آيا 122 نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!

1- اوايل دهه 60 بود. «حاج مجيد» يكي از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبيل شخصي خود را دارد و مي گفت از آنجا كه ماشين سالم و رو به راهي است و قيمت مناسبي نيز دارد، ترجيح مي دهم يكي از برادران سپاه خريدار آن باشد. آن روز يكي از همكاران سپاهي وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه براي خريد خودروي مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجيد بعد از حال و احوال، لبخندي دوستانه تحويل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظي و خروج برادري كه براي خريد آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوي آنها بودم با تعجب از حاج مجيد پرسيدم؛ مگر قصد فروش نداشتي؟ و پاسخ شنيدم كه مگر تلكس هاي محرمانه امروز را نديده اي؟ و سپس برگه تلكس خبري محرمانه اي را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آينده، بنزين سهميه بندي شده و با كوپن توزيع مي شود. حاج مجيد توضيح داد كه با سهميه بندي بنزين، قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد و گفت؛ اين خبر، «امانت نظام» است و به دليل مسئوليتي كه برعهده داريم در اختيار ما قرار گرفته است، بنابراين حق نداريم از اين خبر در امور شخصي خود استفاده كنيم و پرسيد؛ آيا اين خيانت در امانت نيست؟!
2- روز دوشنبه هفته جاري - 23/8/1390- 122 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشايندي در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود.
براساس پاسخ مثبت نمايندگان ياد شده به اين استفساريه، كساني كه حداقل 2 سال در مقام هاي سياسي خدمت كرده باشند در صورتي كه از اين پست ها بركنار شده و يا كناره گيري كنند و سپس به مناصب و پست هاي پايين تري گمارده شوند كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از 80 درصد حقوق و مزاياي پست قبلي باشد، بايد مابه التفاوت حقوق و مزاياي آنان به گونه اي پرداخت شود كه از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. اين امتياز عجيب و غريب براي شاغلان از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و براي بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
پست ها و مقامات مشمول اين مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤساي سه قوه . ب: معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان. ج: وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونين وزرا.
درباره اين استفساريه و مدلول آن كه در تاريخ 8/7/86 به تصويب رسيده و متاسفانه در همان تاريخ از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته است، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به چند نكته بسنده مي شود.
3- اين سؤال جدي و منطقي از نمايندگان رأي دهنده به استفساريه مورد اشاره در ميان است كه آنان نماينده مردم هستند و براي خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وارد مجلس شده اند و يا آن كه خداي نخواسته در قبول اين مسئوليت سوداي سود داشته و به منافع مادي و شخصي خود مي انديشيده اند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.
4- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئوليتي كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزينه هايي هستند كه اگر در آن جايگاه و مسئوليت نباشند نيازي به اينگونه هزينه ها نيست. در اين صورت و با پذيرش اين استدلال كه پذيرفتني نيز هست، پرسش بعدي آن است كه چرا و براساس كدام توجيه منطقي بعد از كناره گيري يا بركناري از مسئوليت نيز بايستي از 80 درصد همان حقوق و مزايا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماينده مجلس يا وزير يا معاون وزير يا استاندار و يا... بعد از كناره گيري از مسئوليت چه تفاوتي با بقيه مردم دارد؟ باز هم گفتني و پذيرفتني است كه برخي از مسئولان بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت نيز به خاطر نوع مسئوليتي كه داشته اند بايد از برخي امكانات برخوردار باشند، كه تأمين اين گونه امكانات برعهده نظام است و قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.
5- «ساده زيستي» مسئولان نظام نه فقط يك «توصيه اخلاقي» بلكه يكي از اصلي ترين شرايط لازم براي تصدي مسئوليت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتيازات ويژه مادي و فراتر از مردم عادي را شايسته مسئوليت نمي دانستند و اين طيف از مسئولان را در صورت تصدي مسئوليت ها، افرادي بريده از مردم و در معرض لغزش هاي بزرگ و خسارت آفرين تلقي مي فرمودند. اكنون بدون رودربايستي هاي جاري و متاسفانه ساري، بايد پرسيد؛ آيا «رفاه تضمين شده»! آنهم از بيت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بي دردي» نيست؟ اگر چنين است - كه در بسياري از موارد هست- آيا مصوبه ياد شده، چه استفساريه روز دوشنبه و چه مدلول آن يعني مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سياسي كشور و مذكور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري را به «مرفهين بي درد» تبديل نمي كند؟!
6- مسئوليت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان براي دست اندازي به كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز را در پي خواهد داشت و حال آن كه قرار اين بوده - و حكيمانه و منطقي نيز هست- كه مسئوليت هاي نظام فرصتي براي خدمت باشد و براي كساني كه در انديشه تامين منافع مادي خود هستند، جاذبه اي نداشته باشد. آيا مصوبه ياد شده - مهرماه 86- و استفساريه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عاشقان خدمت را به سوي مسئوليت هاي نظام جذب مي كند يا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه بايد گفت؛ مصوبه و استفساريه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را براي ورود به مسئوليت هاي سياسي تيز مي كند و از سوي ديگر، مسئولان سياسي شامل تبصره 3 ماده 71 را از درك و فهم مشكلات مردم و نيازهاي واقعي نظام دور مي كند. آيا 122 نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!
7- راستي امسال را رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» ناميده و درباره چرايي انتخاب اين نام نيز توضيح روشني ارائه فرموده اند. به يقين مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادي، تلاش مسئولان محترم دولتي و نمايندگان مجلس براي تامين رفاه مادام العمر خود نبوده است.
حسين شريعتمداري

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 60
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  حاج حشین حرف حق می زند....اما کو گوش شنوا...
 • انسان آزاد ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  جوانان از بيكاري در عذاب باشند و حاضر باشند براي 300هزار تومن حقوق به هر دري بزنن ولي اين آقايون شكم پركنند و خالي نمايند
 • صادقی ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  واقعا شرم اور است
 • ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  رئيس جمهور چه واكنشي نشان داد؟!
 • سعید ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  خوردن و استفاده نامشروع بیت المال از خون سگ هم حرام تر است حالا شما بیائید آنرا با عرف و قانون حلال کنید مگر چند سال عمر می کنید آیا به دنیای دیگری هم اعتقاد دارید یا فقط اینها را برای مردم میگوئید وخود قبول ندارید!!!
 • سعید ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  تا نظر مردم در مورد شما عوض نشده نظر خود درباره خودتان را عوض کنید
 • ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  وقتی یک نماینده صدها میلیون برای برای انتخاب خود هزینه کرده ، حتماً برای نمایندگی کیسه دوخته . برادر من سودای خدمت چیه دیگه ؟
 • ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  با نظر آقای شریعتمداری صد درصد موافقم و بعنوان یه شهروند که حقی از بیت المال داره نمایندگان موافق این طرح و استفاده کنندگان از این پول را حلال نمیکنم!!
 • رضا ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  من يك كارگرم به جاي دو سال 15سال كار كرده ام و مي خوام از فردا تا ظهر بخوابم لطف كنيد مزاحم نشيد و حقوق و مزاياي 80درصد ون را به حسابم بريزيد و واريزش رو پيامك بدبد زنگ بزنيد از خواب ميپرم ها!!!
 • ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  من فقط همين ابتداي بياناتت جناب شريعتمداري رو خوندم و اي سؤال واسم مطرح شد اينكه جناب حاج مجيد حتما شهيد شده اند ودر غير اينصورت الان هم اين جوري هستند يامثل خيلي ها متاسفانه پوست انداخته اند و رنگ عوض كرده اند شايد هم رجل سياسي شده اند
 • محمد ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  چرا شوراي نگهبان نظر مجلس رو درباره افزايش حقوق خجالت آور سربازها به بهانه داشتن بار مالي رد ميکنه ولي اين رو نه؟ واقعا عجيبه يه سرباز بايد يک سال و نيم خدمت کنه با حقوق 50 يا 60 هزار تومن در ماه که حتي کرايه ماشينش هم تامين نميکنه اونوقت آقايون....
 • ابوذر ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  سلام اين مجلس ديگر خانه ملت نيست. خانه دولت است
 • ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  خیلی عالی بود اما کلا هر که به دستش برسه میچاپه
 • ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  بالام جان دروغ چرا تا قبر ... اینا که همینجوری حقوق بی مزایاشون حداقل سی برابر حقوقییه که نود درصد جامعه حقوق بگیر میگیره
 • موکل ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  حاج حسین شریعتمداری ای کاش سردار دلاور وگمنام دفاع مقدس حاج داود کریمی را میگفتی که درعین جانبازی جهت امرارمعاش می رفت تراشکاری کار می کرد. ای کاش شهید مصطفی چمران که هم نماینده مجلس بودهم یک رزمنده گلاشینگف بدوش در جبهه! رامثال می زدی .از سایت خبری تحلیلی مشرق هم بعنوان یک شهروندمی خواهم یقه این نماینده ها را گرفته تا علت این کار عجیب راتوضیح دهند!
 • haya ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت {شهید بهشثی}ایکاش ابن جمله را مسولان واجب بود مثل نماز روزی چند بار تکرار کنند.
 • مهیار ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  رحمت بر اون شیری که خوردی حاج حسین ، حریت شما قابل تحسین هست
 • ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  بازم میگید مسولین امریکائی فاسد هستند؟!!! درضمن می خواستم ببینم دزدی قانونی رو چه جوری و تو چه دادگاهی میشه پیگیری کرد؟
 • ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  تو روزنامه چي ها يه با انصاف باشه خودتي داش حسين
 • هم وطن ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  واقعا متاسفم برای مجلس اصولگرا. در حالی که ادعای پیروی از رهبری را دارند و خود را خادم ملت می دانند. واقعا متاسفم
 • یک فرهنگی ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  با سلام و سپاس از حر زمان جناب شریعتمداری. ضرب المثل هرکه به فکر خویشه شامل نمایندگان مومن مجلس شده . شما در خصوص وضعیتی که معاون وزیر برای مجتمع شدن مدارس و مدارس راه دور به وجود آورده تحقیقی به فرمایید که دو جلد کتاب قانون با یک بخشنامه لغو میشود. تقاضای بررسی شما را دارم.
 • ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  این ها با این کاراشون از صد تا دشمن مثل امریکا بشتر به کشور ضربه میزنن
 • ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  آقا شماها فکر بد میکنیداگر صبرکنید بعد از تامین آینده خودشان بفکر ما بازنشستگان هم می افتند اگر شیطان بگزارد
 • hp ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  از مجلسی که طرح نظارت رو نگه میداره تا دوره خودشون تموم بشه بعد تصویب کنه، هر دوره نمایندگی رو یک مقطع تحصیلی حساب میکنه، موقع ناهار نظرشون در مورد رای اعتماد به وزیر عوض میشه...! و ......... چه توقعیه؟
 • . ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  بخور بخور یالا بخور بخور بخور یالا بخور عجب بخور بخوریه تو ایران
 • محسن ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  بسیار دردناک بود . و نکته مهم: با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود
 • ششگل ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  حقوق مهاجراني و نمايندهاي ديگه اي كه رفتن خارج و ضد نظام فعاليت ميكنند هم با معوق براشون بريزين به حسابشون ....
 • ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  با اینکه آقای شریعتمداری را قبول ندارم ولی این نوشته ایشان صحیح است اما باید بدانند که فساد در کشور به سمت نهادینه شدن میرود .
 • ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  واقعا این نمایندگان و این دولتمردان آبروی نظام را به کلی دارند از بین میبرند
 • ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  حالا خوبه همه چی دست جناح اصول گراست وگرنه واویلا
 • محمد ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  سلام خداوند بر عبدالله بن عباس زمانه ما .
 • ایران ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  هرچه بگندد، نمکش می زنند وای به روزی که بگندد، نمک.این دولت ومجلس چنان ضربه هایی به اسلام وانقلاب زدند که آمریکا و اسرائیل ملعون نتوانسته بودند.
 • ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  خرمگس شاهین شدو صید کبوتر میکند شاهبازان راکه زد شاهین شکاران را چه شد؟
 • کاری ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  ما که حلالشون نمیکنیم خدا هم ازشون نگذره
 • مهدی ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  قانون و نظام دستمزد در کشور باید برای همه یکسان باشند و تصویب استثناء باید فقط برای افراد ناتوان جامعه باشد تا در شرایط زیستی سخت امکانات رفاهی براب آنها فراهم شود.من اعتقاد دارم که وقتی مردم مسلمان اجازه می دهند سطح شغلی و مقام افرادی ارتقاء یابد مفهوم آن اینست آن فرد هم از نظر درستی و دیانت در سطح بالاتری قرار دارد و هم متخصص تر است. پس نمایندگان محترم باید بدانند که در چه جایگاه با ارزشی قرار دارند و بر اساس آن چه قوانینی را باید به تصویب برسانند.موقعیت و ارزش مجلس با تصویب این گونه قوانین بی ارزش و پست موجب کاهش ارزش و اعتبار مجلس در ایران و جهان خواهد شد.
 • ناشناس ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  توجه توجه جمله ی "ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت" امروزه به جمله زیر تغییر کرده است : ما تشنگان قدرتیم نه شیفتگان خدمت
 • ایرانی ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  جوانان بیکار شغلی بهتر از این پیدا نمیشه همه بریم نماینده مجلس بشیم
 • عدالت ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  اینم برگ زرین دیگری بر مصوبات مجلس محترم.پس از این به بعد یارانه شونو بدن به من!!!
 • محسن ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  وکیل الدوله که میگن به این 122نماینده میگن
 • koko ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  یکی به درد ما بدبختا برسه اینا چه کاریه میکنید
 • مرد ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  در شهر خالی از مرد مردانگی چو شد ننگ دیگر چه میتوان گفت...
 • محسن ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  مشرق اگه دسترسي داري بايد اسامي نمايندگان موافق رو بزاري تا همه مطلع بشن
 • ناشناس ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  اشکالی که ندارد من دانشجوی دکتری برای هر ساعت تدریس 3500تومان میگیرم که 10 سال بیشتر است قیمتش تکون نخورده. مهم نیس چون بعضی ها اینم نمی تونند در بیارند ولی ...
 • maya ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
  0 0
  چه ربطی به دولت داره داداش؟؟؟؟
 • محمد ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  دمت گرم حاج حسین امیدوارم شورای نگهبان واقعا نگهبان قانون باشه و این طرح شرم آور رو رد کنه. نماینده ها هم نمیدونم چطوری می تونن از مردم عذرخواهی کنن
 • استاراني ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  ما شيفته قدرتيم و ثروتيم نه شيفته خدمت (مجلس هشتم)
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  همه ی برادران اصولگرا و ولایتمدار مجلس به حز 16 نفر رای موافق دادند. یعنی همه ×
 • ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  آقای ابوذر دقت کن استفساریه بوده نه لایحه! نمایندگان مجلس برای خودشان حقوق مادام العمر را راساً تصویب کردند به دولت چه ربطی دارد؟ جهت اطلاع شما دولت این طرح را به شدت محکوم کرد.
 • يك مسلمان ايراني ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  بعنوان يك جانباز از مصوبه مذكور احساس شرم كردم اميد وارم شوراي محترم نگهبان ان را لغو كند و هم چنين اسامي نمايندگان مدعي عدالت را مجلس اعلام كند تا مردم بذانند و بشناسند
 • مرتضی خاکپور ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  منظور حقوق مادامالعمر رزمنده هاي جنگ بود !؟ نديديد چند بار تصويب كردند ! نكردند ! تصويب مي كنند عجله نكنيد !؟ هنوز 24 سال بيشتر از جنگ نگذشته است !؟
 • ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  بدبخت کسی است که آخرت رو به دنیا می فروشه
 • ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  شبیه همین رو هم در اواخر دولت خاتمی داشتیم که برای وزرا و هیات دولت قوانینی تصویب شد که با اون قانون حقوق بازنشستگی حدود 4-5 میلیونی نصیب عزیزان!!! میشد، دقیقا بعد از دولت همگی خودشان را بازنشسته کردند... وقتی آنها کردند ، چرا اینها نکنند؟ کی از پول بدش میاد؟
 • لبلب ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  دیدی حاج حسین ما دروغ نمیگفتیم..........
 • ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه میپنداشتیم
 • محسن ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
  0 0
  اسم اون 16 تا مهمه فردا همه نمايندها که براي انتخابات مردم دوست ميشن خودشون رو از اون 16 نفر ميدونند!!
 • ۰۲:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
  0 0
  امیر المومنین در پاسخ به برادرش ، ذغال گداخته بر کف دست عباس گذارد !! امروز چه کسی ذغال گداخته بر کف دست این ها خواهد گذاشت ؟!
 • ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
  0 0
  اتفاقا اينا همون وكيل المله ها هستند ميگي نه اسامي شون رو ببين
 • مهم نیست ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
  0 0
  لعنت به دنیا پرستان که عامل تمام جنایات بشر همین نفس پرستی و دنیا پرستی است!!!
 • ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
  0 0
  دلم خون میگرید از این همه نامردی!!!
 • ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
  0 0
  خستم از این جدایی خدا کند که بیایی... به والله اشکم دراومد... خدا تو خود شاهد باش

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس