بر خلاف نظرسنجی ها شواهد بین المللی از انتخاب دوباره ترامپ حکایت دارد

اگرچه شواهد ظاهری چون نظرسنجی ها و پروپاگاندای رسانه های بزرگ غرب از ماه ها پیش پیروزی بایدن را نوید داده اند، اما به نظر می رسد ‌شواهد بین المللی همچنان به تداوم آمریکای ترامپ اشاره دارد.

به گزارش مشرق، انتخابات امریکا و شرایط بین المللی اگرچه شواهد ظاهری چون نظرسنجی ها و پروپاگاندای رسانه های بزرگ غرب از ماه ها پیش پیروزی بایدن را نوید داده اند، اما به نظر می رسد ‌شواهد میدانی در حوزه بین المللی همچنان به تداوم آمریکای ترامپ اشاره دارد. 

در منطقه خاورمیانه شاید حمله زمانبندی شده ترکیه و آذربایجان برای آزادسازی قره باغ و به بهانه آن ایجاد جبهه ای واقعی و خطرناک برای ایران با اعزام گسترده نیروهای تکفیری نشانی از اطمینان ترکیه به عنوان نزدیکترین هم‌پیمان منطقه ای امریکا به تداوم دولت ترامپی است. 

رفتار همسایگان جنوبی و تحکیم و آشکارسازی روابطشان با اسرائیل و نیز تشدید خصومت با ایران هم نشانه دیگری از همین تفکر در جنوب است و هماهنگی این دو حرکت نیز می تواند برآیندی از آنچه را که آمریکایی ها دیکته کرده اند نشان دهد. 

در صحنه بین المللی روابط چین و آمریکا به مرحله ای رسیده است که هر نوع عقب نشینی آمریکا عواقب وخیمی برای آینده هژمونی آن کشور خواهد داشت و در این شرایط تغییر فرمان می‌تواند آسیب پذیری آمریکا را بیشتر کند مگر آن که آمریکا به راستی در پی عقب نشینی سیع و واگذاری آرام هژمونی باشد. 

روس ها نیز همچنان به تداوم ترامپ اقناع شده و رفتارشان حاکی از ترجیح تداوم ترامپ است و لااقل می‌توان گفت در جهت تضعیف این روند حرکتی صورت  نداده اند. حرکت روس ها خصوصا در آزمون قره باغ نشانه نوعی حزم و احتیاط شدید است که می‌تواند ناشی از تحلیلشان از تداوم تحرکات خبیثانه ترامپ در منطقه باشد. 

سیستم پیچیده (وظاهرا غیر منطقی) انتخابات آمریکا این امکان را به حاکمان واقعی آن کشور می‌دهد که حتی در آخرین دقایق نیز بر تصمیم گیری رای دهندگان و نیز نتیجه آراء تسلط کافی داشته باشند و هنوز مهمترین عامل برای این تصمیم گیران واقعی (برخلاف رای دهندگان که مسائل داخلی را در نظر دارند) جایگاه بین المللی و حفظ هژمونی آمریکا در جهان و اقتدار آمریکاست. سیستم پیچیده انتخابات و نیز تسلط بر افکار عمومی امکان ایجاد برآیند مطلوب را برای نخبگان فراهم می‌کند و در حقیقت صحنه نمایش انتخابات و مطالب مطروحه در آن وسیله ای برای جلب مشارکت عمومی و حمایت از سیاستی است که قبلا صحت آن از سوی نخبگان حاکم به تایید رسیده است. 

شواهد موجود حاکی از آن است که حفظ و تداوم برتری آمریکا فعلا با اقدامات به شیوه ترامپ گره خورده و روی کار آمدن بایدن تنها در صورتی ممکن به نظر می رسد که آمریکا دیگر توان ادامه راه را در خود ندیده و به راستی در آستانه فروپاشی اقتدار باشد، امری که برای جهان کنونی بسیار مطلوب است اما شواهد کمی از رسیدن به این حد از اضمحلال دیده می‌شود. اگرچه سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکایی در نهایت در راه بی بازگشت فروپاشی قرار دارد و تشبث به روش‌های تهاجمی از نوع ترامپ خود حکایت از ناچاری دارد، اما بازگشت به بایدن پس از این حجم از رفتار تهاجمی، به معنی پذیرش شکست این راهکار اخیر و قدم گذاشتن در راه پذیرش افول امپراطوری دارد که شاید هنوز وقت آن نرسیده باشد. 

با این مفروضات پس هدف از این شوی بزرگ و این هزینه سنگین چیست و تا اینجا چه دستاوردهایی داشته است: 
- ایجاد مشارکت بالا با القای رقابت سخت و تنگاتنگ و تا آخرین لحظه، نیازی است که خصوصا در شرایط بحرانی بین المللی نظیر شرایط کنونی قابل چشم پوشی نیست. احتمال نیاز حکومت به اتخاذ تصمیمات سخت در زمینه داخلی و بین المللی نظیر جنگ یا رودررویی بیشتر با قدرت‌های رقیب، اهمیت این مشارکت و تاثیر آن را در این تصمیمات آینده و رویارویی با تبعات آن را آشکار می‌کند. 

- آمریکایی‌ها در خلال شوی انتخاباتی خود (به تناسب زمان) این امکان را دارند که دشمنان و رقبای خود را در حالت فریز نگه دارند در حالی که خود از امکان تحرک بالا و وارد کردن ضربات متوالی برخوردارند و در انتخابات فعلی استفاده از این روش را به کمال شاهدیم. 

صرف نظر از نتیجه انتخابات، ترامپ از ماه ها پیش به اقدامات تهاجمی در قبال دشمنان و رقبا از جمله چین، روسیه و ایران دست می‌زند در حالی که ایشان با توجه به انتخابات پیش رو ناچار به اتخاذ سیاست محتاطانه و عدم عکس العمل کافی هستند با این استدلال که هرگونه عکس العملی این و یا آن کاندید را جلو می‌اندازد. روشن است که امتیازات واگذار شده در این برهه عموما قابل بازپس گیری نخواهد بود. 

همچنین هم پیمانان آمریکا نیز با هماهنگی آن کشور همین گونه اقدامات را در دستور کار قرار می دهند که از جمله می‌توان به اقدامات منطقه ای ترکیه در ماه‌های اخیر و نیز رفتار همسایگان جنوبی ایران در مورد خطوط قرمزی چون روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد. 

روشن است که همان دلایل ذکر شده مانعی در مقابل عکس العمل متناسب از سوی کشورهای ذینفع (علیرغم داشتن امکان و اقتدار لازم) بوده است. همچنین ایجاد سردرگمی و عدم اتخاذ تصمیمات لازم در سمت رقبا و دشمنان در حین فراهم کردن آمادگی‌های ضروری در جبهه خودی از اهداف این سیاست انتخاباتی است. 

اگرچه به نظر می رسد مجموعه حاکمیت در ایران خود را برای رودررویی با شرایط مختلف آماده کرده و در این دام نیافتاده است اما نگاهی به تحلیل‌های رسانه ای اثر این حرکت را در کشور خودمان نشان می‌دهد. مقالات احساسی در مورد انتخابات آمریکا و امید بستن به آن (آگاهانه یا غیر آگاهانه) در جهت خام نگه داشتن و جلوگیری از هرگونه آینده نگری مفید و اقدام برای تغییر شرایط عمل می‌کند. همین شرایط را در صحنه داخلی دیگر رقبا یا دشمنان آمریکا (بعضا با وسعت بیشتر) می‌توان مشاهده کرد که نشانی از کارکرد نسبی این سیاست دارد. 

- در صورت پیروزی ترامپ می‌توان این روند را همچنین نشانه ای از تمایل حاکمیت آمریکا در بی‌اعتبار کردن رسانه های سنتی و عرفا معتبر آمریکا و اروپا در جهت اهداف بعدی آن کشور در تغییر عرف های رایج (اما در شرایط کنونی بی مصرف) سیاسی دانست. توضیح آن که حاکمیت آمریکا بیشتر از هر ناظر بیرونی به موج روزافزون بی اعتمادی مردم به سیستم حکومتی و رسانه های برآمده برآن اشراف دارد و شیوه انتخاب ترامپ در دور اول خود دلیل مهمی بر این اشراف است. 

ترامپ در دور اول نیز بر موج مقابله با رسانه های فیک! و ارائه کاراکتر مخالفت با سیستم (و مبارزه با فساد) به پیروزی رسید (علی رغم تمام نظرسنجی‌های آن رسانه ها)، و در تمام دوره حکومت خود نیز بر این موج سوار ماند و هرجا لازم بود آن را تشدید کرد. در حقیقت حاکمیت آمریکا با مصادره نارضایتی مردمی، انرژی آن را برای تداوم قدرت مورد استفاده قرار داد و هنوز هم با تغییراتی (وحذف اقشاری) در همان جهت حرکت می‌کند. 

به نظر می رسد انتخاب شخصیت نامانوس بایدن برای رقابت با ترامپ نیز در همین جهت بوده است. همچنین با این فرض موج نظرسنجی دموکرات‌ها و رسانه های مقتدر نیز می تواند اثر معکوس داشته باشد و باعث شرکت آن دسته از مردم سنتی شود که به رسانه ها و سیستم اعتماد ندارند و آنچه را تبلیغ می‌کنند ضد منافع خود می‌دانند. به نظر میرسد تداوم رفتار خصومت آمیز ترامپ با رسانه ها و تعمد وی در این مورد (مثلا ناتمام گذاشتن مصاحبه با برنامه پرمخاطب شصت دقیقه) در همین جهت باشد. 

در پایان باید اشاره کرد که سوار شدن بر موج ترس نیز همچنان در استراتژی ترامپ جایگاه خود را حفظ کرده است. شورش‌های خیابانی مداوم در هفته های اخیر که عموما کلید آن با خشونت تعمدی پلیس علیه سیاهان زده می‌شود و تصاویر غارت فروشگاه‌ها پس از آن (مانند مورد اخیر در فیلادلفیا)، دمیدن تعمدی در موج ترسی است که به نظر می رسد مرکب مناسبی برای ترامپ باشد تا اگر نمی‌تواند مردم آمریکا را با امید به آینده قانع کند، ایشان را از ترس و هراس آینده تاریک بدان سو که می‌خواهد رهنمون سازد.

* موحد زاهدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 250
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 27
 • رضا IR ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  67 6
  بابا مشرق الان میگی ترامپ کارو تموم کرد یه ساعت دیگه میگی بایدن برد یه چند روز صبر کن
  • فتح‌الله IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   7 3
   برادر مشرق نیوز یه خبرگزاریه. اینجا یه تحلیل گذاشته به معنی این نیست که نظر مشرق نیوز همینه
  • IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   6 7
   همه میدوند که بایدن برنده انتخابات میشه ودلار تا پنج هزار تومان در ایران پایین می یاد ولابد تحلیگر محترم دلار زیاد داره وبا این تحلیل به بالا رفتن دلار کمک میکنه
  • نادر IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
   0 0
   یه خرده دقت لطفا
 • محمد جوادی IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  40 17
  تحلیل نامناسب
  • سعید IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   8 4
   ممنون. تحلیل خیلی خوبی بود.بادقت زیادبررسی کردید......زنده بادایران آزاد.
 • IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  24 7
  زار زار .... گریستم
 • تنبل پیشگو IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  58 51
  ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکای متحده است.
  • IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   10 4
   یعنی بعداز ترامپ حکومت امریکا چی میشه
  • IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   کاخ سفید به تصرف اقا زادها درمیاد یا همون انگل زادها
  • IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   مرگ بر آمریکا
  • کسمزان IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   خیلی فیلم میبینی
  • IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   مرگ بر آمریکا
  • IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   مرگ بر طرامپ
 • IR ۱۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  53 13
  تحلیل بسیار بسیار دقیقی است.انتخاب نشدن ترامپ خصوصا باعث پیروزی چین می شود و نخبگان آمریکا بخوبی این را می دانند.
  • وفادار به وطن IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   تحلیل بسیار جالب و تیزبینانه ای بود ولی ای کاش خیلی زودتر مطرح می‌شد و تعداد بیشماری از سیاستمداران ساده لوح هم قبل از بلاتکلیف نگه داشتن مملکت ، از این مسائل بسیار مهم مطلع میشدند .
 • IR ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  29 18
  بر اساس سیاست های رجب اردوغان ، ترامپ رای میاره؟
 • علی IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  یاشاسین آزربایجان یاشاسین تورکیه.
  • IR ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
   82 14
   خوش بحالت قشنگ ۱۰ قرن از دنیا عقبی!!!!!!
  • علیرضا IR ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   4 5
   درود و سلام بر هموطنان وطن دوست و لعنت بر هرچی خائن و وطن فروشه.
  • سید IR ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 3
   تودیگه چقدربدبخت وناسیونالیستی
  • IR ۰۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   33 7
   یاشاسین ایران...
  • فرا@ IR ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 2
   چی میگی این وسط
  • علی IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   9 6
   مرد حسابی ترکیه و دولت مردانش کیستند؟ فقط و فقط ایران با تمام اقوامش
  • عطول IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   7 5
   بر ترکیه و اردوغان جنایتکار که کردهای بیگناه رو می‌کشه و سر میبره
  • IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   10 2
   به بابا اردوغانت سلام برسون
  • ۱ IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   3 2
   ساغول
  • US ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   4 3
   برو ده حرف نزن
  • IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   7 5
   یاشاسین چی ،ادم و کشتن ومردمو کشتن چه تو سوریه چه تو قره باغ یاشاسین داره،التماس دوزار تفکر
  • IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   8 5
   یاشاسین ایران . . . درود خدا بر ملت ایران . . . لعنت خدا بر دشمنان ایران(داخلی و خارجی)
  • h NL ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   دویست دلاری ها ، اثر خودش را روی وطن فروشان گدا گشنه کرده است .
  • IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 0
   یاشاسن کریم باقری مرگ بر ترامپ
  • اریو برزن IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   یاشاسین ایران
  • طاهر IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  45 27
  ما از معدود انسانهای تاریخ هستیم که سقوط یک امپراطوری بزرگ را بچشم خواهیم دید با تمام جزئیات
  • IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
   42 35
   ان شاالله نابودی کامل امریکا
  • IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
   13 11
   احسنت
  • IR ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
   19 8
   امپراتوری شوروی هم فروریخت
  • IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 3
   تاریخ سراسر پر از ظهور و سقوط امپراطوریهای بزرگ و کوچک بوده اما مهم این هست که ما بعد از اون چی به دست میاریم و چطوری میتونیم در جهت منافع ملت و کشورمون از اون بهره بگیریم ی نگاه به سقوط شورویی بکنیم متوجه میشیم
  • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 2
   قبول دارم مخصوصا اگه تخمه و پفک هم باشه لذت دیدنش چند برابره
  • روزبه IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   احسنت
  • مرتضی IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 1
   باشه بشین منتظرباش
  • IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 1
   ببخشیدا داداش من ولی آمریکا امپراطوری بزرگی نیستا بزرگ یعنی روم ایتالیا ایران عثمانی شوروی انگلیس آلمان کره چین یونان اند
  • وحید IN ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   خخخخخخخخ اونوقت منم دعوت میکنی برا جشن ؟؟؟؟
  • Rahim IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   تحلیلی جامع و مفید وواقع،بینانه،بود66
  • بدبخت IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 1
   هه
 • ازاد IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  14 5
  خباثت در ذات اینهاست
 • Reza IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  33 2
  با عادی کردن روابط اسرائیل با کشورهای عربی هيچ وقت لابی صهیونیستی ترامپ رو از دست نمیده
 • عسل IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  12 4
  ترامپ برنده انتخابات است و آخرین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. سیستم الیگارشی و ماسونی حاکم بر آمریکا به تداوم حضور ترامپ در قدرت و سیاست های تهاجمی او برای پیش برد برنامه ها و نقشه های آخرالزمانی خود در تقابل تمدنی بین اسلام و لیبرالیسم و جلوگیری از وقوع ظهور یا تلاش در تحقق ظهور با مختصات صهیونی نیاز دارد و تنها کسی که استعداد پیشبرد این سیاست ها را دارد دونالد ترامپ است . شک نکنید که ترامپ برنده انتخابات است. در آینده نزدیک شاید ما وارد درگیری با آمریکا نیز شویم ، پس خود را برای اتفاقات بزرگ و سرنوشت ساز آماده کنید. بعون الله تعالی و فضله ان شاءالله همه این اتفاقات به نفع شیعیان امیرالمومنین رقم خواهد خورد.
  • احسان IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 0
   مرگ بر آمریکا
  • بهرام IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   توکدوم دانشگاه مدرک علوم سیاسیت وگرفتی پروفسورادرسشو بماهم بده بریم سیاسی شیم
 • IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  1 4
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  21 7
  دقیقا ترامپ انتخاب میشه تجربه و نشانه ها و شناخت سیستم صهیونیستی ها میگه ترامپ
 • ارش IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  29 4
  وااااااو بالاخره یه تحلیل درست دیدم اره ترامپ بهترینه
  • پلنگ IR ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 2
   کی تراپی تو ت که اینقدر دوستش داری
 • IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  10 7
  تحلیل خوبی بود. ممنون
 • IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  3 2
  مرگ بر آمریکا
 • Vahid IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  27 15
  زنده باد ترامپ
  • عبدالله مومن IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 2
   زنده. باد ترامپ. به سر و صورت و هیکل و قیافه عاشقانش. هههههههههههه
  • محسن IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 3
   مرگ بر جنایتکاران بی ناموس
  • IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 0
   مرگ بر ترامپ
 • Sahabali US ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  9 23
  ترامپ چنایتکار آدم بز دل است
  • IR ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   4 0
   خداییش شاید جنایتکار باشه اما نشون داده بزدل نیست
 • IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  31 8
  هنوز فهمی از دموکراسی و آمریکا نداری غرق در توهم توطئه هستی
  • IR ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   1 2
   سلام انشاالله آمریکا مثل کشتی تایتانیک غرق خواهدشد
 • IR ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  4 12
  مرگ بر جو بایدن و ترامپ
 • IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  24 2
  صدرصد ترامپ رییس جمهور امریکاست .سبقه تاریخی نشان داده وحتی ۱ درصد احتمال پیروزی بایدن وجود ندارد . این همه حلق وگلو پاره نکنید .
 • IR ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  8 1
  تحلیل مشرق کاملا درسته ترامپ دوباره انتخاب میشه ولی سوال اینکه اگر مثلا ترامپ انتخاب نشه و بایدن انتخاب بشه چه تاثیری در حل مشکلات مردم ایران داره ؟؟؟؟
 • مهدی RO ۰۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 4
  انشالله فروپاشی آمریکا برای قیام امام زمان (عج) نمیمونه؛ قبل از قیام حضرت کار آمریکا تمومه
 • IR ۰۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 2
  چه تحلیل هایی ارائه می دهد مشرق. کاش چند نفر کارشناس سیاسی استخدام می کردید. آخه نابغه جنگ آذربایجان و ارمنستان را چطور تونستی به انتخاب شدن ترامپ ربط دهی؟
  • شاهپور IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   مرگ بر آمریکا
 • IR ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 4
  مرگ بر آمریکا
 • فرشاد IR ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  18 5
  زنده باد ترامپ
  • ابوالفضل IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 6
   مزدورخیانت کار
 • مجید رئیسی IR ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  7 8
  تا چند ساعت پیش بایدن بعد ترامپ گور هر دوشون به حال ما فرق نمیکنه
 • خسرو IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 0
  والا تعجب که چه عرض کنم،،آمریکا اگر بصورت یک لیوان آب وارونه شود،آیا درموج ان به ایران می‌رسد، که درصحراها کوهای، امریکا میخشکد،، اکر،ترامپ انتخاب شود ،شاید به مزاکره،انهم با فشارهای، کشورها،باایران مجبور شود ،،ولی بایدن از نو میخاهد شروع کند ،،درکل برای، ما ملت ایران نباید نقشي داشته باشد،،انگاری که اونها دارن اقتصاده ایران رامیچرخونند
 • رضا IR ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  8 2
  برسی ها نشان می دهد باتوجه به ثروت سرمایه داران ورسانه ای حامیآن ترامپ هست
 • ناشناس IR ۰۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  ....به روح همشون ترامپ .بایدن . اوباما .بوش ها ی .... کارتر .....ریگان .....وتمام قبل بعدی هاشون.وکلینتون ...یادم رفت.
 • حسین IR ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  ممنون از این تحلیل
 • احد IR ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 2
  تحلیل بسیار ضعیفی کرده ، شکاف طبقاتی در بین جامعه لیبرال امریکایی به وضوح روشن است و ارتباط مستقیمی هم با انتخاب بایدن و ترامپ ندارد . انتخابات ریاست جمهوری امریکا فقط یک بستری مناسب برای فوران این اتشفشان اختلاف طبقاتی میباشد . افول امریکا و اندیشه لیبرالیسم حتمی و و بدون بازگشت است
 • IR ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  13 5
  بله وآقعا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
  • سخط IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 2
   دقیقا
  • علی مصطفایی8396 IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 2
   سلام شما به اوضاع واحوال دنیا نگاه کنید هرخونی که ریخته میشه یا ملتی اواره وسرگردان میشه باتبعات جانبی ان ویا ملتی ازگرسنگی رنج میبرد وهزاران جنایت دیگر امریکا درهمه دخیل است انسان نیست ترامپ فقط پول براش مهمه دزد حرام خور کثیف ه ترامپ
  • رویا IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   4 5
   فعلا که همه چی به آمریکا ربط داره دلارشون و...گرونی های روزانه ما و سکه و طلا و خودرو و بورس ورشکسته و........ یه روز مرغ یه روز گوشت یه روز روغن پیدا نمیشه یه روز تخم مرغ یه روز برنج یه روز.....
 • آرش IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  5 0
  حتی مردم اتیوپی هم میدانند ترامپ رای میاره !
 • محمد US ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  ما خودمان هزار و یک مشکل داریم ترامپ و یا بایدن در شکلهای مختلف برای کشور ما اثر گذار هستند , اما ترامپ اکثر تصمیماتش رو عملی کرده , خروج از معاهدات بین المللی, برجام , تعرفه ها , مالیات , دیوار مکزیک و صراحتا پیش کشیدن ویروس کوید ۱۹ بعنوان ویروس چینی و.... اینها صندلی ترامپ را تقویت کرده
 • ابراهیم مختاری IR ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 3
  آنانی که چشم به انتخابات آمریکا دوخته اند سخت در اشتباه هستند ما باید هر چه زود خودمان را از دست این جانوران که همه شان از یک کاسه آب می خورند نجات بدهیم تنها راه فعلا تغییر در خودمان است
 • محمد بداقی نویسنده و کهنه سرباز ایرانی IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 0
  عرض ادب بولتون چرچیل ۲۰۲۱ است بعد از انتخابات ۲۰۲۰ یک ترامپ متفاوت خواهیم دید
 • IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  مرگ بر آمریکا
 • حسین IR ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  این تحلیل ها دقیقا موارد مشابه با تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خودمان هست
 • رضامشیری IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 1
  هم ترامپ خوبه که حال امریکا رو بگیره و ضعف مدیریت اینارو نشون بده.
 • رضا IR ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  4 0
  هیچ رییس جمهوری مثل ترامپ اینارو به چالش نکشبده بود و مشت اینارو باز نکرده بوده.دمت گرم بلکه تو یکاری کنی
 • امید ES ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  دقیقن منم همین نظر رو دارم ،که خود ترامپ دوباره انتخاب میشه 100%... ملت خودتون و آماده کنید واسه دلار 100 تومن
 • IR ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 2
  مرگ بر آمریکا
 • محمد IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  تمام دشمنان خداوند ازبین خواهند رفت بزودی انشالله
 • IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  سگ زرد برادر شغاله
 • همت DE ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  خیلی آبکی بود
 • مهدی رنجبر IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  ما منتظر هیچکدام نیستیم چون سگ زردبرادرشغال است شما دنبال چی هستید اگه ماازدرون قوی باشیم دورتادور ایران هم داعش باشه با هیچ غلطی نمی تونن بکنند
 • IR ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  سگ و اخوت او با شغال اصل نخستین است
 • احسان قادری IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  سلام.این تحلیل کاملا درسته و نشان میده مفسر این تحلیل بسیار باهوش و جامع نگر هستن.این در میان رسانه ها نادره.
 • GB ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 2
  بایدن رای آورد تمام شد .ترامپ برای همیشه به زباله دان تاریخ پرتاب شد.
 • حاجیه IR ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  انشاالله سقوط آمریکایی ها وزیباترین پرچم‌که من همان چادر وحرمت وعفت مادری خودم آن را نامیدم بر سرتا سر جان افراشته شدن را روز وشب از خداوند منان خواستارم زیرا عفت وعصمت در جهان گسترده میشود به امید آن روز وبه کوری دشمنان
 • US ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  مرگ بر آمریکا
 • بابک IR ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  3 1
  کسی آه این تحلیل را نوشته از یک احتمال حرف میزنه،باید دانست نهادهای مدنی و دموکراتیک در آمریکا بسیار قدرتمند هستند،شور مردم هم برای رای دادن نشانه ترس آنها از ترامپه.
 • امیر IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  4 1
  هر کی میخواد رئیس‌جمهور امریکا بشه مهم نیست ولش کنید اینها همشون مثل هم هستن بچسبید به مفسدانی که دارن کشور خودمونو خراب و از بین میبرن
 • م.ن IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  این قانون که هررئیس جمهور دودوره ریاست جمهوری راطی کنددردنیانهادینه شده
 • IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 1
  مرگ بر آمریکا
 • تحلیل IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  سلام، اتفاقا رفتار ترکیه، روس‌ها، چین و کشور های عرب حکایت از عدم اعتماد آنها به پیروزی مجدد ترامپ دارد، به همین دلیل رفتارهای شتابزده ای را درمنطقه در پیش گرفته اندتاپیش از روی کارآمدن یک دولت دموکرات بتوانند از خلا بوجود آمده نهایت استفاده راببرند، تحلیل شما بیشتر نشان می دهد رئیس جمهور مطلوب این چند کشور ترامپ است اما تحلیل آنها عدم پیروزی ترامپ است.
 • الهی FR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 2
  در امریکا دموکراسی نیست آرا با تقلب پیش می ره نتیجه با زورگویی و حیله گری تعیین می شه
 • IR ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 1
  تحلیل ارائه شده بر مبنای تئوری توطئه و عینک بدبینی است. اتفاقا بر اساس استدلال های ارائه شده، کاملا مشخص است که هیچکس نمی داند نتیجه چیست. اول این که هنوز عربستان و قطر و کویت و چند کشور دیگر وارد جریان عادی سازی روابط با اسراییل نشده اند، امارات و بحرین برای برد ترامپ سرمایه گذاری کردند و در هر صورت روابط داشتند و فرقی نمی کرد. بقیه کشورها هم سکوت کردند که مشخص است همه منتظرند. از دید آمریکایی ها هم موضوع پنجاه پنجاه است. عده ای خود را ناچار به تداوم این سیاست می دانند و بقیه معتقدند این سیاست شکست خورده وباید آبرومندانه به عقب برگشت. به هر حال هیچ چیز قطعی نیست.
 • کرم IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  سلام از برد یا باخت ترامپ تردید دارم ولی در سگ هار بودنش شک ندارم
 • ناشناس JP ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 1
  زنده باد تراب
 • IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 2
  آمریکا در سراشیبی فروپاشی
  • IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   2 0
   ایران در اوج شکوفایی
 • IR ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  کلب اصفر اخ شغال
 • عباسی IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  مرگ بر آمریکا
 • منوچهر IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 2
  احسنت،تحلیل بجایی بود.احتمال پیروزی دوباره ترامپ وجوددارد البته سگ زرد برادر شغاله. هیچ کدومشون بدرد ایران نمی خورندولی دولت منفعل ،پیروفرسوده ی ما همه چیز را به انتخابات آمریکا گره زده
 • روح الله IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  3 0
  کل مردم دنیا دارن زندگی میکنن متاسفانه ما علاوه بر استرس وفشارهایی که در اثر سو وتدبیر خودیها میکشیم باید استرس این هم داشته باشیم کی میخاد رئیس جمهور امریکا شه مگه نمیگیم امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند پس چرا استرس دارید...!
  • سعید IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   من با نظر شما موافقم کسی نیست بگه آقا ما از داخل داریم میسوزیم بقول چرچیل که میگه فقر وفلاکت مردم یک کشور هیچ ربطی به جنگ وتحریم نداره مشکل جای دیگر است
 • IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  مرگ بر آمریکا
 • مجید زاده IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 2
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 1
  این فقط یک تحلیل اما قطعا بایدن انتخاب میشه شک نکنید
 • IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  این تعجبی نداره ترامپ دوباره سر کار میاد .اینا کارشون فقط همه چیز ظاهر سازیه
 • سعید IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  برای کشوری مثل ایران که دولت آمریکا را دشمن خود میداند تفاوت بایدن وترامپ چه اهمیتی دارد .ما باید خود را ازهر جهت قوی کنیم که اثرات تحریمی را خنثی کرده و مراقب هژمونی دشمن باشیم که با پای خود در دام آمریکا قرار نگیریم
 • احمدی IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 2
  آمریکا در حال فروپاشی؛ باعث افتخار که در عمرم فروپاشی بلوک شرق و غرب را مبینم؛ آمریکا و شوروی
 • IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  تحلیلتون واقعا ضعیفه.حتی اگر ترامپ پیروز بشه
 • علی IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  مرگ بر ترامپ
 • moslem953 IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  مرگ بر آمریکا
 • مرتضی IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  ظاهرا شما هم با این دلایل آبکی بدتان نمی آید، ترامپ دوباره انتخاب شود. بیشتر رسانه های ایران همیشه بر خلاف میل مردم کار کرده اند.
 • الی جنوبی IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 0
  لطفامنطقی باشین آمریکاابرقدرت وحاکم اقتصاددنیاست پس جنگ بااین کشورنیازبه قدرتی درحدش رومیخواد
 • IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  به نظر تحلیل درست ای است و برای جهان آمریکای مقتدر بسیار بهتر از چین مقتدر است
 • IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر ترامپ بی ........
 • IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • US ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • فرهمند IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  تحلیلی قوی منطبق با واقعیات توسط مشرق ارائه شد. ممنون ولی ایران در تقابل مستقیم با آمریکا است نه مثل روسیه . بهرحال آماده بذل جان و مال هستیم در راه اسلام و ولایت
 • بهراد IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  چشم بسته غیب گفتی!؟ ترامپ در ایران بیشتر از خود آمریکا طرفدار داره من با هر آمریکایی صحبت کردم گفتن بایدن رای میاره ولی ایرانی‌های معاند ساکن آمریکا دوست دارند ترامپ رای بیاره
 • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر امریکا مرگ برترامپ جنایت کار لعنت خدا بر امریکا انشالله نابود بشه
 • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مبارکه
 • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
  • IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   مرگ بر ترامپ
 • غلامرضا IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  با سلام واقعا این مقاله در نوع خود جامع و کامل بود و یک مقاله احساسی و یا یک برداشت شخصی نبود و دقیقا اشاره درستی به واقعیات امروز آمریکا و جهان داشت.
 • علی DE ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :الإسلامُ يَعلُو و لا يُعلى علیه.
 • محمد حسین IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  اینکه کدامین احمق آمریکایی رئیس جمهور آمریکا میشود برایمان فرقی نمی کند
 • ۸ IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ول کن جان مغرب
 • سعیده IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو .........
 • US ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  خاک برغیرت اونایی که گفتن زنده باد ترامپ نون مردمتو سنگ کرده و هر لحظه فشارش و برمردمت بیشتر می‌کنه و توهین می‌کنه بازم میگی زنده باد خب هرجور شده خودتونو برسونید آمریکا و خاک کفشاشو بلیسید چراصبرمیکنید برید دیگه
 • IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  به نظر شما رئیس جمهوری که ميگه وایتکس بخورید تا کرونا را شکست دهید رای خواهد آورد
 • محمد شکیبا IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  یک نکته دیگر اینکه شخصی ضعیف را در مقابل ترامپ قراردادند که پیروزی ترامپ را حتمی کند. انتخاب بایدن به عنوان رقیب ترامپ یعنی پیروزی ترامپ
 • IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ترامپ یک آدم ضدبشری است و انشاالله خداوند متعال بر زمینش خواهد زد مرگ برترامپ جنایتکار
 • IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  همتی بازی ترامپ بایدن راه انداخت با دلار جیب مردم خالی کرد
 • IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  به نظر من رای خواهد آورد چون ترامپ خیلی سیاست ضعیفی دارد ترامپ در حد رئیس جمهور نیست او عقبمانده ای است که اقتصاد آمریکا را تسلیم چین کرد
 • IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  بنظر اتاق فکر سیاستهای آمریکا که پشت صحنست وریس جمهور آمریکا هرکس باشه باید اون دستورات و جلو ببره داخلش صهیونیستها هم هستن متاسفانه اون لابی اتاق فکر سیاستهای کثیف آمریکا و پیش میبرن خدا بداد مردم برسه واقعا شیطان بزرگ همینان
 • ارسطو IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 0
  الان ما مردم ایران با انتخاب ترامپ چه کنیم
 • همشهری IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  آمریکا هیچ غلطی نکرده، نمی کنه، ونخواهد کرد
 • علی RO ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  تحلیل کاملا درستیه و ترامپ رای میاره
  • IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   فقط بلده دلار را گران کنه
 • IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • مهدی IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عزیزم ایران و چین و روسیه و ترکیه که همه جوره منتظر بایدن بودن الان که شده زهی خیال باطل میگی روسیه اقناع کرده، به جای این اخبار سبسته وار مردمت رو دریاب اخوی
 • بهروز IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مگر معجزه شه ترامپ انتخاب بشه..همه شواهد وقرائن 99درصد میگن بایدن حتمیه انگار دستورالعملشون اینه ترامپ حذف بشه و در تاریخ امریکا به این اندازه اشکارنیست که رئیس جمهوری یکدوره 4ساله فقط حکومت کنه واینجوری ازطرف مقابل حمایت کنند.مثل روز روشنه اینم حالا این لحظات اخر دارند رد گم میکنند ذات انتخاباته که نشون بدن رقابتی در کاربوده.
 • IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • LSP IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  3 0
  زنده باد ترامپ آدم خوش تیپ
 • پیروز نهاوندی IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  همه اینها درست اما این غرب پرستهای اصلاح طلب دانسته خود قسمتی از پروسه مذکور هستند اگر درحال حاضر درجنگ هستیم ،که هستیم طبق قوانینتمام کشورها جاسوسی در زمان جنگ حکمش اعدام است
 • سعید DE ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  این ( غلط ) دقیقاً چیه ؟؟؟؟
 • IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • محمد DE ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  البته برای حاکمیت ترامپ ارجحیت داره، چون بایدن قابلیت اجماع جهانی علیه ایران داره .. بایدن توقع مردم از حاکمیت بالا می ره و نارضایتی مدنی رو گسترش میده..
 • قربان ابراهیمی IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ایرانم یاشاسین اذربیجانم وطنم ایران مهد دلیران
 • مهدی IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مشرق جون ! ، انشالله پایان حکومت خود کامه و جنایتکار ترامپ پایان است . در ضمن نگران انتخاب بایدن و رضایت بعضی از داخلیون هم نباش! .
 • IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  هر روز یه تحلیل می دید ول کنین بابا
 • IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  مشرق عزیز فقط تحلیل شما برعکس بود ممنونیم اما طبق پیشگویی ها بایدن رییس جمهوره
 • IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکای جهان خوار
 • IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • خخخخخاااا IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  معلومه که ترامپ رای میاره.ترامپ با شیرینکاریش داره یه دنیا رو روی انگشتاش میچرخونه.مغز اقتصادی داره وپول.قدرتش در ثروت و اون مغزشه
 • IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  به عشق 13 آبان: مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر ترامپ فاسد
 • اسفندیار رفیعی کشتلی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 0
  البته ترامپ ممکن ببرد و نه بدلیل این تحلیل آبدوغ خیاری بی محتوای بلکه تنها عامل برندگی ترامپ بی تاثیری واقعی رای مردم با سیستم الکترال و تاثیر فوق قانون رای دیوان عال امریکاست که نیاز به توضیح داره ولی جاش نیست
 • IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  2 1
  مرگ بر ترامپ و بایدن
 • IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  اونوقت نمیگی شواهد داخلی چی میگن
 • محمد IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  نویسنده بسیار زحمت کشیده تحلیلهای خوبی دارد اما بنده در نظرسنجیهای خدوخودم قبلا اعلام کردم و صد درصد یقین دارم ومیدانم که بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میشود و این یقین رمزی است بین خودم و خدای خودم .این موضوع را همه خواهند دید یا علی
  • احمد IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
   0 0
   علی یارت. یحتمل ترامپ باند و طرفدار صهیونیست پول دار زیاد دارد و لذا ترامپ برنده است بدبختانه
  • IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
   0 0
   شاید اون رمز بین شما و شیطانتون باشه
 • IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  الو بایدن پیاز چنده
 • IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  داره از آرزوهاش حرف میزنه که همانا انتخاب مجدد ترامپه
 • IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  به کوری چشم همه وبه دعای ما مظلومان ترامپ پیروز است
 • رصا IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  زنده باد شرافت و مردانگی زنده باد ترک و لر و کرد وعرب و بلوچ و شمالی و جنوبی زنده باشی ایییییییییییییرااااااان وطنم
 • ارش IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ار همان اول هم مشخص بود و هست که رئیس جمهور امریکا ترامپ هستش فقط دولت داره مردم رو مشغول و گمراه میکند
 • رضا IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  زنده باد شرافت و مردانگی زنده باد ترک و فارس و عرب لر و کرد بلوچ و شمالیای عزیز و جنوبی خونگرم زنده باد ایران زنده باد وطنمون
 • ارش IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  رای رای چرا اینقدر ریئس جمهور کشور دشمن ما برا ما مهم هستش ولا تمام مشکلات ما داخلی هستش فقط مسئولین بی سواد مملکت را نابود کردن
 • حسین سماواتیان IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  انتخاب و انتصاب آقای ترامپ امری فرا از رای مردم است سیستم صهیونیستی و فرماسیونری حاکم بر جهان نخواهد گذاشت که زحمات تخریبی عروسکی چون ترامپ به هدر رود جهانخواران شیطان وقتی که عام در خوابند قوام می کنند و جام های شراب را خالی خردجالً اغفال جوامع بشری بیکار نیست گرچه فواره چون بلند شود سرنگون شود ..اثر وضعی خیانت به جامعه ی بی گناه انسانی بزودی گریبان عاملان جنایت را خواهد فشرد دلیل حاکمیت حضرت حق بر کائنات و کهکشانها لایتناهی ظهور ویروس بویژه و طوفان و زلزله و .. هست که وقتی می آید علم بشر هیچ بحساب نمی آید و یکباره جهان تعطیل می شود و کل جمعیت جهان زندانی
 • علی IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر امریکا
 • IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر ترامپ
 • ساسان IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد .انشاء الله ایران پیروز سر بلند خواهد شد وبه دست صاحب اصلیش امام زمان خواهد رسید الله اکبر.
 • IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  اگر فردا رقیب انتخاب شدچی
 • ا GB ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • h NL ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  دروغه !
 • ناظر IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  تحلیلها باید بر اساس تحقیقات نوشته بشه و نه بر اساس تصورات . اگه مثلا بایدن انتخاب بشه آیا کسانی که اینجور تحلیلهایی دارند حاضرند که بگن اشتباه کردیم یا اینکه با یک تحلیل دیگه میخوان خودشون رو توجیه کنند؟؟
 • احسان IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • محمد حسن خنشا IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ایران باید یک لشکر توانمند با همه امکانات واکنش سریع برای جلو گیری از داعشی های عثمانی در مرز مستقر کند و اولتیماتوم سخت به عثمانی ها بدهد که فرزندان نادر افشار آماده ویران کردن آنکارا و استانبول هستند و توتال پاشا را سر خواهند برید
 • محمد کریم زارع IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
 • IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  هیچ فرقی بین بایدن وترامپ وجودنداره داداش خودتو دریاب
 • محمد حسین IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عزیزان برادر چرا نقل قول بنده رو نیاوردید تو سایت
 • محمد IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  سلام دوستان تنها راه شکست ما برای دشمنان جدایی و تفرقه ماست.چه شیعه چه سنی.زرتشت ویا کرد ترک لر عرب فارس ...یادمان باشد ما همگی با هم یه ایران واحدیم.در غیر این صورت هیچ و پوچیم.هر بی قدرتی قادر به شکست ما توسط خودمان خواهد بود.پس باهم دوست و برادر باشید .تنها چیزی که ما در ان همگی مشترکین ملیتمان هست.پس از کلماتی که باعث رنجش هموطنانمان میشه بپرهیزید.
 • Sm.t IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  در دوران ریاست رجموری امریکاه همیشه یک ریس جمهور دو دوره بوده .
 • IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ترامپ مرد عمل انصافا مرد
 • عباس IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  فقط ظهور آقاجان
 • علی ابراهیمی IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  بسم الله الرحمن الرحیم ما نه صلح میکنیم نه از اهداف خود عقب نشینی خواهیم کرد ما آماده ی جنگیم و اگر دشمن بخواهد بجنگد ما نیز تا آخرین نفر و آخرین قطره ی خون خواهیم جنگید و عقب نشینی نمی کنیم که در این شرایط عقب نشینی به معنای فروپاشی وغارت کشور است همان بلایی که بر سر دیگرکشورها از جمله عراق . افغانستان و سوریه آمد.
 • IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • رضا ه IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  تحلیل جالبی بود. از این منظر کمتر مورد توجه قرار گرفته. امیدوارم مسوولان توجه کرده باشند
 • mahmud IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • ارتین IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  متاسفانه نوچه آمریکا یعنی ترکیه با هدف به آشوب کشیدن منطقه و حذف مرزهای ایران و ارمنستان وارد جنگ آذربایجان شده. یک روز اسرائیل را نجس می خواند و روز دیگه با آنها همکاری می کند تا بمب فسفری و پهباد های بمبی به آذربایجان بفروشد. راهی که امروز در پیش روی آنهاست کمتر از دو سال پیش توسط جان بولتون پایه ریزی شد.
 • هومن IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  به نظر من تحلیل غلطه.چه ترامپ رای بیاره چه بایدن تحلیل مسائل بی ارتباط یا کم ارتباط رو به هم متصل کرده.
 • ایران IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عالی بود خوشم اومد ازتحلیلتون موافقم وخوبه که ماتودامشون نیفتادیم ولی میترسم ازاینکه تکفیری ها اومدن نزدیک مرزهامون... خدا بهمون کمک کنه زنده بادایران وایرانی
 • علی پوراحمد HK ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • عباس IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  عمو اگر تو بیل زنی برو باغ خودت را بیل بزن انقدر کلنگ به باغ دیگران نزن
 • محمد IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • بهروز IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  بسیار تحلیل جالبی بود ولی دنیا از این روش ترامپ بیزار است جنگ و خونریزی و قتل عام از خصوصیات دولت آمریکاست فرقی نمیکند کی رئیس جمهور بشه همون سیاست رو دارن ولی اگر بایدن بشه فرصت یه ریکاوری به خاطر میانه داده خواهد شد اگر بایدن بشه جنگ داخلی آمریکا شروع میشه و زمینه ساز اضمحلال آمریکاست خیلی بعیده که بایدن بشه و اینطور بشه انتخابات فرمایشی و از قبل تعیین شده
 • IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  داداش‌‌غم‌زیادی‌نخورید‌حکایت‌ما‌مثل‌مرغه‌یا‌عروسی‌یا‌عزا‌
 • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • عوام IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  سیاسیون کهنه کار درآمریکا خوب میدونن ترامپ دور دوم دیگه گوش به حرف هیچکس نخواهد بود و حتی برای تغییرقانون اساسیشون سعیشو خواهدکرد بلکه بتونه مثل اردوغان سالهادرقدرت بمونه و این یعنی دیکتاتوریی که آمریکارو نابود خواهد کرد و البته جنگ هم ۱۰۰درصد براه میندازه ولی باضعیفتراز ما فعلا ، حالاباید دید این سیاسیون که میدونن ترامپ‌ برای آینده داخلیه امریکا مضره برنده بشه یا نه گرچه بایدنم رقیب این میدون نبود و سندرز بهتر بود
 • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  کاشکی اجازه میدادن ما هم در انتخابات شرکت کنیم ،والا تاثیرش بیشتر تو اینجا نمود داره تا تو کشور خودشون ،انشالله هر کی بشه بشه فقط کار مارو یسره کنه
 • ولی زاده IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر ترامپ
 • حمید IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  تحلیل کاملا اشتباه!
 • امیررضا IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • علی GB ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  یه جوری مردم ایران نشستن و منتظر برد بایدن هستن انگار اون بیاد قراره گل و بلبل بشه ایران.
 • علی آقا DE ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  مرگ بر آمریکا
 • احمد IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 1
  اگرترامپ انتخاب بشه دلار درایران ۱۵۰۰۰۰تومان میشه و کالا هاو وسایل مورد نیاز مردم به شدت گران میشه در حد انفجار.... فاصله طبقانی هم بیشتر میشه. امیدوارم بایدن ببره و دلار افت کنه بشه ۳۰۰۰تومان....
 • IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  مرگ بر آمریکا
 • زهرا DE ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  مرگ بر ترامپ
 • IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  انتخابات آمریکا اونقد که تو ایران تاثیر داشت توامریکانداشت
 • میرزا IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  سلام تحلیل مبتنی بر واقعیات است. اما همیشه حوادث مطابق واقع پیش نمی رود. مؤلفه هایی وجود دارد که اتفاقا مخفی هستند. رأی آوردن ترامپ در دور اول ، محصول همین مؤلفه های پنهان بود. به نظرم برای کشورم در دور بعدی آمریکا کار با ترامپ را حت تر است. متاسفانه رأی آوردن بایدن یعنی ایجاد ظرفیت جدید فشار از طرف آمریکا آمریکا آمریکاست چه با ترامپ چه با جو
 • محمود نوری IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  واسه مردم آمریکا که بد کار نکرده چه عیبی داره بهش رای بدن
 • تدر IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر امریکا.این بی شرفا هیچوقت نمیتونن ایرانی را ب زانو در بیاورن.ب فرموده ی امام خامنه ای (مدضل العالی(امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.ب امید نابودی دشمنان ولایت فقیه.
 • IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  چرا هر اتفاقی در آمریکا می افته بر قیمت دلار؛ طلا ؛ ارزاق ...... در داخل ایران تأثیر میگذاره. مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر آمریکا
 • IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  مرگ بر ترامپ
 • یاسر IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ترامپ میبره حتمااین اصلا فکر کردن وشک کردن نداره چون بهترین سیاست روداره ازجمله اقتصادی درضمن به تمام وعده هاشم عمل کرده بود
 • رامین IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  ترامپ برنده میشه من مطمعنم
 • مصطفی IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  سلام شما دوست داری ترامپ، رای بیاورد؟ !
 • کیا IR ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  تحلیل دایی جان ناپلوینی فقط به درد دلال های دلار میخوره رسیدن به نتیجه انتخابات از تحولات بین المللی ..واقعا جالبه
 • نیلی IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  0 0
  جه خوب!
 • سعید IR ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
  1 0
  ترامپ بایدن هردو یکی هستن یکی میمونه یکی خواب آلود برن به جهنم
 • مموتی IR ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
  0 0
  آمریکا ملعون که عزیز دلمون سردار سلیمانی رو شهید کرد شایسته هیچ مذاکره ای نیست
 • علی IR ۰۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
  0 0
  سلام تحلیل منطقی است ،من هم همین نظر را دارم ،بایدن نه از نظر منابع مالی و نه اقتدار سیاسی در حدی نیست که بتواند با ترامپ حقه باز رقابت کند و شویی که در آمریکا در حال اجراست برای گرم کردن تنور انتخابات و کسب وجهه جهانی است و دنیا باید ۴ سال دیگر این دیوانه را تحمل کند.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس