کل اخبار: 1
  • کرامپ‌های عضلانی چیست؟

    کرامپ‌های عضلانی چیست؟

    یک کرامپ عضلانی به واسطه انقباض ناگهانی و غیرقابل کنترل در عضله ایجاد می‌شود. زمانی که عضلات منقبض می‌شوند، فیبرهای عضلانی کوتاه شده و تنش در عضله افزایش می‌یابد.