کل اخبار: 1
  • فرار سوم شاهانه

    یادداشت/

    فرار سوم شاهانه

    در تداوم مبارزات خردمندانه و هوشمندانه مردمی و در آستانه فروپاشی کامل رژیم شاه، امام با انتشار برنامه سیاسی خود به تشکیل شورای انقلاب و اعلام طرح برقراری دولت انتقالی، مبادرت ورزید.