لیگ دسته اول

قرعه کشی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران انجام و برنامه دیدارهای نیم فصل نخست این مسابقات مشخص شد.

به گزارش مشرق، قرعه‌کشی رقابت‌های فصل ۱۴۰۰_۱۳۹۹ لیگ دسته اول فوتبال ایران برگزار شد که با انجام این قرعه‌کشی برنامه مسابقات به شرح ذیل است. 

هفته اول

شاهین شهرداری بوشهر - شهرداری آستارا

کانون اروند خرمشهر(داماش گیلان) - چوکای تالش

استقلال خوزستان - بادران تهران

رایکا بابل - استقلال ملاثانی

گل ریحان البرز - مس کرمان

هوادار تهران - نود ارومیه

ملوان بندر انزلی - قشقایی شیراز

فجر سپاسی شیراز - خوشه طلایی ساوه

آرمان گهر سیرجان - پارس جنوبی جم

هفته دوم 

پارس جنوبی جم - رایکای بابل

چوکای تالش - ملوان بندر انزلی

شهرداری آستارا - فجر سپاسی شیراز

بادران تهران - کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

مس کرمان - شاهین شهرداری بوشهر 

نود ارومیه - گل ریحان البرز

استقلال ملا ثانی - هوادار تهران 

خوشه طلایی ساوه - استقلال خوزستان 

قشقایی شیراز - آرمان گهر سیرجان

هفته سوم

گل ریحان البرز - پارس جنوبی جم

آرمان گهر سیرجان - بادران تهران

کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان) - استقلال ملاثانی

هوادار تهران - قشقایی شیراز

استقلال خوزستان - چوکای تالش

فجر شهید سپاسی شیراز - نود ارومیه

شهرداری آستارا - مس کرمان

شاهین شهرداری بوشهر - خوشه طلایی ساوه

رایکای بابل - ملوان بندر انزلی

هفته چهارم

نود ارومیه - شاهین شهرداری بوشهر

بادران تهران - شهرداری آستارا 

استقلال ملاثانی - استقلال خوزستان

پارس جنوبی جم - کانون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

نود بندرانزلی _ آرمان گهر سیرجان

خوشه طلایی ساوه - هوادار تهران

قشقایی شیراز - رایکای بابل

مس کرمان - فجر سپاسی شیراز

چوکای تالش - گل ریحان البرز

هفته پنجم 

گل ریحان البرز - خوشه طلایی ساوه

کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان) - ملوان بندر انزلی

استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان

مس کرمان - نود ارومیه

شهرداری آستارا - استقلال ملا ثانی

رایای بابل - چوکای تالش

هوادار تهران - بادران تهران

شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز

فجر شهید سپاسی شیراز - پارس جنوبی جم

هفته ششم

نود ارومیه - شهرداری آستارا

استقلال ملاثانی - گل ریحان البرز

چوکای تالش - هوادار تهران

آرمان گهر سیرجان -رایکای بابل

پارس جنوبی جم - شاهین شهرداری بوشهر 

بادران - فجر شهید سپاسی

خوشه طلایی ساوه - مس کرمان

قشقایی شیراز - کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان

هفته هفتم 

شهرداری آستارا - خوشه طلایی ساوه

گل ریحان البرز - بادران تهران

کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان) - آرمان گهر سیرجان

استقلال خوزستان - رایکای بابل

فجر شهید سپاسی شیراز - قشقایی شیراز

شاهین شهرداری بوشهر - ملوان انزلی

هوادار تهران - پارس جنوبی جم

نود ارومیه - استقلال ملاثانی

مس کرمان - چوکای تالش

هفته هشتم

ملوان بندر انزلی - گل ریحان البرز

پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان

خوشه طلایی ساوه - نود ارومیه

رایکای بابل - کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

آرمان گهر سیرجان - هوادار تهران 

استقلال ملاثانی - فجر شهید سپاسی شیراز

بادران تهران - شاهین شهرداری بوشهر

قشقایی شیراز - مس کرمان

چوکای تالش - شهرداری آستارا

هفته نهم

خوشه طلایی ساوه - استقلال ملاثانی

هوادار تهران - رایکای بابل

مس کرمان - پارس جنوبی جم

شهرداری آستارا - آرمان گهر سیرجان

نود ارومیه - بادران تهران

فجر شهید سپاسی شیراز - ملوان بندر انزلی

گل ریحان البرز - کانون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

شاهین شهرداری بوشهر - چوکای تالش

استقلال خوزستان - قشقایی شیراز

هفته دهم 

بادران تهران - خوشه طلایی ساوه

قشقایی شیراز - نود ارومیه

رایکای بابل - گل ریحان البرز 

کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان) - استقلال خوزستان

ملوان بندر انزلی - هوادار تهران

آرمان گهر سیرجان - شاهین شهرداری بوشهر

پارس جنوبی جم - شهرداری آستارا

استقلال ملاثانی - مس کرمان

چوکای تالش - فجر سپاسی شیراز

هفته یازدهم

استقلال ملاثانی - بادران تهران 

خوشه طلایی ساوه - چوکای تالش

شاهین شهرداری بوشهر -رایکای بابل

مس کرمان - آرمان گهر سیرجان

فجر شهید سپاسی شیراز - کارون اروند خرمشهر ( داماش گیلان)

نود ارومیه - پارس جنوبی جم

گل ریحان البرز - قشقایی شیراز

هوادار تهران استقلال خوزستان 

شهرداری آستارا - ملوان انزلی

هفته دوازدهم 

ملوان بندر انزلی -  خوشه طلایی ساوه

کارون اروند خرمشهر ( داماش گیلان)- هوادار تهران

بادران تهران - مس کرمان

چوکای تالش - نود ارومیه

آرمن گهر سیرجان - گل ریحان البرز

پارس جنوبی جم - استقلال ملاثانی

قشقایی شیراز - شهرداری آستارا

رایکای بابل - فجر شهید سپاسی شیراز

استقلال خوزستان - شاهین شهرداری بوشهر

هفته سیزدهم

خوشه طلایی ساوه - قشقایی شیراز

شهرداری آستارا - رایکای بابل

استقلال ملاثانی - چوکای تالش

شاهین شهرداری بوشهر - کانون اروند خرمشهر (داماش گیلان)

نود ارومیه - آرمان گهر سیرجان

فچر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان

مس کرمان - ملوان بندر انزلی

گل ریحان البرز - هوادار تهران

بادران تهران - پارس جنوبی جم

هفته چهاردهم

کارون اروند خرمشهر (داماش گیلان) - شهرداری آستارا

قشقایی شیراز - استقلال ملاثانی

استقلال خوزستان - گل ریحان البرز

آرمان گهر سیرجان - فجر شهید سپاسی شیراز

رایکای بابل - مس کرمان

ملوان بندر انزلی - نود ارومیه

چوکای تالش - بادران تهران

پارس جنوبی جم - خوشه طلایی ساوه

هوادار تهران - شاهین شهرداری بوشهر

هفته پانزدهم

چوکای تالش - پارس جنوبی جم

استقلال ملاثانی - ملوان بندر انزلی

خوشه طلایی ساوه - آرمان گهر سیرجان

بادران تهران - قشقایی شیراز

شاهین شهرداری بوشهر - گل ریحان البرز

نود ارومیه - رایکای بابل

شهرداری آستارا - استقلال خوزستان

فجر شهید سپاسی شیراز - هوادار تهران

مس کرمان - کارون اروند خرمشهر(داماش گیلان)

هفته شانزدهم

کارون اروند خرمشهر(داماش گیلان) - خوشه طلایی ساوه

آرمان گهر سیرجان - استقلال ملاثانی

استقلال خوزستان - نود ارومیه

هوادار تهران - مس کرمان

ملوان بندر انزلی - پارس جنوبی جم

رایکای بابل - بادران تهران

گل ریحان البرز - شهرداری آستارا

شاهین شهرداری بوشهر - فجر شهید سپاسی شیراز 

قشقایی شیراز - چوکای تالش

هفته هفدهم

فجر شهید سپاسی شیراز - گل ریحان البرز

پارس جنوبی جم - قشقایی شیراز

شهرداری آستارا - هوادار تهران 

نود ارومیه - کانون اروند خرمشهر

مس کرمان - استقلال خوزستان

خوشه طلایی ساوه - رایکای بابل

بادران تهران - ملوان بندر انزلی

چوکای تالش - آرمان گهر سیرجان

استقلال ملاثانی - شاهین شهرداری بوشهر 

با توجه به اینکه تکلیف حضور یکی از تیم های داماش گیلان یا کارون اروند خرمشهر در لیگ دسته اول با رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مشخص می شود، نام کارون در قرعه‌کشی نوشته شد اما در صورت اعلام رأی به سود داماش، این تیم در رقابت ها شرکت خواهد کرد.

لیگ یک در فصل جدید از تاریخ ۲۶ آبان آغاز می‌شود.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس