ظریف نمایه

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌ «اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـوند.

به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امروز در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو که در آنتالیای ترکیه برگزار شد، با بیان اینکه مـراتـب تشکر خـود را از دولـت و مـردم جـمهوری تـرکیه بـرای مـهمان نـوازی گـرم و بـرگـزاری شـایسته این نشسـت ابـراز میکنم، گفت: ھمچنین تـمایل دارم مـراتـب احـترام خـود را به رئیس، دبیرکل و ھمکارانـش در دبیرخـانـه  بـرای تـلاش ھـای ارزشمندشان ابراز دارم.

ببینید:

فیلم/ توضیح ظریف درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجامی

وی افزود: دوستان محترم، ظـرفیت ھـای اکو بـرای ھـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید  تـحقق «اجـتماع اکو»  ھـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش ھـای غنی مشـترک بـاشـد، اظهار داشت: ســازمــان ھمکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه ھـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا است.

ظریف تاکید کرد: بـا ایـن حـال اولـین و مـھمتریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی  و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت.

وی با بیان اینکه در ایـن راسـتا باید سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن به این ھدف مجددا سازماندهی شود، افزود: سـند چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه ھـای مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران باید از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیه سازمان، کمال حمایت را داشته باشند.

ظریف با بیان اینکه تـاسیس کریدور و فـعالیت ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت، گفت: مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه‌ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت (TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

وی تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌ های دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسهیل و هـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: انـجام تـراکنش هـای مـالی بـا ارزهـای ملی، تـهاتـر، کاهـش هـزینه هـا و از بین بـردن تـاخیرهـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکرد هایی است که باید تقویت شوند.

ظریف با تاکید بر اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز هـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اهــداف چــشم انــداز ۲۰۲۵ اکو اســت، گفت: بهــره بــرداری از ظــرفیت هــای شــگرف همکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام هـوشـمندانـه اسـت.

وی تاکید کرد: مـا از هـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری هـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه ها به منظور فعالیت های هم آفرینی استقبال می کنیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه فــعالیت هــای مــرتــبط بــا فــناوریهای اطــلاعــاتی و ارتــباطی نیز می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند، افزود: در این رابـطه، مـا اهمیت ویژه ای بـرای اجـرای راهـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵ و نیز «بـرنـامـه اقـدام» که دردومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد قایل هستیم.

ظریف با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورهـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت. ادامه: تـرتیبات مـوافـقتنامـه‌های مـوسـوم بـه کمتر از عـضویت کامـل تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد.

وی گفت: مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت هـایمان مــشارکت دهیم و در عــوض اقــتضا می کند اکو ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورهای عضو ثابت کند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: اهــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تهـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت هـای نـهادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

ظریف گفت: جــمهوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی هـای کشورهـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وی با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــورد نیاز بــرای اصــلاحــات را بــاز تــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان همکای اقـتصادی بـا دهه هـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بهـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور هـای عـضو اسـت.

وزیر امور خارجه گفت: بـه رغـم سختی هـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قهـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـهمی کنند، جـمهوری اسـلامی ایران بـه تعهـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه هـا و طـرح هـایش ادامـه می دهـد.

ظریف تصریح کرد: ایران طـرح هـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری هـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح هـای مشـترک میان کشورهـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی با بیان اینکه جـمهوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت هـای شـگرفی که در این حـوزه هـا دارد را در اختیار کشورهـای اکو قـرار دهـد، گفت: این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای همتایانشان در منطقه اکو است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه  تـرتیبات تـجاری اکو نیز اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارد، اظهار داشت: «اکوتـا»  و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

ظریف بیان کرد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال‌سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه ای لازم در حـوزه‌هـای تـجاری مـانـند تسهیل رویه هـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه هـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجهی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعهد است.

وی به نـقش بسیار مهمی که باید در دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک تـمامی مـا ایفا شـود پرداخت و اظهار داشت: مـا بـه عـنوان کشورهـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مهیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دهـد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: مـا از تـلاش هـای دبیرکل و همکارانـش در دیگر نـهادهـای اکو از جـمله آژانـس هـا و نـهادهـای تخصصی مـنطقه ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت هـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بهـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم.

ظریف گفت: مـا از آنـها انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ها بردارند.

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس