چند کارشناس برجسته آمريکايي با تأکيد بر توجه آمريکا به عقايد مختلف اعم از سکولار و مذهبي توصيه کرده‌اند که دولت آمريکا بايد هم در داخل و هم در خارج با طيف گسترده‌اي از گروه‌هاي سکولار ارتباط برقرار کند.

به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، سه تن از نويسندگان بنام آمريکايي به نام‌هاي "اسکات کارپتنر"، "ماتيو لويت"،" استيون سيمسون" در گزارشي با عنوان «جنگيدن در نبرد ايدئولوژيک؛ حلقه مفقوده در استراتژي آمريکا براي مقابله با افراط گرايي» توصيه‌هاي را براي مقابله با اسلام گرايان در فضاي مجازي و اينترنت مطرح کردند.
پايگاه خبري تحليلي مشرق بدليل اهميت موضوع برخي از پيشنهادات مهم را در بخش اول منتشر کرد. آنچه در پي مي‌آيد بخش‌هاي ديگري از اين گزارش راهبردي است که دستور العمل‌هاي ديپلماسي عمومي و جنگ نرم آمريکا نيز بشمار مي‌آيد.

ديپلماسي عمومي آمريکا بايد بين دين اسلام و ايدئولوژي سياسي اسلام تمايز قائل شود
نويسندگان اين گزارش تأکيد کرده‌اند: به وضوح اثر ايدئولوژي را به عنوان چهارچوب محرّک اصلي، برانگيزنده و توجيه کننده افراط گرايي خشونت آميز بپذيريد، اگرچه ايدئولوژي سياسي راديکال از اسلام به‌عنوان يک دين جداست، ترديدي نيست که در محافل داخلي حکومت آمريکا، اسلام گرايي محرک ايدئولوژيک اصلي تهديد افراط گرايانه خشونت آميز القاعده و ديگر گروه هاي اسلام گرا تلقي مي شود.
اين گزارش با اشاره اينکه «فعاليت هاي ديپلماسي عمومي آمريکا بايد بين دين اسلام و ايدئولوژي سياسي اسلام گراي خشونت آميز تمايز قائل شود» مي‌افزايد: سازماندهي دولت بايد به گونه‌اي باشد که بتواند با اثر ايدئولوژي يعني محرک و توجيه کنندة افراط گرايي و اسلام راديکال خشن مبارزه کند. تحقيق اين امر منوط به تعريف صريح و آشکار تهديد ايدئولوژيک توسط ادارات و سازمان هاي خصوصي مي باشد چرا که در غير اينصورت، وحدت در هدف و هماهنگي کل دستگاه هاي دولتي لازم است تا بتوان با راديکال تعريف ناپذير مقابله کرد.

آمريکا بايد فعالان مسلمان در جوامع را شناسايي و حمايت کند
انديشکده واشنگتن براي خاور نزديک در ادامه پيشنهاد داده است: همکاري دولت آمريکا با دولت هاي خارجي و سازمان هاي غيردولتي، فعالان و آحاد مردم دنيا بسط و گسترش يابد تا قرائت موثق از اسلام قوت گيرد و در مبارزه بر سر کنترل فضاي عمومي، نهادهاي عمومي و بحث هاي عمومي در جوامع مسلمان پيروز شود و بانيان ايدئولوژي اسلام راديکال به حاشيه رانده شوند.
در ادامه اين گزارش  آمده است: بانيان راديکال را در جوامع شناسايي کنيد و نيروهاي جايگزين آنها را تقويت کنيد تا با آنها مبارزه کنند. آمريکا هم در داخل و هم در خارج بايد به طور مؤثر فعالان مسلمان کار آفرينان اقتصادي، نويسندگان، تجار، شخصيت‌هاي رسانه‌اي و تمام کساني که در جوامع گوناگون خصوصاً در سطح محلي، صاحبنظر هستند را شناسايي و حمايت کند.

آمريکا بايد با سکولارهاي مذهبي ارتباط برقرار کند
نويسندگان اين گزارش در ادامه با تأکيد بر اينکه «عقايد مختلف اعم از سکولار و مذهبي بايد مورد توجه قرار گيرد» يادآور شده اند: پرهيزکاري ديني با اسلام راديکال ميانه اي ندارد، سياست ايالات متحده بايد بپذيرد که تعليم و تنوع ديني سنگري عليه افراط گرايي است، در تعامل با مسلمانان دولت آمريکا هم در داخل و هم در خارج بايد با طيف گسترده اي از گروه ها اعم از سکولار و مذهبي ارتباط برقرار کند.
در ادامه اين گزارش آمده است: با قرائت راديکال از دين بحث و مناظره شود، وقتي سخن افراط گرايانه از تهديد قريب الوقوع خشونت آميز مي‌گويد اين به منزله تنفر جنايتکارانه است که اقدامات مناسب مقامات مجري قانون را مي طلبد.
اين گزارش مي افزايد: صرف‌نظر از چنين تهديد قريب الوقوع سخن افراط گرايانه را نبايد تحريم کرد بلکه بايد با آن مبارزه کرد، در دموکراسي آمريکايي براساس مفاد قانون نهادها و اصلاحات، خاموش کردن صداي معترض يا دستگيري حاميان آنها مردود شمرده شده و برعکس، بحث و جدل پايه و اساس طرح آمريکاست.
نويسندگان با بيان اينکه «رهبري مسئوليت پذير ديدگاه هاي افراطي خشونت آميز را تحريم نمي‌کند بلکه آنها را به مناظره مي‌خواند» توصيه کرده‌اند: حاميان راديکال ها نبايد دستگير شوند. مقامات بايد به شناسايي مروّجان راديکان بپردازند و نيروهاي جايگزين آنها را تقويت کنند. چون ترويج عقايد معتدل بيشتر با تحمل سنتي جامعه آمريکا سازگار است.

دولت آمريکا بايد از انتقال سياسي قريب الوقوع در مصر حمات کند
انديشکده واشنگتن براي خاور نزديک در ادامه پيشنهاد داده است: با صداي رساء و قوي بر اهميت حکومت هاي مردمي و حقوق بشر در سراسر دنيا تأکيد شود، استراتژي امنيت ملي، بطور مفصل به بيان دليل و اساس حکومت آمريکا از دموکراسي از حقوق بشر در جهان مي پردازد. اما دولت آمريکا تاکنون حکومت ها يا سياستمداران منطقه را متضاد نکرده است که دموکراسي و حقوق بشر از اولويت هاي واقعي دولت آمريکاست. انتقال سياسي قريب الوقوع در مصر محک اصلي براي اين شيوه دولت آمريکاست. ايالات متحده بايد صريحاً بگويد که حرکت بسوي موفقيت اقتصادي و ليبرال کردن سياست هم زمان محقق مي شوند. تقدّم و تأخري وجود ندارد.
اين گزارش مي افزايد: ترديدي نيست که اهداف سياست ضد تروريسم و ضد راديکال در زمرة فاکتورهايي هستند که تعيين مي‌کنند کمک‌هاي بين‌المللي آمريکا براي توسعه چگونه و کجا هزينه شوند. دولت از جايگاه ابزارهاي سياسي در حمايت از اهداف توسعه کاملاً آگاه است و به آنها دلگرم مي باشد و مبناي آن را استراتژي امنيت ملي تشکيل مي دهد. در گزارش آينده توسعه و ديپلماسي که هر چهارسال يکبار منتشر مي شود اين قضيه بايد روشن شود و رابطه ابزار سياسي با اهداف سياسي بايد معکوس شود.

با تقويت مسلمانان ميانه رو با اسلام گرايان در فضاي مجازي مقابله کنيم
نويسندگان گزارش در ادامه توصيه هاي خود آورده‌اند: وزارت خارجه آمريکا بايد تشويق شود تا از قدرت هم آبستن خود براي ارتقاع تعامل بيشتر بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي در مقابله با افراط گرايي خشونت‌آميز استفاده کند. عدم وجود بازيگران نهادهاي مختلف بخشي از اين دليل است که چرا توسّل به نيروي نظامي در مبارزه با افراط گرايي خشونت آميز بر تلاش هاي ديگر ارجح است. اين گزارش مي افزايد: تلاش هاي رسانه اي گسترش و بسط يابد و مسلمانان ميانه رو تقويت شوند تا با اسلام گرايان در فضاي مجازي مقابله کنند. براي ترغيب استفاده از ابزارهاي رسانه اي جديد دولت گام بلندي برداشته است تا افراد صاحب نظر را با ديگران پيوند دهد و علاوه بر اين با استفاده از منابع مختلف صدها جايگزين براي نظرات افراط گرايانه فراهم کند. اغلب اين تلاش ها فقط منحصر به مبارزه با ايدئولوژي اسلام گرا نيست بلکه جزء اهداف ديپلماسي عمومي آمريکا مي باشد.
پخش برنامه راديو تلويزيون آمريکا بايد در جهت مقابله به افراط گرايي باشد
انديشکده واشنگتن براي خاور نزديک در ادامه توصيه‌هاي خود تأکيد کرده است: براي پخش برنامه راديو تلويزيوني بين المللي غيرنظامي چهارچوب استراتژيک منسجم و يک پارچه تعريف شود، دولت تاکنون کاملاً از اين عنصر قدرت ملي که بودجه ساليانه آن هفتصد ميليون دلار است، غافل بوده است.
اين گزارش مي افزايد: معاون وزير خارجه "جوديت ميل" در مارس 2010 چهارچوب استراتژيک براي آن تعريف کرد که مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا مناسب رسانه هاي خارجي سنتي و رسانه هاي جديد باشد. اما اين تعريف نتوانست مشخص کند چگونه دولت بايد پخش برنامه هاي راديو تلويزيوني بين امللي را مناسب فعاليت هاي مقابله با افراط گرايي خشونت آميز کند. نويسندگان گزارش تأکيد کرده اند: هيئت حاکم بر پخش برنامه‌هاي بين المللي، برنامه هاي غيرنظامي آمريکا را هدايت مي‌کند و با برنامه ريزي مخاطبان خود را از طريق تلويزيون، اينترنت و ابزارهاي رسانه‌هاي جديد تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين دولت بايد فوراً با کمک کنگره مقابله با افراط گرايي خشونت آميز را هدف مأموريت حساس خود تعيين کند.
اين گزارش مي افزايد: دولت آمريکا بايد از سرخوردگي و اختلاف بين صف‌هاي افراطي هاي راديکال مانند اعضاي القاعده و مجاهدين سابق مثل دکتر فضل استفاده کند، دکتر فضل يک ايدئولوژيک مصري بود که پس از سال ها توجيه تاکتيکي و ايدئولوژيکي راديکال از گروه خود جدا شد.
آمريکا بايد مسلمانان محلي را شناسايي و از آنها براي مقابله با افراط گرايي استفاده کند
انديشکده واشنگتن براي خاور نزديک در بخش ديگري از توصيه هاي خدوبا بيان اينکه «صاحبنظران مسلمان محلي در داخل آمريکا بايد شناسايي و با آنها ارتباط برقرار شود» آورده است: صاحبنظران مسلمان بايد تقويت شوند تا با پيام افراط گرايان راديکال مقابله کنند، عقايدي در اسلام وجود دارد که القاعده از آنها بيم دارد بايد به طيف گسترده اي از افراط و گروه هاي مسلمان پرهيزکار و سکولار دست يافت.
در ادامه اين پيشنهادات آمده است: ما بايد مثال هاي موفقيت آميز گروه هاي مانند "ليب فورآل" که يک سازمان غيردولتي مستقر در اندونزي است و با همکاري ستاره موسيقي راک آلبوم پرفروش جنگجويان عشق را منتشر کرد، سرمشق قرار دهيم. بايد افراط گرايي اسلام راديکال را محکوم کنيم ايالات متحده اکنون در خارج مشغول چنين فعاليتي است اما در داخل دست به چنين فعاليتي نزده است.

آمريکا بايد در زندان‌هاي ارتش پيشوايان مذهبي تعيين کند
نويسندگان در ادامه گزارش پيشنهاد داده اند که در تمام امور داخلي و خارجي کشور(آمريکا)، با مسلمانان آمريکا به عنوان شرکاي کامل رفتار شود. اين امور فقط منحصر به مسئولان مبارزه با افراط گرايي خشونت آميز نيست بلکه به کل جامعه آمريکا مربوط مي شود، تعامل دولت آمريکا با جامعه مسلمانان آمريکا بايد همه جانبه باشد و تنوع جامعه را منعکس کند.
در ادامه اين گزارش آمده است: با گروه هاي صاحب نظر مسلمان و نمايندگان واقعي آنها تعامل صورت پذيرد. دلگرمي دادن به گروه حداکثري در حوزه دولت ايالات متحده هم در داخل هم در خارج ضروري است. از نظر داخلي اين فرآيند نه تنها براي تعيين گروه هايي که بايد براي شرکت در مأموريت ايالات متحده دعوت شود و مورد خطاب مقامات ارشد واقع شوند صدق مي کند بلکه براي سازمان هايي که مسئول آموزش هستند و براي تعيين پيشوايان مذهبي در زندان هاي ارتش آمريکا نيز قابل استفاده است.
اين گزارش مي افزايد: بعضي از گروه‌هاي مهم مسلمان آمريکا رابطه مشکوک با گروه هاي ممنوعه دارند که بايد به عنوان شرکاي معتمد دولت در مبارزه با افراط گرايي رَد صلاحيت شوند. شايد گروه هايي که در سطح محلي فعال هستند اما کمتر ابراز عقيده مي‌کنند. شايسته شناسايي سازماني و حمايت بيشتر باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس