کل اخبار: 1
  • احتمال فعال شدن "گسل شمال تبریز"

    احتمال فعال شدن "گسل شمال تبریز"

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است گسل بزقوش که مسبب رخ داد زلزله اخیر در "ترک میانه" بوده با گسل‌های اصلی تبریز مانند گسل شمال تبریز در مجاورت بوده و توان فعال کردن آنها را دارد اگرچه با احتمال پایین.