سازمان امور مالیاتی کشور نمایه

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 96 حوزه تهران مشخص شد.

به گزارش مشرق،‌ سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته در نشست خبری از تعدیل ضرایب مالیاتی به نفع تولید خبر داده بود.

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 96  حوزه تهران مشخص شد.

براین اساس در کمیسیون مربوطه ضرایب مالیاتی برای عملکرد سال ۹۶ تعیین شده که بدین شرح است.

در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های 419164/ 96 مورخ 23/ 12/ 1396، 8783/ 10/ 100/ 397 مورخ 28/ 03/ 1397، 12872/ 1/ 10ص مورخ 26/ 12/ 1396، 2403/ 33 مورخ 27/ 01/ 1397 و 8052/ 200/ ص مورخ 20/ 04/ 1397، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌ لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

بیتر بخوانید:

۴ هزار شرکت کاغذی برای فرار از مالیات

نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی

1- ضرایب مالیاتی مندرج در بخش اول این مجموعه شامل تولید واردات. عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین ضرایب مالیاتی فعالیتهای خدماتی نظیر تولید کننده اجرت بگیر، تعمیر کننده، توزیع کننده دلال، حق العملکار و در بخش دوم این مجموعه طبقه‌بندی گردیده‌اند. بدیهی است در مواردی که در بخش اول این مجموعه، صراحتا برای فعالیت‌های خدماتی مذکور قریب مالیاتی خاص تعیین شده باشد. ضریب مالیاتی مذکور ملاک عمل می باشد.

۲- در مواردی که هریک از فعالان اقتصادی تولید کننده و عمده فروش، علاوه بر فعالیت‌های یاد شده نسبت به فروش اقلام مزبور در این مجموعه به صورت خرده فروشی اقدام نمایند. جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات این قسمت از فعالیت آنان (به استثناء مواردی که در جدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است). از ضرایب مالیاتی خرده فروشی اقلام مزبور استفاده شود. مشروط بر اینکه ضرایب مالیاتی خرده فروشی از ضرایب مالیاتی فعالیت‌های مذکور حسب مورد کمتر نباشد.

 ٣- نظر به اینکه ضرایب مندرج در بخش اول این مجموعه صرفا نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال می باشد چنانچه در خصوص فعالیت‌های وارد کننده، عمده فروشی و خرده فروشی، مبلغ فروش مؤدیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی در اختیار باشد، برای تعیین مبلغ فروش مؤدیان یاد شده، از فرمول ذیل استفاده گردد.

 ۱۰۰ * قیمت خرید |(یا قیمت تمام شده کالای وارداتی) =  مبلغ فروش 

                         عدد ضریب فروش (یا واردات) - 100 

۴- در مواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید با فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده است و مرائیه رعایت نرخ مذکور توسط مؤدی طی دوره عملکرد مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد نرخ سود مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای قریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می باشد.

 ۵- درج کد شناسایی فعالیت (کد استاندارد بین المللی طبقه بندی صنعتی آیسیک). در مقابل هریک از اقلام و فعالیت‌های مندرج در جدول، صرفا به منظور طبقه‌بندی انواع فعالیت‌ها براساس مشابهت های ساختاری آنها و در راستای برنامه‌های مربوط به سیستم‌های مکانیزه فرآیندهای مالیاتی است و تا تکمیل کدهای مذکور جهت تعیین ضریب مربوطه قابل استناد قصی نمی‌باشد.

6-  ضریب مالیاتی تولید انواع کالا به صورت تحویل مواد و قطعات اساسی تولید به تولید کنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کالا بر اساس قرارداد و در قبال پرداخت اجرت ساخت اعم از نقدی و غیرنقدی» معادل شصت درصد (۶۰%) ضریب تولید کننده آن کالا نسبت به وجوه دریافتی ناشی از فروش می باشد.

تذکر: چنانچه عملیات تحویل مواد و تحصیل کالای ساخته شده و نیز تحویل و تحصیل انواع کالا، در قالب یک فعالیت بازرگانی به صورت معاوضه و با تهاتر انجام پذیرد. معاوضه مزبور حرفه کالا از طرف هریک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه (حسب مورد بر اساس هریک از ضرایب مالیاتی تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و یا وارد کننده) نسبت به بهای روز معاوضه آن کالا، مشمول مالیات می باشد. همچنین درآمد مشمول مالیات اتفاقی ناشی از معاوضه ( تفاوت بین ارزش عوضین به بهای روز با مد نظر قرار دادن سرک نقدی). مطابق تبصره ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد.

 ۷- در مواردی که برای کالاهای واسطه‌ای مربوط به هر یک از اقلام کالایی مندرج در بخش اول این مجموعه فریب مالیاتی خاصی تعیین نشده باشد، هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام تعیین ضریب مالیاتی حسب مورد از قریب مالیاتی تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و وارد کننده کالاهای مذکور اتخاذ می نمایند.

 ۸- فریب مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به نسبت آن بخش از فروش کالا و خدمات ایرانی مندرج در اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سال ۱۳۹۶ تسلیمی در مهلت مقرر، با کاهش معادل پانزده درصد (%۱۵) ضریب مندرج در این جدول اعمال گردد.

تبصره: مفاد حکم این بند در مواردی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه‌های ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور تمدید می گردد. نیز جاری خواهد بود.

 مثال: چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد (%۶) تعیین شده است. به نسبت میزان فروش ایرانی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده، قریب مزبور برای تعیین درآمد مشمول مالیات معادل 5.1% اعمال خواهد شد.

9- در مواردی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط نیاز به اعمال قریب مالیاتی برای صادرات کالا می باشد. از قریب مالیاتی عمده فروش کالای مورد نظر استفاده شود.

 ۱۰- برای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/ 04/ 1394، از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع تصویب نامه های شماره 32336/ ت 52882 هـ مورخ 19/ 03/ 1395 و شماره 17424/ ت 54629 هـ مورخ 20/ 20/ 1397 هیأت محترم وزیران استفاده شود.

فهرست اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که به امر تولید، خرید و فروش و یا انجام دادن خدمات اشتغال دارند. 

بخش  عنوان 
اول  فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی که به تولید، خرید و فروش کالا اشتغال دارند 
دوم  فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی که به انجام دادن خدمات اشتغال دارند 

بخش اول- فهرست اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که به تولید، خرید و فروش کالا اشتغال دارند 

شماره  عنوان 
1 حیوانات زنده، محصولات حیوانی و فعالیت‌های وابسته 
2 محصولات نباتی، صنایع غذایی و فعالیت‌های وابسته 
3 محصولات معدنی و مصالح ساختمانی و فعالیت‌های وابسته 
4 فرآورده های صنایع شیمیایی، نفتی، دارویی، طبی، بهداشتی، آرایشی و فعالیت‌های وابسته 
5 منسوجات، فرآورده‌های نسجی، انواع پوشاک و فعالیت‌های وابسته 
6 انواع کیف و کفش، ساک، چمدان، زین،‌ یراق و سایر اجناس مشابه 
7 لوازم برقی خانگی، انواع ماشین‌های اداری و رایانه، تجهیزات بیمارستانی، طبی، ورزشی، عکاسی، فیلمبرداری، دستگاه‌های الکتریکی و مکانیکی و فعالیت‌های وابسته 
8 وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات کشاورزی، راهسازی، ساختمانی و صنعتی و فعالیت‌های وابسته 
انواع فلز، مصنوعات فلزی و فعالیت‌های وابسته 
10 انواع چوب، مصنوعات چوبی و فعالیت‌های وابسته 
11 انواع شیشه و مصنوعات شیشه‌ای و فعالیت‌های وابسته 
12 محصولات لاستیکی، پلاستیکی، کائوچوئی و فعالیت‌های وابسته 
13

انواع پوست، چرم، فرآورده‌های چرمی و فعالیت‌های وابسته

14 انواع  کاغذ، مقوا و مصنوعات کاغذی، کتاب، مجله، نشریات، لوازم التحریر و فعالیت‌های وابسته 
15 انواع فیلم‌های سینمایی و مستند،‌عکاسی و فعالیت‌های وابسته 
16 سایر انواع کالا و فعالیت‌های بازرگانی متفرقه 

بخش دوم- فهرست اشخاصحقوقی و صاحبان مشاغل که به انجام دادن خدمات اشتغال دارند 

شماره  عنوان 
1 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، سازمان‌های بورس، کارگزاران بورس و فعالیت‌های وابسته 
2 صنعت آب، برق، گاز، امور پست و مخابرات و فعالیت‌های خدماتی وابسته 
3 خدمات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی اعم از مسافر و یا بار و فعالیت‌های وابسته 
4 هتل، متل، مهمانسرا، مهمانپذیر، مسافرخانه، تالار و سالن‌های پذیرایی، رستوران، کافه رستوران و فعالیت‌های وابسته 
5 بسته‌بندی، توزیع و پخش انواع کالا، خدمات تبلیغاتی و نمایشگاهی و فعالیت‌های حق‌العملکاری و بازاریابی (غیرمذکور در سایر ردیف‌های این مجموعه)
6 مراکز آموزشی و پرورشی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌آموزشگاه‌های علمی آزاد و سایر آموزشگاه‌ها 
7 خدمات چاپ و فعالیت‌های وابسته 
8 امور اداری ، مالی، حسابداری و حسابرسی، دفترداری و رایانه‌ای، تحقیقاتی، کارشناسی، مدیریت و مشاوره، وکالت،‌ترجمه‌ و سایر فعالیت‌های مشابه 
9 خدمات پیمانکاری راه و ساختمان،‌معدن، تاسیسات فنی و صنعتی، مهندسی مشاور، شهرسازی، نقشه‌کشی و سایر خدمات مرتبط (غیر مذکور در سایر ردیف‌های این مجموعه) 
10 سینماها، تماشاخانه‌ها، مکان‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی و سایر فعالیت‌های مشابه 
11 بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها،‌ درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و خانه‌های سالمندان، خدمات گره پزشکی، دامپزشکی، طبی و بهداشتی و سایر فعالیت‌های وابسته 
12 خدمات آرایشی و بهداشتی نظیر انواع آرایشگاه‌، گرمابه، خشکشویی و فعالیت‌های وابسته 
13 خدمات اجرتی تولید، تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب و راه‌اندازی و سایر فعالیت‌های خدماتی و اجرتی متفرقه (غیرمذکور در سایر ردیف‌های این مجموعه) 

جزئیات کامل تعیین ضرایب مالیاتی برای عملکرد سال ۹۶ را   اینجا  دریافت کنید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس