کل اخبار: 1
  • بریدن زنجیره اغتشاش

    بریدن زنجیره اغتشاش

    بزرگنمایی مشکلات و از همه مهمتر تعمیم به راس نظام. تصویری که از حاکمیت باید ساخته شود یک هیولا است. هیولاسازی چه ثمری دارد؟ نقد را تبدیل به نفرت و خشم می کند.