مورخ ۹۸/۲/۲۷
این تاریخ را باید ثبت کرد؛
دو چهره ورزشی با صراحت از اعتیاد خود و ترک آن می گویند…کاری که باید خیلی پیشتر می‌شد
همیشه ما از رفتن چهره‌ها به این مسیر شنیده‌ایم ولی هیچوقت از بازگشتشان حرفی نزده‌اند
اتفاقی مهمی افتاد و جای تبریک بسیار دارد به گروه سازنده اختیاریه و مسئولین شبکه پنج.... این کار یعنی حرکت اجتماعی واقعی
تشکر از آقایان ناصر عباسی و مجتبی محرمی دو فوتبالسیت عزیز، برای این جسارت و عمل پسندیده، ای کاش دیگر چهره‌هایی که تجربه اینچنین دارند جرأت انتقال تجربه را داشته باشند؛ برای نجات دیگران!
پ.ن: این پست فقط بخاطر حمایت از این حرکت صحیح اجتماعی است و امیدوارم ادامه داشته باشد.

دانلود