قیمت قبل (تومان)

قیمت جدید (تومان)

KMC T8
KMC T۸
۹۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۷.۰۰۰.۰۰۰

منبع:ایران جیب