قیمت درج شده از تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ قابل اجرا می باشد.

خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
سایپا ۱۵۱

سایپا 151
۱۵۰.۵۶۰.۰۰۰ ۱۶۰.۴۷۰.۰۰۰
سایپا ۱۵۱ آپشنال

سایپا 151
۱۷۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۸۶.۴۷۰.۰۰۰

منبع:ایران جیب