کد خبر 1040940
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۵
اسامی نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات/ به ازای هر کرسی مجلس از مشهد، ۶۶ نفر متقاضی!

لیست نهایی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات توسط فرمانداری مشهد اعلام شد.

به گزارش مشرق، لیست نامزدهای نماینگی مجلس شورای اسلامی مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات به شرح زیر است: 
۱ - زﻫﺮا اﺑﺎﺻﻠﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲ - ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎدات اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ
۳ - ﻋﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۴ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۵ - ﺳﻌﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺑﻴﻠﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ علی اﺻﻐﺮ
۶ - ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۷ - ﻋﻤﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﺛﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۸ - ﻫﺎدی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ زاده زوارم ﻓﺮزﻧﺪ روﺷﻦ
۹ - رﺿﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻛتر احمدی
۱۱ - ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ نقی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد
۱۲ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ اﺧﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ
۱۳ - ﻣﺠﻴﺪ اﺧﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۴ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ آذرﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۵ - ﻋﻠﻰ آذرﻧﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۶ - ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻣﻴﺎر ارﺑﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی
۱۷ - ﻫﺎدی ارﺑﺎب ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﻴﺮ
۱۸ - اﻳﻤﺎن ارﺟﻤﻨﺪراد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوﻳﺰ
۱۹ - ﺑﻬﺮوز ارﻏﻴﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۲۰ - ﺣﺴﻴﻦ ارﮔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۱ - ﺳﻌﻴﺪ آرﻳﻦ داﻧﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۲ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﻖ
۲۳ -  اﻟﻬﺎم اﺳﺤﻖ اﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۴ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﺳﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی اﻛﺒﺮ
۲۵ - ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۶ - ﻣﻬﺪی اﺳﺪی ﺑﮑﺎوﻟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۲۷ - اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲۸ - ﻋﻠﻰ اﻓﺮوزی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۲۹ - ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻓﺴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۳۰ - ﺣﺴﻴﻦ اﻛﺒﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻔﺮعلی
۳۱ - ﻣﻬﺪی اﻛﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۳۲ - زﻫﺮا اﻣﺎﻣﻰ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ
۳۳ - اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۳۴ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻣﻴﺮﺣﺴﻨﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن
۳۵ - اﻣﻴﻦ اﻣﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۳۶ - ﺣﺴﻦ اﻣﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی
۳۷ - رﺿﺎ اﻧﻄﻴﻘﻪ ﭼﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﻰ
۳۸ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اورﻋﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۹ - ﻣﻨﺼﻮره ﺳﺎدات اﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ
۴۰ - ﺣﻴﺪر اﻳﺮان ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۴۱ - اﻟﻬﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۴۲ - ﻣﻬﺪی ﺑﺎزﻗﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۴۳ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۴۴ - ﻋﻠﻰ جمعه ﺑﺎﻗﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۴۵ - اﺣﺴﺎن ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﻗﻨﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۴۶ - ﻋﺒﺪا، ﺑﺎﻗﺮی ورزﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ
۴۷ - ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ
۴۸ - ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮاﺗﻰ ﺗﻴﻤﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۴۹ - ﻣﻬﺪی ﺑﺮﻗﻌﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪصیف
۵۰ - ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺴﮑﺎﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۵۱ - ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﻴﻞ ﻛﺎرﻳﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی
۵۲ - ﻃﺎﻫﺮه ﺑﻮرﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ
۵۳ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻼﺗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۵۴ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎرﺳﻰ ﻣﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮسی
۵۵ - ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۵۶ - ﺟﻮاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﻘﻰ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮا،
۵۷ - ﻣﺠﻴﺪ ﭘﻮراﻛﺒﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﻧی
۵۸ - ﻣﻬﺪی ﭘﻮرﺣﺎﺟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۵۹ - ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻓﺘﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎن
۶۰ - ﻣﺎﺋﺪه ﭘﻮرﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ
۶۱ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۶۲ - رﺿﺎ ﭘﻴﻠﻪ ﻛﺶ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮج
۶۳ - ﻣﻬﺪی ﺑﻴﺎرﺟﻤﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۶۴ - ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎزه ﺣﺴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دل آﺳﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺎزوﺣﺴﻦ ﺑﻠﺒﻠﻰ
۶۵ - ﺳﺤﺮ ﺗﺤﺮزی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی
۶۶ - زﻫﺮا ﺗﺨﻢ ﻛﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻊ
۶۷ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﺮاﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۶۸ -  اﻟﻬﻪ ﺗﻘﻰ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۶۹ -  اﺣﺴﺎن ﺗﻮاﻧا ﻛﻔﺎش ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۷۰ - ﻫﺎدی ﺗﻮﺑﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ
۷۱ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻴﻤﻨﺎک ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠی
۷۲ - ﻃﺎﻫﺮه ﺗﻴﻤﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ
۷۳ - رﻗﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮری ﻛﻮﻫﺴﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘی
۷۴ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺛﻤﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۷۵ - ﻫﺎدی ﺟﺎوﻳﺪی ﺻﺮاﻓﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۷۶ - ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻼﻟﻴﺎن ﺗﻴﺸﻪ دار ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺮا،
۷۷ - اﻣﻴﺮ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۷۸ - ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۷۹ - ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ده دور ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۸۰ - ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۸۱ - ﻋﻠﻰ ﺟﻨﮕﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎدعلی
۸۲ - ﺳﻴﺪﺳﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
۸۳ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺟﻮادی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪتقی
۸۴ - ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻨﺎراﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣوسی
۸۵ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺎﻓﻈﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۸۶ - اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪی ﺑﺮواﻧﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮا،
۸۷ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺠﺎرﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۸۸ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ زاده ﺳﺒﻠﻮﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۸۹ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۹۰ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ علی
۹۱ - اﻟﻬﻪ ﺣﺴﻴﻦ زاده زرﻛﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۹۲ - ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۹۳ - داود ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۹۴ - ﺳﻴﺪﺳﻴﺎﻣﮏ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪتقی
۹۵ - ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
۹۶ - ﺳﻴﺪه ﻋﺼﻤﺖ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس
۹۷ - ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﻬﻮر به ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ
۹۸ - ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۹۹ - ﺳﻴﺪ راﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۰ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﺎرﻳﺰﻋﻤﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ علی
۱۰۱ - ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۲ - ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﮔﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۱۰۳ - ﺳﮑﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ
۱۰۴ - ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪرزاده ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۰۵ - ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺣﻴﺪری ﺑﮑﺎوﻟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ الله
۱۰۶ - ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺧﺎدم ﻣﺸﮕﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۰۷ - ﺑﺮاﺗﻌﻠﻰ ﺧﺎﻛﭙﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۸ - اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻴﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۰۹ - ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۱۰ - ﻋﻠﻰ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺎﻳﮕﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۱۱ - ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺪادادی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۱۲ - ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﺧﺮﻣﻰ ﻛﺎﺧﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۱۱۳ - ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻪ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات
۱۱۴ - ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻤﻮش ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ
۱۱۵ - ﻫﺎدی ﺧﻮرﺳﻨد اﻛﺒﺮزاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۱۶ - ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮرﺳﻨﺪی ﻳﺰداﻧﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻮاد
۱۱۷ - ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ
۱۱۸ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﻴﺮاﻟﻬﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮج
۱۱۹ - ﺣﺴﻴﻦ داراﺑﻰ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۲۰ - ﻓﺮﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﻌﻢ
۱۲۱ - روح اﻟﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوه ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۱۲۲ - ﻣﺤﺴﻦ داودی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۱۲۳ - ﻣﺤﻤﺪ دﻻورﻧﻘﺎﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات اﻟﻪ
۱۲۴ - ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن
۱۲۵ - ﺣﺴﻴﻦ دﻫﻘﺎن رﺣﻴﻢ ﺑﻴﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۲۶ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دﻫﻨﻮﺧﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ادﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ
۱۲۷ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ دواﻧﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
۱۲۸ - ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
۱۲۹ - ﺣﺴﻴﻦ دﻳﻨﺪار ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻳﻮاﻧﺪری - دﻳﻨﺪار
۱۳۰ - ﻣﺤﻤﺪ ذاﻛﺮی وﻳﺮاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
۱۳۱ - ﺣﻤﻴﺪ راﺑﻌﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۱۳۲ - ﻣﺤﻤﻮد رﺟﺐ زاده ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۳۳ - ﺷﺎﻳﺎن رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۱۳۴ - ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۳۵ - ﻓﻬﻴﻤﻪ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ
۱۳۶ - ﺟﻮاد رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۳۷ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی رﺣﻤﺎﻧﻰ ﺧﻴﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤد
۱۳۸ - ﻫﺎدی رﺣﻤﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۱۳۹ - ﻋﻠﻰ رزم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۴۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ رزم آراء ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۴۱ - ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
۱۴۲ - ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺷﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۴۳ - ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤاعیل
۱۴۴ - ﻣﻬﺪی رﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺎﻇﻢ
۱۴۵ - اﺣﺴﺎن رﺿﺎﺋﻰ ﻣﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۴۶ - ﻋﻠﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۴۷ - اﻳﻮب رﻣﻀﺎﻧﻰ ﻣﻘﺪم ﭼﺮی ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۱۴۸ - ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﻧﺠﺒﺮاﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۴۹ - ﻋﻠﻰ رﺋﻮف ﻃﻮﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۵۰ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ رﺋﻮﻓﻰ ﻓﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۵۱ - ﺟﻮاد رﻳﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺠﻔﻘﻠی
۱۵۲ - ﺷﮑﺮا، زارع ﭘﻮرﺷﻮب ﻓﺮزﻧﺪ نبی اﻟﻪ
۱۵۳ - ﻳﻮﺳﻒ زارع ﺷﻴﺎدﻫﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮﻋﻠﻰ
۱۵۴ - رﺿﺎ زارﻋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۱۵۵ - اﻳﺮان زرﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۵۶ - ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ زرﻛﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۱۵۷ - ﺣﺴﻦ زﻣﺎﻧﻰ ﺟﺎﻏﺮق ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ
۱۵۸ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ زﻧﻘﺎﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۵۹ - اﻟﻬﺎم زﻫﺎﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀانعلی
۱۶۰ - ﻣﺮﺗﻀﻰ زوارﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۶۱ - ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎدات ﻓﺮﻳﺰﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ
۱۶۲ - ﺟﻮاد ﺳﺎﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ
۱۶۳ - زﻫﺮا ﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ
۱۶۴ - ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺎﻟﻤﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۱۶۵ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻀﻞ الله
۱۶۶ - ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺮﮔﺰی اول ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۱۶۷ - ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺮوری ﻛﺴﮑﮑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۱۶۸ - ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻛﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻐﺮ
۱۶۹ - ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻣﻴﺮزاﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ
۱۷۰ - ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻰ ﺳﻴﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
۱۷۱ - ﺣﻤﻴﺪه ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺧﻴﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
۱۷۲ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۷۳ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺎدﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۷۴ - ﻧﺎدره ﺷﺎﻣﻠو ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪی
۱۷۵ - آﻗﺎی ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﻧﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ اﻛﺒﺮ
۱۷۶ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺎﺋﻴﻦ ﺑﻠﻘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ
۱۷۷ - رﺿﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻴﻠﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۱۷۸ - اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻃﺒﺎخ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ
۱۷۹ - ﻛﻤﺎل ﺷﺠﺎع ﻓﺮزﻧﺪ علی ﺣﺴن
۱۸۰ - ﻣﻬﺪی ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
۱۸۱ - ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻓﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﻛﺒﺮ
۱۸۲ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۱۸۳ - ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺮﺑﺎف ﺗﺒﺮﻳﺰی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ
۱۸۴ - ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻔﺎﻓﻰ زﻧﻮزﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ علی
۱۸۵ - ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺷﻔﺎﺋﻰ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ علی
۱۸۶ - ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻔﻖ زرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۱۸۷ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺷﻔﻘﻰ اﻣﻨﺪاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل
۱۸۸ - ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﺷﻪ دوﺳﺖ اﻳﺰدی ﻣﻔﺮد ﻓﺮزﻧﺪ حسین ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻳﺰدی
۱۸۹ - داود ﺷﻬﺮﻛﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﻰ
۱۹۰ - ﻓﺮج اﻟﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮرﻋﻠﻰ
۱۹۱ - ﺷﮑﻮه ﺷﻴﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﺰه
۱۹۲ - داود ﺻﺎﺑﺮی وﺣﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۱۹۳ - ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ
۱۹۴ - روح اﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎن ﭼﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۱۹۵ - ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۱۹۶ - ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﻰﺳﺮاﻳﺎﻧﻰ
۱۹۷ - ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎن
۱۹۸ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدﻗﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۱۹۹ - ﺟﻠﻴﻞ ﺻﺒﻮری ﻓﺮزﻧﺪ علی اﺻﻐﺮ
۲۰۰ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﺻﺪاﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ
۲۰۱ - اﺣﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎنعلی
۲۰۲ - ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻفار
۲۰۳ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮی دوﻟﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
۲۰۴ - ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮی ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ مجتبی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
۲۰۵ - ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۰۶ -ﻛﻤﻴﻞ ﺿﺮاﺑﻰ ﮔﻞ ﺧﻄﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۲۰۷ - زﻫﺮه ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎنعلی
۲۰۸ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ
۲۰۹ - ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺮی آﺑﮑﻮه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۱۰ - رﺳﻮل ﻟﻄﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۱۱ - ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻬﻮرﻳﺎن ﻋﺴﮑﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮر به ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺴﮑﺮی
۲۱۲ - ﺣﻴﺪر ﻃﻮﺳﻴﺎن ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮ
۲۱۳ - ﺟﻮاد ﻃﻴﺎرﺗﺒﺎدﻛﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻃﻴﺎر
۲۱۴ - ﻋﺒﺎس ﻇﻔﺮی ﺷﺎدﻳﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ
۲۱۵ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ
۲۱۶ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﺒﺪﺧﺪاﺋﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی
۲۱۷ - ﺳﻴﺮوس ﻋﺮاﻗﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
۲۱۸ - ﻣﻬﺪی ﻋﺮب ﺻﺎدق ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۲۵۷ - ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺪاﻟﻪ
۲۵۸ - ﺻﺎدق ﻗﻴﻤﻰ ﻳﺰدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۵۹ - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻠﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ذﺑﻴﺢ اﻟﻪ
۲۶۰ - ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
۲۶۱ - ﻋﺒﺎس ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج عیسی
۲۶۲ - ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤد
۲۶۳ - ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ
۲۶۴ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ نواب
۲۶۵ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ رﺿﺎ
۲۶۶ - ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻧﺘﺮی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
۲۶۷ -ﺟﻮاد ﻛﻠﺒﺎﺳﻰ اﺷﺘﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۶۸ - ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۲۶۹ - اﺻﻐﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ
۲۷۰ - ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻋﺒﺪل آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
۲۷۱ - ﺟﻮاد ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻗﺪوﺳﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ
۲۷۲ - ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠی ﻣﺤﻤﺪ
۲۷۳ - ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻔﺶ ﻛﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ
۲۷۴ - آرزو ﻛﻮﻫﺰاد ﻓﺮزﻧﺪ رﺷﺎد
۲۷۵ - وﺣﻴﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪزاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۲۷۶ - ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﻣﺆذن ﺟﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎن
۲۷۷ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻛﺎکﺣﺴﻴﻦ
۲۷۸ - ﻫﺎدی ﻣﺤﺘﺸﻤﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎنعلی
۲۷۹ - ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﺮم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
۲۸۰ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪیﺧﺸﺘﻰ
۲۸۱ - ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
۲۸۲ - ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ
۲۸۳ - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۲۸۴ - ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۲۸۵ - ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی
۲۸۶ - اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۸۷ - ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﺮدوس
۲۸۸ - ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺪرس زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۸۹ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ
۲۹۰ - ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺴﮑﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۲۹۱ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی
۲۹۲ - ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻄﻴﻌﻰ ﻧﻘﻨﺪر ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۲۹۳ - ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻈﻔﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ
۲۹۴ - ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ
۲۹۵ - اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۲۹۶ - ﻣﻴﻼد ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی
۲۹۷ - ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻔﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎدی
۲۹۸ - ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۲۹۹ - ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۳۰۰ - ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮری ﺑﻴﺪﻛﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺮوز
۳۰۱ - ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻬﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۳۰۲ - ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ
۳۰۳ - ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮس ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۳۰۴ - ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی
۳۰۵ - ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۳۰۶ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی زاده ﺟﺰاﻳﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۳۰۷ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺒﺲ آﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ
۳۰۸ - اﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ زاده ﺑﺠﺴﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۰۹ - ﺟﻮاد ﻣﻴﺜﺎﻗﻰ ﻓﺎروﺟﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺪاﻟﻪ
۳۱۰ - اﻣﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻤﺪ
۳۱۱ - ﺻﻤﺪ ﻣﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
۳۱۲ - ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﻣﻴﺮاﻧﻮری ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
۳۱۳ - اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات ﻣﻴﺮﻳﺎن درﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻴﺮزارﺣﻴﻢ
۳۱۴ - ﺳﻴﺪﻣﻮﺳﻰ ﻣﻴﺮﻳﺎن درﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻴﺮزا رﺣﻴﻢ
۳۱۵ - ﺳﺠﺎد ﻧﺎﻳﺐ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼمعلی
۳۱۶ - ﺣﺴﻦ ﻧﺠﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪعلی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﻦﻣﺨﺘﺎر
۳۱۷ - ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
۳۱۸ - ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻰ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن
۳۱۹ - رﺑﺎﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮاﻣﺮز
۳۲۰ - اﻳﻤﺎن ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ
۳۲۱ - ﻣﺤﻤﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن ﺷﮑﻴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ
۳۲۲ - ﻣﻬﺪی ﻧﺼﻴﺮی ﺷﻬﺮی ﻓﺮزﻧﺪ علی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮی
۳۲۳ - ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﻮری اﺑﻮذری ﻓﺮزﻧﺪ علی ﻣﺸﻬﻮر به نوری
۳۲۴ - ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
۳۲۵ - ﺟﻼل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۳۲۶ - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺗﻔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ علی اﻛﺒﺮ
۳۲۷ - ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ
۳۲۸ - ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻮاﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ
۳۲۹ - ﻫﺎدی ﻫﻮاﻧﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ یحیی
۳۳۰ - ﺣﺎﻣﺪ واﻋﻆ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ واﻋﻆ زاده
۳۳۱ - ﻣﺤﺴﻦ وﻻﻳﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼم
۳۳۲ - ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﺎراﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
۳۳۳ - ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
لازم به ذکر است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی  از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی ۸ صبح مورخ اول اسفند ۹۸  اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس