املاک شهرداری متعلق به شهراست نه شهرداری

اﺧﻴﺮاً ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﻗﺪاﻣﻰ ﻣﺤﻴﺮاﻟﻌﻘﻮل، ﻣﺘﻤﻢ ۵۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮای ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.

مشرق - ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮای دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻰ (از دوﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر) ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﻛﺮد. اﻣﺎ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اراﺋﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ٦٠ درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٣٩٨ اﺳﺖ! اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻛﻮد ﺗﻮرﻣﻰ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻰ در ﻣﻘﺎوم ﻧﻜﺮدن اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻜﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ واردات) ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻛﺴﺮی روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ ٦٠ درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰِ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ، ﻧﻮﻋﻰ ﺷﻮﺧﻰ و ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد اﺳﺖ.

اﺧﻴﺮاً ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﻗﺪاﻣﻰ ﻣﺤﻴﺮاﻟﻌﻘﻮل، ﻣﺘﻤﻢ ۵۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮای ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻣﺘﻤﻢ و ﻧﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ۱۸۲۸۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻛﻪ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ١٣٩٨، ﺣﺪود ۵۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺰ درآﻣﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دیﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺣﺪود ۱۳۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻰ ۱۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)؛ در ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ (وﺻﻮل ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻰ ۲۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل) ﻛﻞ وﺻﻮﻟﻰ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۸۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻗﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﺷﺪه از رﻛﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم (ﻛﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای دوره ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ دوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ) ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎرف ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮده و در ﺑﺮﺧﻰ اوﻗﺎت ﻧﻴﺰ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮده اﺳﺖ! ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﻮد، ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاف ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در دوره ﭘﻨﺠﻢ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮی، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از اﺳﻼف ﺧﻮد رﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺎرج از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی، روﻛﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ داده اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ
 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ١٤٠٠ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻬﺮان ١٤٠٢ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم) ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺠﺪد ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ، رﻳﻞﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ (اﻓﻖ ١٤٠٤) و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم (اﻓﻖ ١٤٠٢) اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ آن ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاری ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﻳﺠﺎد راﻧﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻋﺎﻳﺪی دﻳﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن، ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻰ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﺖ ﻛﻢ، ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻮده و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﺪارد.

ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺳﻨﺪ ﺑﻴﺎن آﻣﺎل و آرزوﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﺪی واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اوﻟﻮﻳﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭘﻨﺠ‌ﺴﺎﻟﻪ. ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﻰ اﺳﺖ.

علیرضا ابراهیم زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
    0 0
    طیفهای بودجه حروم کن به اصلاح طلب

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس