانانه جنگیدن و یک قدم به عقب برنگشتن تا نفر آخر کشته شدن بدون حتی یک اسیر یا زخمی تا روسها را عقب راندند؟ چیزهای که تاریخ نمیخواهد که بدان!
 • معین اقدسی ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
  6 10
  اصلا چقدر از ایران جدا شده که این قدر می گید بخش وسیع اولا گرجستان و داغستان که اصلا ماله ایران نبوده دوما نسبت به مساحت ایران خیلی بخش کوچکی از ایران جدا شده شامل جمهوری آذربایجان و ارمنستان که مساحتشون مجموعا به 100 هزار کیلومتر مربع هم نمی رسه
 • احمد ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
  13 5
  باید گفت مرگ بر روسیه
 • ناشناس ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۸
  5 3
  اصلا قفقاز جنوبی ماله ایران نبوده ایران این منطقه را در زمان آغا محمد خان قاجار اشغال کرده بود این منطقه میان امپراتوری های عثمانی و روسیه و ایران دست به دست می شده هرکدام از این امپراتوری ها این منطقه استراتریک را ماله خود می دانستند و برای تسلط براین منطقه جنگ های فراوانی می کردند
 • ضد ایرانی نژاد پرست ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
  3 43
  درود بر قرداد ترکمنچای
 • پروانه ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
  25 1
  خاک تو سر تو که درود میگی خائن وطن فروش اجنبی پرست
 • ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
  5 8
  افرین. به نظر من باید تمام ایران رو میدان به کشورهای اطراف الان شاید ما خارجی بودیم
 • یلدا ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
  5 3
  یه پیام رو گوشیا پخش شده که این قرداد 100ساله بوده و حالا مهلتش تموم شده!!!!
 • سهیل بشردوست ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
  4 0
  صد سال تموم شد، یک نظرسنجی تو ایران انجام بدید ببینید چند میلیون نفر حاضرن برای پس گرفت خاک مملکت بسیج بشن
 • سهیل بشردوست ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
  4 0
  ایرادی نداره، همون 100 هزار کیلومترمربع رو پس می گیریم!
 • محمد از شوشتر ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
  7 0
  فقط ایرانی های واقعی عشق به وطن را درک می کنند و بس و من به عنوان یک خوزستانی که بستگانم ، همشهری هایم و تمام ایرانی های واقعی که برای دفاع از وطن شان خون زیادی داده اند و نه گذاشتند یک وجب از خاک مان را تصرف کنند افتخار می کنم با تشکر
 • بهزاد ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
  2 0
  سلام. از عهد نامه تركمنچاي 175 ساله ميگذره. عهدنامه ترکمانچای قراردادی است که در ۱ اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان، بین روسیه و ایران امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویچ حضور داشتند. طی این قرارداد قلمروهای باقی‌مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به روسیه شد. بر طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند.
 • بهزاد ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
  0 0
  پس از اينكه حزب كومنيست بر حكومت شوروي سابق پيروز شد، شوروي از هم پاشيده شد و كشورهايي مانند ارمنستان و آذربايجان استقلال يافتن و متاسفانه زدن زيرقرارداد.
 • ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
  4 1
  ایا این قرارداد انقضا داشته......دوباره به ایران باز میگردد بخشهای از دست داده شده
 • ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
  0 2
  ایا این قرارداد انقضا داشته......دوباره به ایران باز میگردد بخشهای از دست داده شده
 • ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
  0 1
  ایا این قرارداد انقضا داشته......دوباره به ایران باز میگردد بخشهای از دست داده شده
 • مهدی ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
  0 0
  رابطه را با روسیه دارد . گویا حافظه تاریخی عده ای فقط درس آخر به یاد چشم هایشان مانده است . و آینده و حال را نمی بینند که چطور ملت های افغانستان و عراق و فلسطین و قاره آفریقا چطور در تارج و یغمای استعمار در آتش فقر و بی سوادی عمال و مزدوران داعش و القاعده آمریکا و انگلیس می سوزند ؟؟
 • محمدرضا312 ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
  2 0
  مرگ بر قرارداد ژنوچای
 • داریوش ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
  1 4
  اینقد ژنو چای نگو. از اینکه مردم در رفاه باشند و به علم هم دست یابند می ترسی. تو ایرانی نیستی. و گرنه آرامش و زندگی کردن ایرانیان برات مهم تر بود. نه منافع شخصی خودت که تامین هست
 • سعید ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
  8 1
  مرگ بر روسیه و انگلیس کثیف. من هیچ وقت از این دو کشور خوشم نیومد چرا که تمام جنگ ها و بد بختی ها از 500 سال پیش تا انقلاب 57 زیر سر این کثافت ها بود کشور مون رو همواره به تاخت و تاز خودشون قرار دادند . و همیشه دو رو و ریا سر لوحه روابطشون بوده به نظر من مرز بندی چیز مزخرفیه و لی برای اینکه بدونیم چی هستیم باید از کشورمون و فرهنگمون دفاع کنیم. تمام ادیان قابل احترامند زیراکه بیشبتر جنگ های دنیا ریشه دینی داشته. با این وجود دروود میفرستم بر تمام سرداران و سرباز این سرزمین که برای دفاع از کشورشون در برابر متجاوزان کثیف جنگید دروود بر هر ایرانی که قلبش برای میهنش میتپد
 • سیامک مولایی ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
  3 3
  درود بر ایران لعنت خدا بر حکومت قاجار که خاک وطنمان را به بیعرض گی از دست دادن ای کاش یه رفراندوم تشگیل میشد دشمنان ایران متوجه میشدند که در حال حاضر برای بدست آوردن خاکمان چقدر خون میدیم تا آذربایجان را پس بگیریم زنده باد ایران و وطنم آذربایجان شاهیندژ
 • سیامک امیری شاکر ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  10 0
  من اصلیتم مهاجر بادکوبه است ماملت ایران باید حق خودمان راپس بگریم
 • سیامک امیری شاکر ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  3 0
  من اصلیتم مهاجر بادکوبه است ماملت ایران باید حق خودمان راپس بگریم
 • عباس چراغى بختيارى ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  8 6
  مرگ برحکومت شاهان غاجاربى لياقت که خاک ايران رافروختن به ادمهاى کٽيف حاضرم جانم بدهم تاسرزمين برگرده چقدرازخاک ايران گرفتن زنده باده کورش پارسى اريايى که تماام جهان ازش حساب ميبردن
 • امیر ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
  4 4
  خیانتی که قاجار به ایران کرد هیچ دولتی نکرد کشور یکپارچگیش رو از دست داد
 • ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
  4 1
  ********* ********* کجای متن قرارداد سال تعیین شده است حداقل یکبار بخوانید بعد کامنت بگذارید ********* *********
 • سام ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
  5 1
  مرگ بر روسیه ۱۷ شهر قفقاز و آذربایجان یکپارچه تکه همیشگی خاک ایران است
 • رضا ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
  5 2
  لعنت به امرای بی لیا قت قاجار
 • اینجانب ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
  4 0
  سلام عزیزان ! هدف وتلاش مان باید بر این باشد که کشورهایی چون آذربایجان و....حیات خلوت آمریکا وصهیونیزم نباشد،وخواست مردم حاکم باشد.آنوقت آذربایجان خودبخود باماست!و لشکر کشی هم نیاز ندارد.
 • ایرانی وطن پرست ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
  0 2
  تا زمانی که بی لیاقت هایی مثل تو و این ناشناس عشق خارج تو ایران هستند ما نمی توانیم خاکمان را پس بگیریم ...
 • .:: Mahdi ::. ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
  0 0
  دمت گرم. لایک
 • آشنا ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
  0 3
  اگه بدونی که در اون زمان ایران انقدر ضعیف بود که روسیه میتونست مناطق بیشتری رو بگیره اما به طرز عجیبی ساکت شد طوری که الان مورخان روسی میگن یکی از اشتباهات بزرگ روس این بود که در اون زمان به همین کشور ها بسنده کرد و بقیه کشور ها رو نگرفت پس بی کفایتی خودمون گردن بقیه ننداز
 • آشنا ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
  4 3
  این پیام ها نه منبعی درست و مشخصی دارند و نه اینکه اساسا اطلاعات ارایه شده در آن صحیح است و انگیزه انتشار دهندگان آن نا معلوم!نخست آنکه در هیچ یک از بندهای عهدنامه ترکمانچای موضوع تعیین وقت انقضا برای این قرار داد مورد اشاره قرار نگرفته است و مشخص نیست که طراحان این پروژه مدت 100 ساله را از کجا آورده اند ؟! دوم آنکه تاریخ انعقاد قرار داد ترکمانچای 21 فوریه 1828 (پنجم شعبان 1243 هجری قمری) است یعنی 182 سال است و نه 100 سال پیش و لذا اگر قرار به انقضای قرارداد در پایان 100 سال بود ، این مهم باید 82 سال قبل رخ می داد و سرزمین های از دست رفته به ایران باز می گشت. امیدوارم قانع کننده باشه و به دردتون بخوره منم تازه این مطلب خوندم
 • sina ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
  1 3
  به نظر من حالا که نمیتونیم اونا را پس بگیریم پس بهتره اصلا حرفی ازش نزنیم . چون روسیه که اونا را پس نمیده .تازه روسیه را هم با خودمون دشمن میکنیم . الان فقط میشه گفت تف بر قاجار با این تاریخ ننگین . تف بر مظفر الدین شاه .
 • ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
  2 3
  اگر قرارداد تركمانچاي منعقد نميشد الان تهران هم جزو ايران نبود
 • مهدی ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
  3 1
  حال میکنم ارزش پول ایران ان موقع دو برابر پول روسیه بوده بعد هم افسوس بر بی لیاقتی پادشاهان ایران
 • ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
  0 1
  هنوز انقد مرد نشدی مشرق که نظر منو بنویسی!!!!!!!
 • ایثارگر شهید داده دبیر تاریخ ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
  3 0
  از دوران کودکی از مشاهده قرار داد گلستان و ترکمانچای بشدت از دست اشغالگر عصبانی بودم آخرش دبیر تاریخ شدم و کنفرانس جنگ های ایران وروس را در کلاس دادم .اما بعد با مشاهد قرار داد آخال و پاریس ااحساس ناراحتی بیشتری کردم .اما حفظ میهن عزیز با ابعاد فعلی مهم تر است در جنگ عراق و ایران با تنها برادرم به جبهه رفتیم برادرم شهید شد در حالی که پدر ومادرم فوت شده بود ....یک درخواست دارم از هم وطنان خیر خواه بتاشیم وهمه چیز را فقط برای خودمان نخواهیم .زنده باشید .
 • ناشناس ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
  1 0
  درود بر سرزمین ایران زمین
 • هایل هیتلر ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
  5 3
  زنده باد هیتلر بزرگ که داشت روسیه و انگلستان کثیف را محو می کرد ولی حیف نتوانست و اشتباهاتی کرد
 • ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
  5 1
  اگر ایران وضعیت مالی خوبی داشت کلیه شهرهای از دست رفته حاضر بودند به ایران الحاق گردند
 • ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
  6 1
  احسن به مرادمت و شادباش به روح برادر گرامی تان. اگر ایران وضعیت مالی خوبی داشت کلیه شهرهای از دست رفته حاضر بودند به ایران الحاق گردند
 • شاهرخ ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
  1 4
  لعنت به پادشاهان بی عرضه قاجاری که مملکتو به نابودی کشوندن. بی عرضه بودن که مجبور شدن واسه بستن دهن روسیه باج بدن. بعدم کی گفته اون مناطقو آغا محمدخان گرفته؟نادرشاه افشار حمله کرد و ایروان و مناطق شمالی که الان جزو خاک کشورهای دیگه ست رو بازپس گرفت.یعنی قبل از اون اینها از ایران بوده که اون حمله کرد واسه پس گرفتنشون و پسشونم گرفت.ترکیه رو تصرف نکرد و فقط در این حد که پوزه شونو به خاک بماله کفایت کرد.نگرفت چون مرد بود و معتقد بود جز خاک ایران نبوده.
 • علی ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  3 1
  سلام در مورد این قرداد فتحعلی شاه قاجار هیچ کمک مالی به سپاه خود نکرد اگر پول پرستی فتحعلی شاه نبود اران هرگز این قدر کوچک نمیشد که نقشه ای که شبیه شتر بود شبیه گربه بشه
 • ناشناس ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
  4 1
  طبق قراداد گلستان و ترکمنچای شهر های گنجه و باکو و دربند و شکی و لنکران و قره باغ و شیروان و قوبا و ایروان و نخجوان و اردوباد از ایران جدا به روسیه تزاری منضم شد مرگ بر روسیه
 • محمد ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
  4 7
  ایرانیان غیور آگاه باشید ان قراردادها گذشت افسوس گذشته را نخورید و سومین قرداد ننگین ایران برجام را بنگرید.که ایندگان مارا لعنت می کنند
 • دبیر ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
  5 0
  عباس میرزا تنها شاهزاده قاجار بود که مردانه در برابر هجوم روسها ایستاد واگر نبود مشکلات تسلیهاتی وارتش آموزش ندیده یقینا سپاه ایران با سرداری فرد شجاعی چون عباس میرزا پیروز می شد..عباس میرز فریاد می زد.. یا ما سر دشمن بر سنگ ندامت کوبیم یا او سر ما بر نی کند روحش شاد..که پیوسته الگوی جوانان ماست
 • محمد ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
  3 5
  تاریخ نشان میده که ایرانیها آدمهای بیفکر و کوتاه نظری بودند و هستند سلسله قاجار با بیکفایتی و خیانت کشور رو به باد داد ولی کسی اعتراض نکرد بلکه برعکس تمام مکالمات و گفتگوها و صحبتهای مردم از رعیت عادی و کارگر و تاجر و روحانی و تحصیلکرده فرنگ و نویسنده و شاعر همه و همه پر از چاپلوسی و تملق قرباننت شوم و چاکر و حقیر و ذلیل و این حرفهاست این نشون میده که ما چهملت ذلیلی هستیم ته فکر و شعور و منطق نداریم بجای مرگ بر انگلیس و مرگ بر روسیه بگید مرگ بر خودمون
 • سهراب IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
  2 0
  لعنت الله علی آل قاجار
 • IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  2 1
  درود بر ایران وایرانی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس